Κυριακή, 2 Απριλίου, 2023

Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Άνδρο περνά… κρίση – Φτάσαμε στα Χριστούγεννα και ακόμα να καλυφθούν τα κενά!

σχολειο-αιθουσα-αδεια

Τρεις μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, λιγότερο από πέντε μήνες για τις πανελλαδικές εξετάσεις και με τραγικό απολογισμό στο ΕΠΑΛ Άνδρου όπου έχουν χαθεί μέχρι σήμερα πάνω από 240 διδακτικές ώρες, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Άνδρο φαίνεται να περνά μεγάλη και βαθιά κρίση, με τα προβλήματα λόγω των κενών των εκπαιδευτικών, να συσσωρεύονται διαρκώς.

Το Υπουργείο Παιδείας παρά τις διαβεβαιώσεις ότι «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους», δείχνει να έχει γράψει στα παλιά του τα παπούτσια, την κραυγή αγωνίας που έχουν εκφράσει από την αρχή της σχολικής περιόδου, εδικά για το ΕΠΑΛ, με σχετικές παρεμβάσεις τους, η Δημοτική Αρχή, ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Νίκος Συρμαλένιος καθώς και η Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων, τις επιστολές διαμαρτυρίας των Συλλόγων Γονέων αλλά και τις καταλήψεις των μαθητών.

Μάλιστα σε σχετική του απάντηση το Υ.ΠΑΙ.Θ. επί της Αναφοράς του Βουλευτή κ. Συρμαλένιου και της επιστολής του Δημάρχου Άνδρου κ. Γλυνού, προσπαθεί να «χρυσώσει το χάπι», κάνοντας εκτενή αναφορά για τις προσλήψεις αναπληρωτών που έγιναν από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Νοέμβρη, ενώ παρουσιάζει «σωτήριες» τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου, όπου στην Άνδρο από τα έντεκα κενά, κατανεμήθηκαν μόνο πέντε καθηγητές και φυσικά το πρόβλημα εξακολουθεί να γιγαντώνεται, όσο περνάει ο καιρός και φτάνουμε πιο κοντά στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Να σημειώσουμε πως κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, κατά τη συζήτηση για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων για την επόμενη χρονιά, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Γλυνός αναφέρθηκε στα προβλήματα του ΕΠΑΛ Άνδρου και της ΕΠΑΣ Κορθίου, ενώ εισηγήθηκε επί του σχεδίου του νέου σχολικού χάρτη της χώρας, να μη γίνει καμία αλλαγή στα σχολεία του Δήμου, εστιάζοντας παράλληλα στην ενίσχυση των τεχνικών Σχολών.

 

Η απάντηση του Υπουργείου επί της Αναφοράς του Βουλευτή κ. Συρμαλένιου και της επιστολής του Δημάρχου Άνδρου κ. Γλυνού

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή του Δημάρχου Άνδρου σχετικά με τη στελέχωση των ΕΠΑΛ Άνδρου, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Συρμαλένιος ως Αναφορά, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

– Ο προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2528/2007, σε συνδυασμό και με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3986/2011, στην οποία αναφέρεται ότι:

«Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα».

– Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, τα οποία προκύπτουν λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης – λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και γενικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων, που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών μόνιμου προσωπικού, των αποσπάσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3475/2006 περί συμπληρώσεως ωραρίου και της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 περί αποσπάσεως πλεονάζοντος προσωπικού, μεριμνά για την άμεση πρόσληψη – τοποθέτηση αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014 το Υ.ΠΑΙ.Θ. με τις αρ. 124069α/Δ2/6-9-2013 (ΑΔΑ:  ΒΛ9Ρ9-85Ζ) 138617/Δ2/27-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΥΨ5), 155310/Δ2/21-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΘ9-ΨΜ7) και 164210/Δ2/31-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΞΧ9-Λ17) 10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΘ9-ΨΜ7), 164210/Δ2/31-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΞΧ9-Λ17) και 180206/Δ2/25-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-5ΙΥ) Υπουργικές Αποφάσεις έχει ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη τετρακοσίων τεσσάρων (404) προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους οι πενήντα πέντε (55) εκπαιδευτικοί στις περιοχές ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Επιπλέον με την αρ. 188236/Δ2/6-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΛΓΠ9-ΝΚ3), που εξεδόθη στο πλαίσιο της χρηματοδότησης εκπαιδευτικών δράσεων του ΕΣΠΑ, προσελήφθησαν χίλιοι εκατόν δύο (1.102) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι εκατόν τριάντα (130) στη ΔΙΔΕ Κυκλάδων.

Επισημαίνεται ότι με τις ως άνω προσλήψεις (στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις εκπαιδευτικών κλάδων Μουσικής για τη διδασκαλία των μουσικών ειδικεύσεων στα Μουσικά Σχολεία), καλύφθηκαν στο σύνολό τους τα εκπαιδευτικά κενά στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, όπως αυτά καταχωρήθηκαν από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα στην περιοχή Δ’ Κυκλάδων, όπου υπάγεται η Άνδρος, έχουν μέχρι σήμερα προσληφθεί: Με την αρ. 124069α/6-9-2013 Υ.Α. τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ0 -Φιλόλογοι, δύο εκπαιδευτικοί ΠΕ03 – Μαθηματικοί και ένας εκπαιδευτικός ΠΕ04.01 – Φυσικός. Με την αρ. 138617/Δ2/27-9-2013 Υ.Α. ένας (1) εκπαιδευτικός ΠΕ02, τέσσερις (4) ΠΕ03 και ένας (1) ΠΕ04.01. Με την αρ. 155310/Δ/21-10-2013 Υ.Α. ένας (1) εκπαιδευτικός ΠΕ02, ένας (1) ΠΕ03, ένας (1) ΠΕ04.01 και ένας (1) ΠΕ04.04 Βιολόγος. Τέλος, με την αρ. 188236/Δ2/6-12-2013 Υ.Α. προσελήφθησαν πενήντα έξι (56) αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου ως εξής: τρεις (3) εκπαιδευτικοί ΠΕ 01, έξι (6) ΠΕ02, επτά (7) ΠΕ03, έξι ΠΕ 04.01, δύο (2) ΠΕ04.04, δύο (2) ΠΕ05, τρεις (3) ΠΕ06, δύο (2) ΠΕ07, ένας (1) ΠΕ08, ένας (1) ΠΕ11, ένας (1) ΠΕ13, δύο (2) ΠΕ15, τρεις (3) ΠΕ 16.01, τέσσερις (4) ΠΕ17.02, ένας (1) ΠΕ17.07, τέσσερις  (4) ΠΕ18.18, τέσσερις  (4) ΠΕ18.23, τρεις (3) ΠΕ19 και ένας (1) εκπαιδευτικός ΠΕ20.

Σημειώνεται ότι πολλές φορές, συμβαίνει μερικοί από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσλήφθηκαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό μεταφέρεται σε επόμενη φάση αναπληρωτών. Στις περιοχές ευθύνης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων έχουν γίνει δύο ανακλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών με την αρ. 162707/Δ2/30-10-2013 Υ.Α. ενός εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων και ενός εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών.

Επίσης σας γνωρίζουμε, ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αρ. 172375/Δ1/13-11-2013 έγγραφο προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ζητήσει έγκριση για 1.500 τουλάχιστον συμπληρωματικές πιστώσεις για πρόσληψη εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και να εξασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

 

Μόνο πέντε προσλήψεις εκπαιδευτικών παρά τα έντεκα κενά

Σύμφωνα με στοιχεία από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, τα κενά στα Γυμνάσια – Λύκεια και ΕΠΑΛ τις Άνδρου, στις 6 Δεκεμβρίου ανέρχονταν σε έντεκα. Συγκεκριμένα οι ελλείψεις αφορούσαν έναν εκπαιδευτικό ΠΕ01 Θεολόγο για το Γυμνάσιο Άνδρου, έναν ΠΕ04.04 Φυσικό – Χημικό – Βιολόγο για τον ΕΠΑΛ Άνδρου, έναν ΠΕ05 Γαλλικής για το Γυμνάσιο Άνδρου, έναν ΠΕ06 Αγγλικής για το ΓΕΛ Άνδρου, έναν ΠΕ07 Γερμανικής για το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Γαυρίου, έναν ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κορθίου, έναν ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας για το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Γαυρίου, έναν ΠΕ 17.02 Μηχ/λόγο – Ναυπ. Εμπ. Ν. ΑΣΕΤΕΜ για το ΕΠΑΛ Άνδρου, έναν ΠΕ 18.18 Οχημάτων ΤΕΙ για το ΕΠΑΛ Άνδρου και δύο ΠΕ Ναυτ. Μαθ. (Πλοίαρχοι) για το ΕΠΑΛ Άνδρου.

Με τις 56 προσλήψεις που έγιναν το Δεκέμβρη για τις Κυκλάδες από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία της Άνδρου κατανεμήθηκαν μόλις πέντε και συγκεκριμένα ένας ΠΕ01 Θεολόγο για το ΓΕΛ Άνδρου, ένας ΠΕ05 Γαλλικής για το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Γαυρίου, ένας ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κορθίου, ένας  ΠΕ 17.02 Μηχ/λόγο – Ναυπ. Εμπ. Ν. ΑΣΕΤΕΜ για το ΕΠΑΛ Άνδρου και ένας ΠΕ18-23 για το ΕΠΑΛ Άνδρου.

Από τα παραπάνω μπορεί να διαπιστώσει κάποιος εύκολα ότι τελικά και ουσιαστικά καλύφθηκαν μόνο δύο κενά, ένα στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κορθίου και ένα στο ΕΠΑΛ Άνδρου.

Επίσης στην παραπάνω απάντηση του το Υπουργείο κάνει σαφές, ότι υπάρχει ενδεχόμενο, όπως άλλωστε συμβαίνει συνήθως, μερικοί από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσλήφθηκαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό μεταφέρεται σε επόμενη φάση αναπληρωτών….

 

Καμία αλλαγή στο σχολικό χάρτη

Να σημειώσουμε ακόμα πως κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση του Δημάρχου, προκριμένου να μην υπάρξει καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες της Άνδρου. Συγκεκριμένα ο κ. Γλυνός πρότεινε να παραμείνουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως έχουν  καθώς επίσης οι Τεχνικές Σχολές να ενισχυθούν με ειδικότητες.

Ο Δήμαρχος Άνδρου σχολιάζοντας τα προβλήματα του ΕΠΑΛ Άνδρου, και ειδικότερα του Ναυτικού Τομέα, επεσήμανε πως έχουν χαθεί τουλάχιστον 240 ώρες και μάλιστα σε μαθήματα κατεύθυνσης που θα εξεταστούν πανελλαδικά. Αναφέρθηκε δε, και στην ΕΠΑΣ Κορθίου τονίζοντας πως και εκεί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις καθηγητών ειδικοτήτων.

 

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!