Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την καθαριότητα των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου

wet-floor

 

Ανοιχτό διαγωνισμό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας, για την καθαριότητα των γραφείων και χώρων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου,  Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους ήτοι 01-03-2014 έως και 28-02-2015,  προϋπολογισµού 115.900 ευρώ,  προκήρυξε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2014 και θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), Κωδικός Αριθµός Εξόδου 0879- Λοιπές Αµοιβές.
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης την 28η Νοεµβρίου του 2013 και ώρα 11:00  π.µ. στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (έδρα) Πλατεία Τσιροπινά – Ερµούπολη, Τ.Κ 84100, Σύρος.
Ηµεροµηνία λήξης αποστολής/κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 27η Νοεµβρίου του 2013 και ώρα 14:00 µ.µ
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την  επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η Αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του  ∆ιαγωνισµού.
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ήτοι σε πέντε χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (5.795€) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας µε Φ.Π.Α.  Χρόνος ισχύος της Σύµβασης ορίζεται σε ενός (1) έτους ήτοι από 01-03-2014 έως και την 28-02-2015.
Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης διατίθεται από το Τµήµα Προµηθειών καθώς και για την παραλαβή των προσφορών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 8π.µ.-2µ.µ. τηλ. 2281361543-2281361518. Η διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσηµη ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (διαδροµή : Αρχική Σελίδα – ΄΄ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ΄΄).

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!