Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Σε αναζήτηση κτιρίου για τη στέγαση του παιδικού σταθμού Χώρας ο Δήμος Άνδρου

Σε δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγαστεί ο παιδικός σταθμός Χώρας, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Άνδρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Τετάρτη 27 Αυγούστου 

Προϋποθέσεις κτιρίου

Το προς μίσθωση ακίνητο για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Δ. Άνδρου, πρέπει:

 • να βρίσκεται εντός των ορίων της Δ.Ε. Άνδρου μέσα σε αστική-ημιαστική περιοχή
 • να είναι προσπελάσιμο
 • να έχει οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως υφιστάμενο
 • το γήπεδο να είναι ομαλό με μικρές κλίσεις
 • να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας
 • να απέχει 300 μέτρα τουλάχιστον από την περίμετρο βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις
 • να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου
 • όλοι οι χώροι καλό θα είναι να αναπτύσσονται σε ένα επίπεδο κατά προτίμηση ισόγειο
 • κανένα κιγκλίδωμα ή άλλο προστατευτικό χώρισμα δεν πρέπει να έχει ανοίγματα μεγαλύτερα των 12εκ.
 • το ύψος των κιγκλιδωμάτων ή στηθαίων να είναι 1,50μ. τουλάχιστον
 • οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και ακαθάρτων θα επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψος 1,60μ τουλάχιστον με πλακίδια
 • θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης (σε όλους τους χώρους του παιδικού σταθμού)
 • να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών
 • να είναι ασφαλής η ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κλπ)

Ο παιδικός σταθμός Δ. Άνδρου φιλοξενεί 25 νήπια και κοιμούνται έξι νήπια. Ως εκ τούτου οι απαιτούμενοι χώροι σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα πρέπει να είναι επιφάνειας συνολικά 115,00μ2 τουλάχιστον και αναλυτικότερα: (οι επιφάνειες είναι οι ελάχιστες καθαρές επιτρεπόμενες)

Α. ΥΠΟΔΟΧΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Είσοδος-Αναμονή 12,00μ2
 • Γραφείο Δ/νσης 7,00μ2
 • W.C. προσωπικού-κοινού 6,00μ2 (μία λεκάνη WC και ένα νιπτήρα)

Β. ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ

 • Αίθουσα απασχόλησης νηπίων (θα χρησιμοποιείται και σαν τραπεζαρία) 50,00μ2
 • Αίθουσα Ύπνου νηπίων 12,00μ2
 • Xώρος W.C. 12,00μ2 (παιδικά είδη υγιεινής, μία λεκάνη WC ανά 10 νήπια, ένα νιπτήρα ανά 6 νήπια)

Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Κουζίνα 12,00μ2 (με διπλές βαθειές λεκάνες πλύσης μαγειρικών σκευών από λείο αδιαπότιστο υλικό και πάγκους προετοιμασίας)
 • Αποθήκη τροφίμων 3,00μ2 (καλά αεριζόμενος χωρίς υγρασία)
 • Γενική αποθήκη 5,00μ2

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

 • θα διαθέτει διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο επιφανείας 90,00μ2 τουλάχιστον (3,50μ2/παιδί) προστατευμένο από δυνατούς ανέμους, με δυνατότητα τμήματος σκίασης κατά τους ζεστούς μήνες, όπου θα πρέπει να αποφεύγονται τα σκαλιά και να χρησιμοποιούνται ράμπες.

Λεπτομέρειες δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, όπου στην πρώτη, οι ενδιαφερόμενοι, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση προκήρυξης, υποβάλλουν τις προσφορές τους, τις οποίες αξιολογεί η αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων και κρίνει αυτές ως προς την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων με αιτιολογημένη έκθεση και στη δεύτερη διεξάγεται η δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος μόνο εκείνα τα ακίνητα, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα. Αναλυτικότερα:

1) Με την παρούσα διακήρυξη του Δημάρχου καλούνται, όσοι επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δημοπρασία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (α΄φάση), δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη, 27-08-2014

2) Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, που έχει οριστεί με την αριθμ. 5/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

3) Η Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα, θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, συντάσσοντας εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη υποβολής των προσφορών, αιτιολογημένη έκθεση για το κάθε προσφερόμενο ακίνητο.

4) Η Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη έκθεσή της να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται, εφόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

5) Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής με φροντίδα του Δήμου θα κοινοποιηθεί σ’ όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

6) Στη συνέχεια ο Δήμαρχος με έγγραφό του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας (β΄φάση), καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

7) Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

8) Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά α΄φάσης

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει κλειστό φάκελο στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 μέχρι την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρμόδια συμπληρωμένο όπως επισυνάπτεται

β) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.

γ) Επίσημο τίτλο (συμβόλαιο) πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένο, που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριμένου ακινήτου.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε.

στ) Τοπογραφικό διάγραμμα

ζ) Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου

η) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης και δεσμεύεται για την υλοποίηση των υπολοίπων προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσης που δεν πληρούνται ήδη, με δικές του δαπάνες.

Απορρίπτεται ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

 

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη

1) Η δημοπρασία για όσα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα (β΄φάση) θα είναι φανερή και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδοτούν προφορικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους

επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

2) Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

3) Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

4) Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

5) Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι” αυτές με πλήρη αιτιολογία.

6) Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό.

7) Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!