Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Διακήρυξη για 1 θέση στην Άνδρο.

68205Διακήρυξη 0076/14/5100 για την επιτήρηση του ΑΠ Άνδρου

 «Παροχή Υπηρεσιών Επιτήρησης ενός (1) Αιολικού Πάρκου στο Καλυβάρι Άνδρου με ανεμογεννήτριες τύπου Vestas 27»        

Με την παρούσα Πρόσκληση, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (στο εξής, «η Εταιρεία»), σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για την «Παροχή Υπηρεσιών Επιτήρησης ενός (1) Αιολικού Πάρκου στο Καλυβάρι Άνδρου με ανεμογεννήτριες τύπου Vestas 27»
Η χρονική διάρκεια παροχής των ως άνω υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην σελίδα
2 παράγραφος Β) της παρούσας πρόσκλησης  θα είναι δώδεκα μήνες . Ο προϋπολογισμός (μηνιαίος , ετήσιος)  των υπηρεσιών για το Αιολικό Πάρκο αναγράφεται στον κατωτέρω πίνακα πλέον Φ.Π.Α
I.                 Περιγραφή αιτούμενων υπηρεσιών – Διάρκεια Σύμβασης – Τρόπος πληρωμής
Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί (εφεξής η «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών») με τον προτιμητέο προσφέροντα (στο εξής, «ο Ανάδοχος»), θα αποτελεί η παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία όπως περιγράφονται στην παράγραφο Β) της παρούσας πρόσκλησης σε σχέση με το κάτωθι Αιολικό Πάρκο:
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
Καλυβάρι Άνδρου
1,575 MW (7×225 KW)
VESTAS
1.400€
16.800€
 
Α) Τόπος παροχής των αιτουμένων υπηρεσιών:
Στον τόπο εγκατάστασης του ως άνω Αιολικού Πάρκου στο Αιγαίο. Ειδικότερες πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία είναι διαθέσιμες από την Εταιρεία.
Β) Αντικείμενο αιτουμένων υπηρεσιών:
Ο Ανάδοχος θα πρέπει προς εκτέλεση της συναφθησομένης σύμβασης παροχής υπηρεσιών να απασχολεί υπό την ευθύνη του φυσικό πρόσωπο  – Επιτηρητή ή να δύναται ο ίδιος να παράσχει αυτές και θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα εξής τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πιστοποιήσεις:
·        Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνικής Σχολής) ή
·        Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος (ΤΕΙ) ή Πτυχιούχος Μηχανολόγος (ΤΕΙ) ή
·        Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρονικού με επαγγελματική άδεια Γ’ Κατηγορίας ή/και Κατηγορίας ΣΤ’
Και να διαθέτει :
·      Ιατρική Βεβαίωση Καταλληλότητας για Εργασία σε Ύψος
·      Πιστοποίηση για Εργασία σε ύψος
·      Προϋπηρεσία σε Ανεμογεννήτριες. O Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία – προϋπηρεσία σε εργασίες που αφορούν Αιολικά Πάρκα (άνοδο σε Α/Γ, εργασίες άρσης μικρών βλαβών, συμμετοχή σε εργασίες συντήρησης Α/Γ).Εφόσον ο Ανάδοχος επικαλείται προγενέστερη συνεργασία του με την Δ.Ε.Η ΑΝ. (Εταιρία), θα πρέπει η Εταιρία να πιστοποιεί ότι η συνεργασία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία χωρίς οποιαδήποτε φύσεως προβλήματα.
·      Καλή γνώση αγγλικών (δεν απαιτείται τίτλος σπουδών)
·      Δίπλωμα οδήγησης
·      Αυτοκίνητο
Το αντικείμενο εργασίας του Επιτηρητή θα περιλαμβάνει :
1.      Έλεγχο των σημάνσεων ασφαλείας και των πυροσβεστικών μέσων ασφαλείας των Αιολικών Πάρκων και ενημέρωση της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντήρησης Έργων ΑΠΕ της Εταιρείας, σε περίπτωση αντικατάστασης ή αναγόμωσης αυτών.
2.      Έλεγχο τήρησης των κανόνων ασφαλείας από τους επισκέπτες των Σταθμών Π.Η.Ε. των Α.Π..
3.      Απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον χώρο των Σταθμών Π.Η.Ε. των Α.Π.
4.      Επίβλεψη της αποψίλωσης των χώρων των Σταθμών Π.Η.Ε. των Α.Π..
5.      Άμεση ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς στους χώρους των Σταθμών Π.Η.Ε. του Α.Π. και συνδρομή στην κατάσβεσή της εφόσον κριθεί αναγκαίο από τις Πυροσβεστικές Αρχές.
6.      Λήψη σημάτων από το σύστημα συναγερμού, άμεση μετάβαση και έλεγχος στο Σταθμό Π.Η.Ε. σε περίπτωση ενεργοποίησης του και ενημέρωση των Τοπικών Αρχών αν είναι αναγκαίο.
7.      Άμεση επικοινωνία με τις Τοπικές Αρχές για οποιοδήποτε θέμα των Σταθμών, είτε αυτό ζητηθεί από τις Αρχές είτε από την Εταιρεία.
8.      Άμεση επικοινωνία με τις Τοπικές Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τις βλάβες του δικτύου Μέσης Τάσης και με τα Κέντρα Κατανομής Φορτίου ή τη ΔΕΗ ΑΕ εφόσον αυτό ζητηθεί από τις Υπηρεσίες αυτές.
9.      Εύρεση τρίτων για την παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια ανταλλακτικών (μηχανουργεία, ηλ/κος εξοπλισμός κλπ), όταν αυτό ζητείται από την Εταιρεία.
10.   Έλεγχος της αποθήκης ανταλλακτικών και εργαλείων και ειδικότερα καταγραφή αποθεμάτων ανταλλακτικών, διακίνηση ανταλλακτικών και εργαλείων από το τοπικό πρακτορείο παραλαβής τους ή τρίτο (π.χ. μηχανουργείο) προς την αποθήκη του Αιολικού Πάρκου και εν συνεχεία από την αποθήκη προς τον εργολάβο και το αντίστροφο.
11.   Καθημερινό έλεγχο με φυσική παρουσία, της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας και καλής κατάστασης των εγκαταστάσεων του Αιολικού Πάρκου (Ανεμογεννήτριες, Υποσταθμός, εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο, μέσα επικοινωνίας, οδοποιία).
12.   Καθημερινή τηλεφωνική ή και ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω Η/Υ ή και τηλεομοιοτυπίας για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Αιολικό Πάρκο (βλάβες, εργασίες, διακινήσεις ανταλλακτικών, κλπ) καθώς και άμεση ενημέρωση για οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός στο χώρο του Αιολικού Πάρκου.
13.   Επίβλεψη των εργολάβων που εκτελούν πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης και επισκευών στο χώρο του Αιολικού Πάρκου (εκτός των άλλων και γερανούς, μεταφορές, συνεργεία ΔΕΗ, κλπ) ως προς την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, της ποιότητας και της ασφάλειας των εκτελουμένων εργασιών, την καταγραφή του χρόνου εργασιών και του αριθμού τεχνικών (σε περίπτωση που οι εργασίες πληρώνονται με χρονοχρέωση).
14.   Συμμετοχή και υποστήριξη στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών και επισκευών όταν οι εργασίες αυτές εκτελούνται υπό την παρουσία και τον έλεγχο του προσωπικού της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντήρησης Έργων ΑΠΕ της Εταιρείας ( όχι από τρίτο που έχει αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών αυτών ).
15.   Κατάρτιση και αποστολή μηνιαίου δελτίου στη Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντήρησης Έργων ΑΠΕ της Εταιρείας με τα αποθέματα ανταλλακτικών και της ποσότητας που διακινήθηκε (εισερχόμενα/εξερχόμενα).
16.   Τήρηση καθημερινού ημερολογίου (έντυπη μορφή) για τις δραστηριότητες και γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο Αιολικό Πάρκο.
17.   Κατάρτιση και αποστολή μηνιαίου δελτίου εργασιών που έγιναν και ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε Ανεμογεννήτρια.
18.   Τακτοποίηση του εσωτερικού του οικίσκου (φoριαμοί, εργαλεία, ανταλλακτικά κλπ) και τον καθαρισμό των χώρων που περιλαμβάνει.
Σε ειδικές περιπτώσεις , κατά τις οποίες η επέμβαση συνεργείου της Εταιρίας  δεν είναι εφικτή , για την αποκατάσταση μικρών βλαβών η οποία απαιτεί  εργασία σε ύψος (πάνω στη Α/Γ) θα πρέπει για λόγους ασφαλείας ο Ανάδοχος να συνοδεύεται από δεύτερο άτομο το οποίο θα παραμένει στο έδαφος, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για την Εταιρεία.
Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει τις ανωτέρω Υπηρεσίες, δια του απασχολούμενου από αυτόν Επιτηρητή, άμεσα με την ανάθεση.
Η διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που θα καταρτισθεί με τον Ανάδοχο θα είναι ένα έτος [12 μήνες], αρχόμενη πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την υπογραφή της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών Επιτήρησης για χρονικό διάστημα έξι (6) επιπλέον μηνών, με αντίστοιχη αύξηση της Αμοιβής, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 50 % του ανώτατου Προϋπολογισμού της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δύναται μονομερώς να μειώσει τη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με αντίστοιχη μείωση της αμοιβής του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες ανάγκες της. Σε περίπτωση τέτοιας μονομερούς μείωσης της διάρκειας της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Ανάδοχο εγγράφως τουλάχιστον ένα μήνα πριν την σκοπούμενη λήξη αυτής. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση για συνέχιση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, ακύρωση της εν λόγω μονομερούς μείωσης της διάρκειας αυτής, καταβολή του ποσού της αμοιβής που θα ελάμβανε εάν η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών εκτελούνταν μέχρι την παρέλευση της διάρκειάς της, καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη ή για δαπάνες του ή για χρηματική ικανοποίηση οποιασδήποτε βλάβης του, έναντι της Εταιρείας.
Κατά τα λοιπά, ο επακριβής τρόπος συνεργασίας του Αναδόχου με την Εταιρεία, ως προς ειδικότερα θέματα, θα προσδιορίζεται στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών που θα καταρτισθεί, η οποία θα έχει τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο υπόδειγμα συναφθησομένης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης
Στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές εισφορές, δασμοί, το κόστος των καυσίμων και οι δαπάνες που προκύπτουν από τις καθημερινές μετακινήσεις του Επιτηρητή κ.λ.π. σε σχέση με την παροχή Υπηρεσιών, καθώς και το κέρδος του.
Η αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών θα καταβάλλεται σε δώδεκα [12] ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την προσκόμιση στην έδρα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και την έγκριση των απαραίτητων κατά νόμο παραστατικών και του μηνιαίου δελτίου κατάστασης – απογραφής ενεργειών σχετικά με το ΑΠ.
ΙΙ. Περιεχόμενο Προσφοράς – Επιλογή
Η προσφορά σας θα πρέπει να παραδοθεί στη Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Καποδιστρίου 3 – 153 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., ημερομηνία και ώρα εκπνοής της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Ο Φάκελος οποίος θα πρέπει να αναγράφει σε εμφανές σημείο την εξής ένδειξη:
Προσφορά τ— —————- –για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών «Παροχή Υπηρεσιών Επιτήρησης ενός (1) Αιολικού Πάρκου στο Καλυβάρι Άνδρου με ανεμογεννήτριες τύπου Vestas 27».
Ο Φάκελος θα περιέχει τους επίσης σφραγισμένους Φακέλους Α (δικαιολογητικά συμμετοχής) καιΒ (οικονομική προσφορά).
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει:
  •  Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του Αναδόχου (ή του υπογράφοντος νομίμου εκπροσώπου του μετέχοντος στη διαδικασία νομικού προσώπου).
  •  Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές και να ευρίσκονται σε ισχύ, για το μετέχον στη διαδικασία νομικό πρόσωπο.
  •  Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών του φυσικού προσώπου που θα αναλάβει τα καθήκοντα του Επιτηρητή.
  •  Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος του φυσικού προσώπου που θα αναλάβει τα καθήκοντα του Επιτηρητή.
  • Συμβάσεις προς απόδειξη της προϋπηρεσίας σχετικά με  εργασίες που αφορούν Αιολικά Πάρκα (άνοδο σε Α/Γ, εργασίες άρσης μικρών βλαβών, συμμετοχή σε εργασίες συντήρησης Α/Γ).  Σε όλες τις περιπτώσεις εφόσον ο Ανάδοχος επικαλείται προγενέστερη συνεργασία του με σχετικά καθήκοντα, θα πρέπει ο Ανάδοχος να μπορεί να πιστοποιήσει ότι η συνεργασία είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία χωρίς οποιαδήποτε φύσεως προβλήματα.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας του φυσικού προσώπου που θα αναλάβει τα καθήκοντα του Επιτηρητή και του υπογράφοντος νομίμου εκπροσώπου του μετέχοντος στη διαδικασία νομικού προσώπου (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο).
  • Ιατρική βεβαίωση για εργασία σε ύψος του Επιτηρητή.
  • Πιστοποίηση για εκτέλεση εργασιών σε ύψος του Επιτηρητή
  • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης οχήματος
ΦΑΚΕΛΟΣ Β
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει την οικονομική προσφορά και θα ανοιχθεί εφόσον ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α είναι άρτιος και πλήρης σύμφωνα με την παρούσα.
Κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών η Εταιρία δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Διαγωνιζόμενους, για την παροχή, εντός τακτής προθεσμίας που η ίδια θα εκτιμά κατά περίπτωση, αναγκαίων διευκρινίσεων και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων τεκμηρίωσης, υπό τον όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές δεν αλλοιώνουν την αρχικά υποβληθείσα προσφορά του Διαγωνιζόμενου και δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση αντιπροσφορά.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
ΙΙΙ. Σημαντική πληροφόρηση
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να τερματίσει την παρούσα διαδικασία, χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου και οι προσκληθέντες δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση και την τυχόν συμμετοχή τους στη διαδικασία. Συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται αποδοχή της έλλειψης ευθύνης της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για οποιοδήποτε λόγο σε σχέση με αυτή, κατά τα ανωτέρω.

Διαδώστε!

1 Σχόλιο

  1. Pingback: mobdro app

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!