Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023

Από την Αναπτυξιακή Κυκλάδων: Στον «αέρα» η 2η Πρόσκληση για την Κοινωνική καινοτομία ένταξης ευπαθών ομάδων

anaptuxiaki

 

Δημοσιοποιήθηκε η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  από την Αναπτυξιακή Κυκλάδων για συμμετοχή στην Πράξη: «Κοινωνική καινοτομία ένταξης ευπαθών ομάδων στο Νομό Κυκλάδων» που υλοποιείται στο Πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT)

Η Α.Σ. «ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης: «Κοινωνική καινοτομία ένταξης ευπαθών ομάδων στο Νομό Κυκλάδων», με Κωδικό ΟΠΣ 376027, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

 

Στόχοι – αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης

 

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η κατάρτιση και εν συνεχεία η προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων προερχομένων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

– Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών

– Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας – απειλούμενα από φτώχεια/

– Αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών

– Άτομα με ψυχική αναπηρία

Ειδικότερα από τους 100 ωφελούμενους:

• 50 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις

• 20 άτομα θα υπογράψουν σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα

• 30 άτομα θα ξεκινήσουν ατομική ή/ και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα

 

Δικαίωμα συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις;

α) Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας

β) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Νομού Κυκλάδων. Ειδικότερα, οι δράσεις της πράξης θα λάβουν χώρα στις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες/ Δήμους: i) Άνδρου: Δήμος Άνδρου, ii) Νάξου: Δήμος Αμοργού, Δήμος Νάξου& Μικρών Κυκλάδων, iii) Θήρας: Δήμος Θήρας, Δήμος Ιητών, iv) Σύρου: Δ. Σύρου

γ) Να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες ευάλωτων ομάδων και ειδικότερα:

• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών

• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας – απειλούμενα από φτώχεια/

• Αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών

• Άτομα με ψυχική αναπηρία

 

Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

• Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας

• Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).

• Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δε συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

• Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης

• Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι

• Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας

• Εκτύπωση ή αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο, για το τρέχον οικονομικό έτος για τυχόν εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.

• Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας)

• Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους αναπήρους ΕΚΟ ).

• Για τους άνδρες απαιτείται επιπλέον: Απολυτήριο Στρατού ή νόμιμη απαλλαγή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Όσοι/όσες επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή – να προσέρχονται από 30/10/2013 έως 11/11/2013 ώρες 9:00 – 12:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση: Σχολή Ουρσουλινών –Νάξος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Συντονιστή Εταίρου της Α.Σ. «ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» : www.klimaka.org.gr είτε να έρθουν σε επικοινωνία με την κα Σιδερή Κατερίνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 π.μ. – 13:30 μ.μ. στο τηλέφωνο22850 26678

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!