Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Πώς θα πληρώσετε με δόσεις τα χρέη σας στην εφορία

Σε ρύθμιση με 12 έως και 24 δόσεις και καταβολή από 15 ευρώ το μήνα θα μπορούν να ενταχθούν στο εξής οι φορολογούμενοι, προκειμένου να αποπληρώσουν τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στην εφορία, όπως προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Ωστόσο, η νέα ρύθμιση κρύβει υψηλά επιτόκια και τσουχτερά πρόστιμα ακόμα και για μια ημέρα καθυστέρηση. Συγκεκριμένα προβλέπεται επιτόκιο 8,76% ετησίως και πρόστιμο 15% σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης.

Στον αντίποδα βέβαια, οι φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στη ρύθμιση προστατεύονται αυτόματα από τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εις βάρος τους (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ), ενώ μπορούν να λάβουν και αποδεικτικό ενημερότητας από την εφορία.

Βέβαια η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση κρύβει για τους ενδιαφερόμενους και αναμονή στην εφορία, καθώς η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν είναι ακόμα έτοιμη, με αποτέλεσμα να πρέπει να καταθέσουν χειρόγραφη αίτηση στις ΔΟΥ, προκειμένου να εντάξουν στη ρύθμιση την πληρωμή του φόρου εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην απόφαση «Μεταβατικά και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει για κάθε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης της ρύθμισης, όπως όταν απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγηση της ρύθμισης.»

Ταυτόχρονα στο ίδιο πρόγραμμα ρύθμισης είναι δυνατόν να υπάγονται οφειλές για τις οποίες χορηγούνται έως 12 δόσεις και οφειλές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 και έως 24 δόσεις κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ρυθμίζονται κατά προτεραιότητα αυτές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 δόσεων.

Βέβαια για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουν εντελώς τον κίνδυνο των κατασχέσεων, καθώς οι επιβληθείσες μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση κατασχέσεις στα χέρια τρίτων δεν αίρονται, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες μη ρυθμισμένες οφειλές.

Σύμφωνα με την απόφαση η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εάν από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, να περιορίσει τις δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης.

Παράλληλα, στην περίπτωση που χαθεί η ρύθμιση με ευθύνη του οφειλέτη, δεν απαιτείται πλέον κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής  για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, που μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση πάντως, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα:

α) να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντά του, ή να ορίζει ποσοστό παρακράτησης

β) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη και κατ΄ εξαίρεση να λαμβάνει μέτρα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

γ) να περιορίσει τις δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εάν μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.

Αναλυτικά στη ρύθμιση υπάγονται:
1. το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) ληξιπρόθεσμων, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ. και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

2. βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλές.

3. βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν όλοι οι οφειλέτες, όπως και ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο διά του νομίμου εκπροσώπου του) καθώς και τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη, όπως οι σύζυγοι, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.

Αναφορικά με την καταβολή των δόσεων η διαδικασία προβλέπει ότι η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, ενώ οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης, υποχρεωτικά στους φορείς είσπραξης.

Ωστόσο, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της προθεσμίας, η ρύθμιση δεν ενεργοποιείται, έχοντας όμως το δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Αναφορικά με τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση, θα πρέπει να αποδεικνύεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.

Επίσης οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει την τελευταία πενταετία δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικές φόρου προστιθέμενης αξίας και τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Ο ενδιαφερόμενος που θέλει να ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει:

α) να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), κινητές αξίες ή αυτοκίνητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο (επιπλέον) εισόδημά του (π.χ. εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ.),

β) για ποσό βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€)υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων,

γ) για ποσό βασικής οφειλής άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) υποχρεούται επίσης να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού και

δ) για ποσό βασικής οφειλής άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), πέραν των ανωτέρω στοιχείων, απαιτείται να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες.

Ακόμα όμως και μετά την έγκριση από την εφορία της ρύθμισης, οι οφειλέτες θα πρέπει να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων αλλιώς θα χάσουν τις δόσεις και θα κληθούν να πληρώσουν ολόκληρη την οφειλή.

Συγκεκριμένα:
Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, τηρουμένων και των διατάξεων περί δημοσιοποίησης ληξιπροθέσμων οφειλών του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

β) δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,

γ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ΄ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

δ) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση και ε) δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία – πληροφορίες ή δεν προσκομίζει τα επιπλέον στοιχεία που του ζητούνται.

Πληρωμή με τραπεζικές κάρτες

Οι φορολογούμενοι βέβαια έχουν πάντα τη δυνατότητα να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος μέσω πιστωτικής κάρτας κερδίζοντας την έκπτωση του 1,5% που προβλέπει η εφορία για την εφάπαξ πληρωμή του φόρου και στη συνέχεια να πληρώσουν έως και σε 12 δόσεις.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την πιστωτική τους κάρτα οι φορολογούμενοι, θα μπορεί να αποπληρώσει εφάπαξ το φόρο εισοδήματος, κερδίζοντας την έκπτωση του 1,5% και στη συνέχεια να αποπληρώσει το ποσό στην τράπεζα άτοκα.

Με αυτό τον τρόπο ο φορολογούμενος θα αποφύγει τη ρύθμιση της οφειλής του απευθείας στην εφορία, για την οποία θα επιβαρυνθεί με τόκο υπερημερίας 8,5%.

Ωστόσο, όσοι επιλέξουν την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα συνεπείς στις πληρωμές τους στην τράπεζα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα επιβαρυνθούν με επιτόκιο που φτάνει ακόμα και το 20%.

Αυτή τη στιγμή τη στιγμή στην αγορά προσφέρονται από 6 έως και 12 άτοκες δόσεις, ανάλογα με το με το πρόγραμμα που υιοθετεί η κάθε τράπεζα.

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!