Τρίτη, 22 Ιανουαρίου, 2019

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και Ιερά Μητρόπολη συμπράττουν για την καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων

BeFunky Collage

Προγραμματική σύμβαση υπεγράφη ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  την Ιερά Μητρόπολη Σύρου και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης με στόχο την εκπόνηση έρευνας για τον εντοπισμό και την συστηματική καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων που βρίσκονται στην χωρική αρμοδιότητα της Μητρόπολης

Σύμφωνα με τη σύμβαση η συστηματική καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων περιλαμβάνει την καταχώρησή τους σε βάση δεδομένων και την κατάρτιση κριτηρίων ώστε να κατηγοριοποιούνται σε ομάδες ανάλογα µε την θέση, τον τύπο τους, την χρονολόγηση, την προσβασιμότητα τους, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λ.π.

Σκοπός είναι µέσω του εντοπισμού, της καταγραφής και της κατηγοριοποίησης να δίδεται σαφής εικόνα για την ύπαρξη, την ποσότητα, το είδος και την πυκνότητα των Ιερών Ναών και των Μνημείων ανά νησί. Η έρευνα αυτή αναμένεται να συμβάλλει στον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης της επισκεψιμότητας των Ιερών Ναών και Μνημείων, τόσο από πλευράς θεματικού τουρισμού όσο και από πλευράς προσέγγισής τους, ως τόπων προσκυνήματος.

Παράλληλα τα στοιχεία της έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν στην διαφύλαξη, συντήρηση, μελέτη και στήριξη των μνημείων και ορθή διαχείριση τους από δραστηριότητες που άπτονται του τουριστικού προϊόντος των νησιών, ώστε να αποφεύγεται κάθε ανάμειξη μη συνάδουσα με τον θρησκευτικό τους χαρακτήρα. 

Φάσεις και παραδοτέα του έργου

1. Εντοπισμός των Ιερών Ναών και Μνημείων βάσει βιβλιογραφίας και αρχειακού υλικού που διαθέτει η Ιερά Μητρόπολη και η σύνταξη προγραμματικού σχεδίου για την συλλογή και την συστηματική καταγραφή τους, και παράλληλη αξιολόγηση & κατηγοριοποίηση των ευρημάτων διάρκειας τριών μηνών διάρκειας (Α΄ Φάση).

2. Συλλογή και επιβεβαίωση στοιχείων µε κάθε πρόσφορο µέσο (επιτόπια κλπ.) διάρκειας πέντε μηνών (Β΄ Φάση)

3. Συστηματική καταγραφή, καταχώρηση σε βάση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων διάρκειας πέντε μηνών ( Γ΄ Φάση)

4. Εκτύπωση και δημιουργία ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής και προβολής διάρκειας δύο μηνών και παράδοση του εκπονηθέντος έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.( Δ΄ Φάση).

Θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων και διαδικτυακών εφαρμογών για την καταχώριση και την προβολή των δεδομένων με σημεία θρησκευτικού, τουριστικού ή προσκυνηματικού ενδιαφέροντος για τα νησιά της Ι. Μητρόπολης.

Κριτήρια

α. Για κάθε σημείο:

• Χρονολογία Δημιουργίας.

• Ιστορικό- Προσκυνηματικό Ενδιαφέρον/Ιστορική Περίοδος.

• Καλλιτεχνικό/Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

• Κεντρική Φωτογραφία Σημείου/Επιπλέον Φωτογραφικό Υλικό-Photo Gallery.

• Γεωγραφικός εντοπισμός/Τρόποι Πρόσβασης.

• Σημαντικές Ημερομηνίες/Περίοδοι ενδιαφέροντος (πότε εορτάζει, πανηγύρια κτλ.).

• Άλλα Στοιχεία όπως περίοδος επισκεψιμότητας, τηλέφωνο, ώρες λειτουργίας, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ κτλ.). β. Για κάθε νησί:

• Μια γενική εισαγωγική σελίδα για το θρησκευτικό/προσκυνηματικό ενδιαφέρον του νησιού.

• Τα σημεία ενδιαφέροντος εντοπισμένα σε χάρτη.

• Τρόποι πρόσβασης στο νησί (ακτοπλοϊκά, αεροπορικά δρομολόγια).

• Link σε χρήσιμες ιστοσελίδες όπως, Δήμου, και τοπικών φορέων Προβολή

Τα δεδομένα της βάσης θα προβάλλονται στο διαδίκτυο σε αυτόνομη ιστοσελίδα ή στην υπάρχουσα ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως ως εξής:

• Θα υπάρχει μια κεντρική σελίδα με διάφορες εσωτερικές σελίδες με θέματα όπως Μηνύματα, Εκδηλώσεις, Εκδόσεις, Χρήσιμοι Σύνδεσμοι κτλ

• Θα παρουσιάζονται τα σημεία ενδιαφέροντος με διάφορους τρόπους ταξινόμησης και αναζήτησης, με βάση κάποια από τα κριτήρια που αναφέρονται στο (α).

Σε πρώτη φάση στο πλαίσιο του  έργου θα γίνει συστηματική καταγραφή και καταχώρηση στη βάση δεδομένων για τους ενοριακούς Ναούς σε τρία νησιά, (Σύρος, Τήνος, Μύκονος) και αναφορά στους μητροπολιτικούς ναούς στα υπόλοιπα νησιά της Ιεράς Μητρόπολης, σύνολο 33ων ναών.

Η καταγραφή θα γίνει σε δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά). 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου

Η Προγραμματική Σύμβαση θα διαρκέσει συνολικά 15 μήνες.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ως εξής :

Η τμηματική προθεσμία της φάσης του αρχικού εντοπισμού των Ιερών Ναών και Μνημείων βάσει βιβλιογραφίας, στοιχείων Ιεράς Μητροπόλεως κ.λ.π. και σύνταξης προγραμματικού σχεδίου για την συλλογή την συστηματική καταγραφή τους, και παράλληλη αξιολόγησης & κατηγοριοποίησης των ευρημάτων διάρκειας τριών μηνών (Α΄ Φάση).

Η τμηματική προθεσμία της συλλογής και επιβεβαίωσης στοιχείων με κάθε πρόσφορο μέσο (επιτόπια κ.λ.π.) διάρκειας πέντε μηνών (Β΄ Φάση).

Η τμηματική προθεσμία της φάσης συστηματικής καταγραφής, καταχώρησης σε βάση δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων διάρκειας πέντε μηνών (Γ΄ Φάση).

Η τμηματική προθεσμία της φάσης εκτυπώσεων και δημιουργίας των ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής και προβολής διάρκειας δύο μηνών (Δ΄ Φάση).

Στη προθεσμία περιλαμβάνεται και η παράδοση της εκπονηθείσας έρευνας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Όργανο Παρακολούθησης, στην Ιερά Μητρόπολη, και στην Δ/νση Τουρισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης (ΠΕ Κυκλάδων) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιοχής στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Η παράταση της συνολικής προθεσμίας απαιτεί απόφαση των συμβαλλομένων μερών.

Οι υποχρεώσεις των φορέων του έργο

Για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

Α) Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αναλαμβάνει: Την χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Την συμμετοχή με ένα μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Β) Η Ιερά Μητρόπολις Σύρου αναλαμβάνει: Τον αρχικό εντοπισμό των Ιερών Ναών και Μνημείων βάσει βιβλιογραφίας, στοιχείων Ιεράς Μητροπόλεως κ.λ.π. και την σύνταξη προγραμματικού σχεδίου για την συλλογή και την συστηματική καταγραφή τους (Α΄ Φάση). Μεριμνά για την λήψη κάθε τυχόν απαιτούμενης έγκρισης για ενέργεια σχετικά με την εκτέλεση της έρευνας Την συμμετοχή εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, ο οποίος θα προεδρεύει σε αυτή.

Γ) Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου αναλαμβάνει : Την αξιολόγηση & κατηγοριοποίηση των ευρημάτων (Α’ Φάση). Την συλλογή και επιβεβαίωση στοιχείων με κάθε πρόσφορο μέσο (επιτόπια κλπ.) (Β΄ Φάση) Την συστηματική καταγραφής, καταχώρησης σε βάση δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων (Γ΄ Φάση) Την εκτύπωση και δημιουργία των ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής και προβολής (Δ΄ Φάση).

Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης. Φορείς Υλοποίησης είναι το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου και η Ιερά Μητρόπολη Σύρου. 

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *