Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Με 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την επόμενη Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

αρχείο λήψης

Με 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στη Σύρο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, ενώ η ατζέντα της συνεδρίασης περιέχει κυρίως περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Αναλυτικά τα θεάματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής: 

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Οργανισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΘΕΜΑ 2ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2014 (Επικαιροποιήσεις Οικονοµικών Στοιχείων, Εγγραφές Υποέργων Συντηρήσεων Οδικών ∆ικτύων Νησιών ΠΕ Κυκλάδων, κ.λπ.), 6η Τροποποίηση Προυπολογισµού & Τεχνικού Προγράµµατος ∆ωδεκανήσου έτους 2014 (θέµα εξ αναβολής)
ΘΕΜΑ 3ο: Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕ∆ΝΑ και της Εταιρείας «ΓΑΛΗΝΟΣ» για το έργο «Προαγωγή της υγείας, µέριµνας και αλληλεγγύης στα νησιά του Νοµού ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΘΕΜΑ 4ο: 1η Τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕ∆ΝΑ και της Φυτώριο ΑΕ για το έργο «Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τοµέα 2013» ως προς το άρθρο 3 – Ισχύς και ∆ιάρκεια
ΘΕΜΑ 5ο: 1η Τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕ∆ΝΑ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» (READ S.A.) για το έργο «Επιστηµονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των ευρωπαικών προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας» ως προς το άρθρο 4 – Ισχύς και ∆ιάρκεια
ΘΕΜΑ 6ο: 1η Τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕ∆ΝΑ και του Κ.Ε.Κ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε. για το έργο «Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων, εργαζοµένων και αυτοαπασχολούµενων στο Νοµό ∆ωδεκανήσου» ως προς το άρθρο 4 – Ισχύς και ∆ιάρκεια
ΘΕΜΑ 7ο: Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου για το έργο «Τουριστική προβολή της ΠΝΑΙ σε αγορές του εξωτερικού»
ΘΕΜΑ 8ο: Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνεις και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για το έργο «Αποκατάσταση βιβλιοδεσίας των φθαρµένων βιβλίων Κτηµατολογίου Ρόδου»
ΘΕΜΑ 9ο: Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου: «Συνεργασία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου για τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας αστέγων».
ΘΕΜΑ 10ο: Μεταβίβαση στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της αρµοδιότητας «Γνωµοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
ΘΕΜΑ 11ο: Σύσταση επιτροπής του άρθρου 164 του ν.3852/2010 και εκλογή µελών της.
ΘΕΜΑ 12ο: Ορισµός µελών Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικών Παντοπωλείων Π.Ε. Ρόδου βάση της διάταξης του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισµός µελών Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικών Παντοπωλείων Π.Ε. Σύρου βάση της διάταξης του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012
ΘΕΜΑ 14ο: Ορισµός εκπροσώπου στο δίκτυο ∆ΑΦΝΗ
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισµός εκπροσώπου στο ∆.Σ. του Πολυδύναµου Κέντρου Κοινωνικής Παρέµβασης Νοµού Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση για την διενέργεια του ∆ιεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου και κοινοποίηση της απόφασης στο ΣΕΓΑΣ
ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση προηγούµενης απόφασης περί ορισµού εκπροσώπου στην Γ.Σ. της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», Αναπτυξιακής Εταιρείας Νοτίου Αιγαίου και καθορισµός µελών στο ∆.Σ. αυτής
ΘΕΜΑ 18ο: ΜΠΕ Ίδρυση και λειτουργία Πλωτής Μονάδας στη θέση ¨ΟΡΜΟΣ ΦΑΚΟΥΝΤΑ¨ ∆ήµου Σύµης , ΠΕ ΡΟ∆ΟΥ
ΘΕΜΑ 19ο: ΜΠΕ Ίδρυση Πλωτής µονάδας στη θέση Άγιος Ισίδωρος στη Νήσο Σύµη, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 20ο: ΜΠΕ Ίδρυση πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια περιοχή της νησίδας «Μεγάλο Γλαρονήσι» ∆ήµου Καλυµνίων , Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 21ο: ΜΠΕ Υφιστάµενη ξενοδοχειακή µονάδα ( ΑΚΤΗ ΑΙΟΛΟΣ) 4* στη ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟ ( ΛΑΜΠΗ) περιοχή ΜΠΑΜΙΑΛΙΚΙ, ∆ήµου ΚΩ, Νήσου Κω, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 22ο: ΜΠΕ Αλιευτικό Καταφύγιο Παντέλι Λέρου ∆ήµου Λέρου, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 23ο: ΜΠΕ Επέκταση και λειτουργία τουριστικού συγκροτήµατος µε την επωνυµία “ CARAVIA BEACH” κατηγορίας 4* αστέρων στη θέση Αγκιναρωπή ∆.Κ. Πυλίου ∆.Ε. ∆ικαίου ∆ήµου Κω.
ΘΕΜΑ 24ο: ΜΠΕ Επέκταση Υφιστάµενης πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής Μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια περιοχή της νησίδας «ΜΑΚΡΥ» ∆ήµου Χάλκης Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 25ο: ΜΠΕ Υφιστάµενη Ξενοδοχειακή µονάδα µε τίτλο «ΑΚΤΗ ΡΑΜΙΡΑ» στη περιοχή ΨΑΛΙ∆Ι ∆.Ε. ΚΩ ∆ΗΜΟΥ ΚΩ.
ΘΕΜΑ 26ο: ΜΠΕ Επέκταση και λειτουργία τουριστικού συγκροτήµατος µε την επωνυµία “ RODOS PRINCESS” κατηγορίας 4* αστέρων στη θέση ΚΙΟΤΑΡΙ του ∆ .∆ Ασκληπιείου της ∆ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, ∆ήµου Ρόδου.
ΘΕΜΑ 27ο: ΜΠΕ Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.∆.Α) του ορυχείου κίσσηρης στη Νήσο Γυαλί Τ.Κ. ΜΑΝ∆ΡΑΚΙΟΥ ∆.Ε Νισύρου, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 28ο: ΜΠΕ Υφιστάµενη ξενοδοχειακή µονάδα µε τίτλο “ FOROUM BEACH” κατηγορίας 5* στη ∆.Ε. Ιαλυσού ∆ήµου Ρόδου
ΘΕΜΑ 29ο: ΜΠΕ Νοµιµοποίηση λιµένων αρµοδιότητας ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου Υφιστάµενος Λιµένας Αγαθονησίου Νήσου Αγαθονησίου, Νήσου Αγαθονησίου Π.Ε. Καλύµνου.
ΘΕΜΑ 30ο: ΜΠΕ Αλιευτικό Καταφύγιο Ξυρόκαµπου Λέρου ∆ήµου Λέρου
ΘΕΜΑ 31ο: ΜΠΕ Αλιευτικό Καταφύγιο Λιµένα ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ Νήσου Καλύµνου Νοµού ∆ωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 32ο: ΜΠΕ Εγκατάσταση Σταθµού Κινητής Τηλεφωνίας “STELLIES SAR που θα κατασκευαστεί στη θέση ΣΤΕΛΛΙΕΣ, του ∆ήµου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 33ο: ΜΠΕ Υφιστάµενη Πλωτή µονάδα στη θέση «ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ» στη Νήσο Λέρο, Νοµού ∆ωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 34ο: ΜΠΕ Λειτουργία Πλωτής Μονάδας «ΠΑΡΘΕΝΙ» Νήσου Λέρο, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 35ο: ΜΠΕ Υφιστάµενη Ξενοδοχειακή Μονάδα «ΘΑΛΑΣΣΑ» στην περιοχή ¨ΑΜΠΗ¨∆ήµου Κω,
ΘΕΜΑ 36ο: ΜΠΕ Κατασκευή και λειτουργία ελαιοτριβείου δύο φάσεων στην τοπική κοινότητα Λαέρµων , ∆ηµοτικής Ενότητας Λίνδου ∆ήµου Ρόδου, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 37ο: ΜΠΕ Προσωρινή αποθήκευση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και διαχείριση (ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Οξεως – µολύβδου στην ΚΜ 186 Γαιών Καλαθιών ∆ήµου Ρόδου, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 38ο: ΜΠΕ Υφιστάµενη Ξενοδοχειακή µονάδα PORTO BELLO 4* στην περιοχή Γουρνιάτης – Καρδάµαινας της ∆.Ε. Ηρακλειδών∆ήµου Κω, Νήσου Κω, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 39ο: ΜΠΕ Υφιστάµενη Ξενοδοχειακή µονάδα 3* µε διακριτικό τίτλο «ΕΣΠΕΡΙΑ» στην περιοχή ΜΑΡΜΑΡΙ – ΚΩ.
ΘΕΜΑ 40ο: ΜΠΕ Θαλάσσια Αµµοληψία στην περιοχή (ΚΑΝΑΜΑΤ) ∆ήµου Ρόδου Για Λογαριασµό Κ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ.
ΘΕΜΑ 41ο: ΜΠΕ Υφιστάµενος Λιµένας Σκάλας Πάτµου, ∆ήµου Πάτµου, Νήσου Πάτµου, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 42ο: ΜΠΕ Υφιστάµενη Ξενοδοχειακή Μονάδα ¨Πέλαγος¨στη περιοχη ¨ΛΑΜΠΗ ¨∆ήµου Κω, Νήσου Κω, Νοµού ∆ωδεκανήσου.
ΘΕΜΑ 43ο: ΜΠΕ για το έργο Αιολικό Πάρκο ισχύος 30MW της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Σκοπιά – Άγιος Συµεών – Μεγάλη Πέτρα» του ∆ήµου Άνδρου, Νοµού Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 44ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε συνηµµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων από την S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. για την εκµετάλλευση ορυχείου περλίτη µε εγκαταστάσεις επεξεργασίας περλίτη, σε έκταση 629.517 τ.µ. στη θέση «Τσιγκράδο» ∆ήµου Μήλου ΠΕ Νοτίου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ 45ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Λειτουργία αδρανών υλικών από τη «ΛΑΤΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ» συνολικής έκτασης 178.355,50 m2 τ.µ. στη θέση «Πετρούσα» ∆ήµου Κέας»
ΘΕΜΑ 46ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Αυτόνοµο Σταθµό Παραγωγής (ΑΣΠ) της ∆ΕΗ Θήρας (ανανέωση Α.Ε.Π.Ο.)
ΘΕΜΑ 47ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση λειτουργίας υφιστάµενης δραστηριότητας «Τουριστικής κατασκήνωσης Γ΄ τάξης – δυναµικότητας 100 σκηνών (300 ατόµων), ιδιοκτησίας κ. Θεολόγου Καλαργύρου στη θέση «Αγίος Ιωάννης Θεολόγος» ∆ήµου Αντιπάρου, ΠΕ Πάρου»
ΘΕΜΑ 48ο: Επικύρωση πρακτικών της 7ης /15-7-2014, 8ης /27-8-2014, 9ης /8-9-2014, 10ης /8-9-2014 και 11ης /16-9-2014 συνεδρίασηςτου Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΘΕΜΑ 49ο: Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!