Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, 2019

Προδρόμου για κυπριακή ΑΟΖ: Το απόθεμα θα κάλυπτε τις ανάγκες της Κύπρου για 150 χρόνια – «Κίνητρο» για να συμμορφωθεί η Τουρκία

Ôï ðëùôï ãåùôñýðáíï CSP Fortuna óôïí Ðñßíï, ôï ïðïßï ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò ÃéÜííçò ÌáíéÜôçò Ýèåóå óå ëåéôïõñãßá, ôï ÓÜââáôï 20 Éïõëßïõ 2013.Ðáíçãõñéêü ÷áñáêôÞñá åß÷å ç óçìåñéíÞ ðáñïõóßáóç ôïõ íÝïõ åðåíäõôéêïý -ãåùôñçôéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò åôáéñåßáò Energean Oil & Gas ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïýÃéÜííç ÌáíéÜôç. Åðåíäýóåéò óõíïëéêïý ýøïõò 60.000.000 äïëáñßùí èá õëïðïéÞóåé ôï áìÝóùò åðüìåíï äéÜóôçìá ç åôáéñåßá åîüñõîçò êáé áîéïðïßçóçò õäñïãïíáíèñÜêùí Energean Oil & Gas áðü êïéíïý ìå ôç èõãáôñéêÞ ôçò Kavala Oil, üðùò áíáêïßíùóå óÞìåñá ôï ðñùß, ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò ÃéÜííç ÌáíéÜôç, ï ðñüåäñïò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò Energean Oil & Gas Ìáèéüò ÑÞãáò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÉÏÑÄÁÍÉÄÇÓ ×ÁÑÇÓ

Ôï ðëùôï ãåùôñýðáíï CSP Fortuna óôïí Ðñßíï, ôï ïðïßï ï õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò ÃéÜííçò ÌáíéÜôçò Ýèåóå óå ëåéôïõñãßá, ôï ÓÜââáôï 20 Éïõëßïõ 2013.Ðáíçãõñéêü ÷áñáêôÞñá åß÷å ç óçìåñéíÞ ðáñïõóßáóç ôïõ íÝïõ åðåíäõôéêïý -ãåùôñçôéêïý ðñïãñÜììáôïò ôçò åôáéñåßáò Energean Oil & Gas ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïýÃéÜííç ÌáíéÜôç. Åðåíäýóåéò óõíïëéêïý ýøïõò 60.000.000 äïëáñßùí èá õëïðïéÞóåé ôï áìÝóùò åðüìåíï äéÜóôçìá ç åôáéñåßá åîüñõîçò êáé áîéïðïßçóçò õäñïãïíáíèñÜêùí Energean Oil & Gas áðü êïéíïý ìå ôç èõãáôñéêÞ ôçò Kavala Oil, üðùò áíáêïßíùóå óÞìåñá ôï ðñùß, ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò ÃéÜííç ÌáíéÜôç, ï ðñüåäñïò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò Energean Oil & Gas Ìáèéüò ÑÞãáò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÉÏÑÄÁÍÉÄÇÓ ×ÁÑÇÓ

«Η επιβεβαίωση του κοιτάσματος στο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ είναι μία σημαντική είδηση, γιατί συμπληρωματικά προς προηγούμενο κοίτασμα που έχει διαπιστωθεί είναι γεγονός ότι μπαίνει πλέον στην εξίσωση ως προμηθευτής φυσικού αερίου. Στο εγγύς μέλλον η χώρα μας θα είναι παραγωγός φυσικού αερίου» δήλωσε, σε συνέντευξή του, στον Κόκκινο, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.

«Η αμερικανική Exxon Mobil με τη συγκεκριμένη ανακάλυψη θα μείνει στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου (για εργασίες που πρέπει να γίνουν, επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις), ενώ υπάρχουν και σχέδια, εάν συγκεντρωθούν αρκετές ποσότητες, να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο κατασκευής χερσαίου τερματικού» σημείωσε ο κ. Προδρόμου. Υπενθύμισε δε, ότι «σε εξέλιξη είναι και το άλλο μεγαλεπίβολο σχέδιο για τον αγωγό της ανατολικής Μεσογείου, τον EastMed, όπου η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα, την Ιταλία και το Ισραήλ προωθούν με την ΕΕ».

Ο κ. Προδρόμου επισήμανε ότι «δεν είναι ώρα να υπερεκτιμήσουμε τη σημασία των γεγονότων αυτών, ούτε να θριαμβολογήσουμε», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «το οικονομικό σκέλος δεν είναι καθόλου αμελητέο. Σύμφωνα με όσα έχουν λεχθεί το απόθεμα που έχει διαπιστωθεί θα αρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες της Κύπρου για 150 χρόνια».

Στη συνέντευξή του, ο κ. Προδρόμου έκανε εκτενή αναφορά και στον ρόλο που μπορεί να παίξει η εκμετάλλευση του κυπριακού φυσικού αερίου στην επίλυση του Κυπριακού, καθώς, όπως υπογράμμισε, «στέλνεται και ένα μήνυμα και για το ίδιο το Κυπριακό, υπό την έννοια ότι τώρα μπορεί να θεωρηθεί επιπρόσθετο κίνητρο για την Τουρκία, προκειμένου να συμπεριφερθεί λογικά, να επιτρέψει την επίλυση, ώστε και η ίδια να μπορέσει να επωφεληθεί από το γεγονός ότι θα έχει κοντά της πηγές προμήθειας ενέργειας και ενδεχομένως φθηνότερης, μέσα από κάποιες φιλικές σχέσεις, αν δημιουργηθούν. Καθόλου δεν το αποκλείει η δική μας πλευρά αυτό. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα συμπεριφερθεί η Τουρκία».

Πηγή: http://newpost.gr

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *