Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Σε Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση το 20% των νέων Προγραμμάτων

Το νέο πενταετές ΠΑΑ 2014-2020 το είχε παρουσιάσει πρώτη 
η εφημερίδα Agrenda, σε αποκλειστικό ρεπορτάζ, στις 26 Ιουλίου.

Στη δημοσιότητα δόθηκε στην πλήρη μορφή του, την Παρασκευή 1η Αυγούστου, περιλαμβάνοντας και τα 19 Μέτρα των 4.223.960 δις ευρώ, το νέο πενταετές Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 το οποίο προβλέπει πριμ πρώτης εγκατάστασης 50.000 ευρώ, ξεχωριστό κονδύλι για τα βιολογικά, ενώ το 30% των πόρων απορροφούν Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση και Εμπορία.

Στα νέα ΠΑΑ, των 4.223.960 δις ευρώ, πρωταγωνιστικό ρόλο παίρνει η ενίσχυση για την ίδρυση των Ομάδων Παραγωγών και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ενώ προβλέπεται ξεχωριστό κονδύλι (εκτός γεωργοπεριβαλλοντικών) για τη βιολογική γεωργία.

Πιο συγκεκριμένα τα Μέτρα που περιγράφονται στο ΠΑΑ και αντικαθιστούν την έννοια των Αξόνων και χωρίζονται σε διάφορα Υπομέτρα περιλαμβάνουν αναλυτικά:

Μέτρο 1: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης: στήριξη εκτός από τα κλασσικά προγράμματα κατάρτισης και σε άλλες μορφές μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης όπως είναι τα εργαστήρια, η εξατομικευμένη καθοδήγηση, οι δραστηριότητες επίδειξης, οι δράσεις ενημέρωσης, αλλά και οι βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές ή επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση.
Μέγιστο ποσοστό στήριξης: 100% των επιλέξιμων δαπανών για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων και στον δασικό τομέα, 60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές, 70% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές.

Μέτρο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Στήριξη στους συμβουλευτικούς φορείς έως 1.500 ευρώ ανά γεωργική συμβουλή.

Μέτρο 3: Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος μέτρου παρέχεται στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας για: Πρότυπα της σειράς AGRO, ΠΟΠ, ΠΓΕ, αμπελοοινικού τομέα, ετικέτας «προϊόν ορεινής παραγωγής» και «προϊόντα νησιωτικής γεωργίας»

Μέτρο 4:Σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση:
YΠΟΜΕΤΡΟ 4.1: Ενισχύονται δαπάνες για: Κατασκευή, αγορά ή εκσυγχρονισµό ακινήτων, αγορά σύγχρονων καινούργιων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, αγορά µελισσοσµηνών, γενικές δαπάνες και άυλες επενδύσεις όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού τα πνευµατικά δικαιώµατα, εµπορικά σήµατα και διαδικασίες. ∆ικαιούχοι είναι οι επαγγελµατίες αγρότες και νοµικά πρόσωπα ου εµπορικού δικαίου ενώ η στήριξη µπορεί να παρέχεται  και σε νοµικά πρόσωπα που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του εµπορικού δικαίου ή σε Οµάδες Παραγωγών.
Το ανώτερο ποσό στήριξης φτάνει το 75%, ενώ µπορεί να προσαυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασµένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90% σε ορισμένες περιπτώσεις
Μεταποίηση: YΠΟΜΕΤΡΑ 4.2.1 και 4.2.1
Οι επενδύσεις θα αφορούν κατά ανώτατο σε συνολικούς προϋπολογισµούς µέχρι 1 εκατ. ευρώ. Για γεωργικό προϊόν η µέγιστη ένταση δαπάνης φτάνει το 75% για µικρά νησιά του Αιγαίου, το 50% για περιοχές σύγκλισης και 40% για τις υπόλοιπες περιφέρειες. Για µη γεωργικό προϊόν η µέγιστη ένταση φτάνει το 60% για περιοχές σύγκλισης και 35-45% για τις υπόλοιπες περιοχές.

Μέτρο 5: Αποκατάσταση και προβλέψεις:Ενίσχυση 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις ενεργητικής προστασίας από ομάδες παραγωγών.

Μέτρο 6: Επιχειρηματικότητα: Περιλαμβάνει το μέτρο Νέων Αγροτών όπου: Ο συνολικός προϋπολογισµός µπορεί να ανέλθει µέχρι 50.000 € ανά δικαιούχο αλλά θα διαφοροποιείται µε βάση κοινωνικο οικονοµικά κριτήρια που αφορούν την περιοχή και την εκµετάλλευση (π.χ. κατηγορία περιοχών, παραγωγική κατεύθυνση της εκµετάλλευσης, µέγεθος εκµετάλλευσης.

Μέτρο 7: Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Μέτρο 8: Δάσωση: Ενίσχυση που ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομιών συστημάτων και για επενδύσεις σε εμπορία δασικών προϊόντων.

Μέτρο 9: Σύσταση ομάδων: Ενίσχυση για την ίδρυση Ομάδας Παραγωγών με ανώτατο ποσό τα 100.000 ευρώ ανά έτος για όλους τους τομείς γεωργικών προϊόντων όσον αφορά την κάλυψη δαπανών μίσθωσης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού γραφείου κλπ.

Μέτρο 10: Γεωργό-περιβαλλοντικό-κλιματικές ενισχύσεις: Περιλαμβάνουν τις δράσεις για διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση, διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών στη γεωργία, μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα, διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας, περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων, διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια, μείωση της χημικής ρύπανσης στους ορυζώνες.

Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία: Ξεχωριστό κονδύλι και απαιτήσεις από τα υπόλοιπα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για πενταετή ένταξη στα μέτρα βιολογικής γεωργίας, με τις ενισχύσεις να φτάνουν έως 20%.

Μέτρο 12: Natura 2000: Ενίσχυση για δασοκαλλιεργητές των περιοχών Natura, 2000 me 500 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως κατ’ ανώτατο όριο, την αρχική περίοδο.

Μέτρο 13: Ορεινές-µειονεκτικές περιοχές: Το συγκεκριµένο Μέτρο θα εφαρµοστεί στις ορεινές περιοχές, οι οποίες µένουν αµετάβλητες αλλά και στις µειονεκτικές και µε ειδικά µειονεκτήµατα περιοχές, οι οποίες θα προσδιοριστούν. ∆ικαιούχοι του µέτρου για καλύτερη στόχευση του µε δεδοµένο τον προϋπολογισµό του µπορούν να κριθούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ορισμένες προϋποθέσεις
Οι περιοχές ενίσχυσης αλλά και το ύψος ενίσχυσης ανά εκτάριο εκτιµάται από µελέτη, η οποία εκπονείται από ανεξάρτητο Φορέα από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.

Μέτρο 14: Ευζωϊα: Μέτρο για την ικανοποίηση των νέων δεσμεύσεων ευζωίας του ζωικού κεφαλαίου με ανώτατο ποσό στήριξης ανά δικαιούχο τα 500 ευρώ ανά ΜΜΖ. Αφορά όλους τους πτηνοτρόφους και κτηνοτρόφους της Χώρας.
Μέτρο 16: Συνεργασία: παρέχει την δυνατότητα στήριξης αφενός σε µικρής κλίµακας φορείς ώστε να εφαρµόσουν κοινές µεθόδους εργασίας ή να µοιραστούν κοινές εγκαταστάσεις προκειµένου να τους βοηθήσει να γίνουν οικονοµικά και περιβαλλοντικά ανεξάρτητοι και ανταγωνιστικοί και αφετέρου κάθετης και οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ φορέων στην αλυσίδα  εφοδιασµού κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Η συνεργασία µπορεί να ενισχύεται µε διάφορους τρόπους. Είτε για παράδειγµα µέσω clusters, είτε µέσω ΕΣΚ, είτε ακόµα µέσω διεπαγγελαµτικών ενώσεων.

Μέτρο 17: Όροι και προϋποθέσεις για την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών με σκοπό την ενίσχυση μέσω χρηματοδοτικής συνεισφοράς αυτού του ασφαλιστικού συστήματος μέσω ΕΛ.Γ.Α. για κινδύνους ή μέρος αυτών που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση ΕΛ.Γ.Α.

Μέτρο 19: Leader: Έως και 45 περιοχές επιλέξιμες για τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης με ταβάνι τους 120.000 κατοίκους με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο κλπ). Ένταση ενίσχυσης ανάλογα με το υπομέτρο.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα τα μέτρα του Προγράμματος, όπως υποβλήθηκε, στις Βρυξέλλες στις 18 Ιουλίου:

ΜΕΤΡΟ 1: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

ΜΕΤΡΟ 2:  Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

ΜΕΤΡΟ 3: Συστήματα ποιότητας,γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

ΜΕΤΡΟ 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

ΜΕΤΡΟ 5: Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και
ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

ΜΕΤΡΟ 6: Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

ΜΕΤΡΟ 7: Bασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

ΜΕΤΡΟ 8: Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

ΜΕΤΡΟ 9: Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

ΜΕΤΡΟ 10: Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

ΜΕΤΡΟ 11: Βιολογική Γεωργία

ΜΕΤΡΟ 12: Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου γα τα ύδατα

ΜΕΤΡΟ 13: Eνισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικ ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

ΜΕΤΡΟ 14: Kαλή μεταχείριση των ζώων

ΜΕΤΡΟ 17: Διαχείριση κινδύνων

ΜΕΤΡΟ 19: LEADER

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!