Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

«Ψάχνει» ακίνητο στη Χώρα η Περιφέρεια για να στεγάσει τις υπηρεσίες της Π.Ε. Άνδρου

 

andros-greece

Δημόσια δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη Χ’ωρα, αναμένεται να πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Αναλυτικότερα, ύστερα από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα προβεί σε δημόσια δημοπρασία με γραπτές προσφορές, για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15:00.  Μετά την παρέλευση της προβλεπόµενης προθεσµίας οποιαδήποτε υποβολή προφοράς είναι εκπρόθεσµη, εκτός κι αν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί εντός της προθεσµίας, γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται.

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους :

1.Το προς ενοικίαση ακίνητο θα πρέπει :
– Να έχει ωφέλιµη επιφάνεια 120 τ.µ. τουλάχιστον
– Να διαθέτει επιπλέον χώρο περίπου 50 τ.µ. ικανό να φιλοξενήσει τα αρχεία των υπηρεσιών
Το προσφερόµενο για µίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του  ∆.∆.Άνδρου (Χώρα) του ∆ήµου Άνδρου, σε περιοχή µε καλή πρόσβαση και σύνδεση µε το υπάρχον οδικό δίκτυο και σε κοντινή απόσταση από το κέντρο (∆ηµαρχείο), για την καλύτερη εξυπηρέτηση και πρόσβαση των πολιτών και των εργαζοµένων.

2. Το ακίνητο πρέπει να είναι πλήρως κλιµατιζόµενο (ψύξη – θέρµανση) και να εξασφαλίζεται ο φυσικός φωτισµός και αερισµός σε όλους τους χώρους της κύριας χρήσης. Επίσης πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, χώροι υγιεινής (WC) και ανελκυστήρας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (εφόσον βρίσκεται σε όροφο), άλλως δυνατότητα κατασκευής τους µε δαπάνες του ιδιοκτήτη. Πρέπει επίσης να διαθέτει σύστηµα πυρόσβεσης.

Να σημειώσουμε πως στο κτίριο θα στεγαστούν πέντε (5) Τµήµατα και δυο (2) Γραφεία ως ακολούθως :

– Γραφείο Πολιτικού Προϊσταµένου, όπου απαιτούνται 15 τ.μ

– Τµήµα ∆ιοικητικού, όπου απαιτούται 22,50 τ.μ. (γραφείο τριών υπαλλήλων)

– Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας, όπου απαιτούνται 15 τ.μ. (γραφείο δύο υπαλλήλων)

– Κτηνιατρική Υπηρεσί, όπου απαιτούνται 22,50 τ.μ.  (γραφείο τριών υπαλλήλων)

– Τµ. Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου απαιτούται 22,50 τ.μ. (γραφείο τριών υπαλλήλων) και  15 τ.μ. για Αίθουσα εξετάσεων

– Γρ. ∆ηµ.Υγεινής & Κοιν.Μέριµνας, όπου απαιτούνται 7,50 τ.μ. (γραφείο ενός υπαλλήλου)

Συνολικά απαιτούνται 120 τ.μ., όπου θα στεγαστούν 12 υπάλληλοι ενώ η παραπάνω κατανοµή δεν προϋποθέτει ανεξάρτητα γραφεία.

Ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει την υποχρέωση όπως προβεί µε δαπάνες του στη διαµόρφωση και διαµερισµατοποίηση των χώρων, καθώς και στην κατασκευή των απαραίτητων ηλεκτροµηχανολογικών  εγκαταστάσεων και της δοµηµένης καλωδίωσης µε κατανεµητές ορόφου, όπου αυτοί χρειάζονται, ώστε να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες θέσεις εργασίας (Data, Voice και ρευµατολήπτες), σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι βαµµένο εσωτερικά και εξωτερικά.
Με δαπάνες ακόµη του ιδιοκτήτη θα πρέπει :
· Τα υαλοστάσια που τυχόν υπάρχουν στο ακίνητο να είναι διπλά και θερµοµονωτικά για την εξοικονόµηση ενέργειας.
· Ο φωτισµός των χώρων να είναι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α. ∆6/Β/14826/2008 (Φ.Ε.Κ.1122Β΄/17-06-08) «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». Η ορθή εγκατάσταση θα πιστοποιείται από Ηλεκτρολόγο.
· Να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε το συνφ της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου να είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 0,95.
· Να προσκοµιστεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Το ακίνητο πρέπει είτε να έχει χρήση γραφείων ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σε  γραφεία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις , την οποία αλλαγή χρήσης δεσµεύεται να πραγµατοποιήσει ο ιδιοκτήτης µε δικές του δαπάνες.

Κατά την τελική κρίση καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων, θα ληφθούν υπόψη µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα :
– Η ειδικότερη θέση του ακινήτου στην παραπάνω περιοχή
– Η γενική κατάστασή του

Η µίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών. Η καταβολή του µισθώµατος θα αρχίσει από τηνεγκατάσταση της υπηρεσίας στο µίσθιο. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται ανά τρίµηνο µετά το τέλος κάθε ηµερολογιακής τριµηνίας και θα είναι σταθερό τα δυο πρώτα χρόνια. Για τα επόµενα έτη το µηνιαίο µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται ετησίως και αυτοµάτως από τη µισθώτρια µε βάση τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά τη δωδεκάµηνη περίοδο, ήτοι από το µήνα αναπροσαρµογής έως τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου δωδεκάµηνου, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, και πάντα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Επιτρέπεται η παράταση της µίσθωσης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο, µε απλή µόνο δήλωση του Περιφερειακού Συµβουλίου κοινοποιούµενη 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν την λήξη της σύµβασης.

.Το ανώτατο προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν είκοσι ευρώ (1.120,00 € ). Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις :
– Υπέρ του ΜΤΠΥ ποσοστό 3% σύµφωνα µε το Π∆ 422/1981
– Υπέρ χαρτοσήµου ποσοστό 2% στην ανωτέρω κράτηση του ΜΤΠΥ
– Ποσοστό 20% υπέρ του ΟΓΑ στο χαρτόσηµο
Σύνολο κρατήσεων στο µίσθωµα 3,072%. Οι κρατήσεις αυτές βαρύνουν τον εκµισθωτή. Η Περιφέρεια δεν καταβάλλει χαρτόσηµο µίσθωσης.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – ∆/νση Οικονοµικού –  Τµήµα Προµηθειών – Πλατεία Τσιροπινά – 84100 Σύρος, σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης και µέχρι την 12-11-2013 ηµέρα Τρίτη, απ’ όπου και θα αποστέλλονται στην αρµόδια Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Τµήµα Προµηθειών – Πλατεία Τσιροπινά, στα τηλέφωνα 2281361543 και 2281361518 ή στην ιστοσελίδα www.pnai.gov.gr της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!