Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, 2022

Αδικαιολόγητοι οι υπουργοί που δεν θα έρχονται στη Βουλή να απαντήσουν στις ερωτήσεις

ÓõæÞôçóç êáé øÞöéóç óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò "Áñ÷Þ Ðñïóôáóßáò ÄåäïìÝíùí Ðñïóùðéêïý ×áñáêôÞñá, ìÝôñá åöáñìïãÞò ôïõ Êáíïíéóìïý (ÅÅ) 2016/679 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 27çò  Áðñéëßïõ 2016 ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí öõóéêþí ðñïóþðùí Ýíáíôé ôçò åðåîåñãáóßáò äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá êáé åíóùìÜôùóç óôçí åèíéêÞ íïìïèåóßá ôçò Ïäçãßáò (ÅÅ) 2016/680 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 27çò Áðñéëßïõ 2016", ôçí ÄåõôÝñá 26 Áõãïýóôïõ 2019. (EUROKINISSI/ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

ÓõæÞôçóç êáé øÞöéóç óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò «Áñ÷Þ Ðñïóôáóßáò ÄåäïìÝíùí Ðñïóùðéêïý ×áñáêôÞñá, ìÝôñá åöáñìïãÞò ôïõ Êáíïíéóìïý (ÅÅ) 2016/679 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 27çò Áðñéëßïõ 2016 ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí öõóéêþí ðñïóþðùí Ýíáíôé ôçò åðåîåñãáóßáò äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá êáé åíóùìÜôùóç óôçí åèíéêÞ íïìïèåóßá ôçò Ïäçãßáò (ÅÅ) 2016/680 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 27çò Áðñéëßïõ 2016», ôçí ÄåõôÝñá 26 Áõãïýóôïõ 2019.
(EUROKINISSI/ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

Mόνο όταν θα λείπουν στο εξωτερικό θα δικαιολογούνται οι υπουργοί να μην προσέρχονται στη Βουλή για να απαντήσουν στους βουλευτές στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό θα επιχειρηθεί να αποκατασταθεί η αρνητική εικόνα που υπήρξε στο παρελθόν καθώς πληθώρα ερωτήσεων που υπέβαλλαν οι βουλευτές παρέμεναν αναπάντητες με τους αρμόδιους υπουργούς να μην προσέρχονται επικαλούμενοι φόρτο εργασίας.

Πλέον αυτό δεν θα θεωρείται δικαιολογία και προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια υπαρκτά εμπόδια λόγω των υπουργικών υποχρεώσεων, θα τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν μια από τις επόμενες 2-3 ημέρες προκειμένου να προέλθουν στο Κοινοβούλιο για να απαντήσουν. Όσον αφορά το πρόβλημα της υπερσυσσώρευσης αναπάντητων ερωτήσεων των βουλευτών, η Βουλή θα επιχειρήσει να υπερβεί το πρόβλημα αυτά διαγράφοντας τις αναπάντητες ερωτήσεις τις οποίες θα καλούνται να επανυποβάλλουν οι ερωτώντες βουλευτές.

Είναι ενδεικτικό του αδιεξόδου που είχε δημιουργηθεί στην προηγούμενη Βουλή το γεγονός ότι από τις 330 επαναπροσδιορισθείσες για να απαντηθούν ερωτήσεις, τελικά συζητήθηκαν μόνο 11 από αυτές. Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, έχει ζητήσει και αναμένει από τα κόμματα να δηλώσουν τους βουλευτές που θα στελεχώσουν την Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής που προγραμματίζεται να πιάσει δουλειά ως τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Στόχος του κ. Τασούλα είναι οι διαδικασίες να εξελιχθούν γρήγορα και συγκεκριμένα, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής να διαρκέσουν περί τον ένα μήνα με μια μικρή ενδεχομένως παράταση μιας εβδομάδας, ώστε κατόπιν η Ολομέλεια να έχει την ευχέρεια να συζητήσει και να καταλήξει ίσως και εντός Νοεμβρίου στην αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος που επέλεξε η προηγούμενη (προτείνουσα) Βουλή. Πρόκειται για 49 διατάξεις εκ των οποίων οι επίμαχες είναι 39 καθώς οι υπόλοιπες 10 αφορούν κατάργηση παρωχημένων διατάξεων. Από τις 49 αυτές διατάξεις για τις 33 απαιτείται πλειοψηφία 180 ψήφων και για τις 16 (μεταξύ και οι προαναφερθείσες 10) απαιτείται πλειοψηφία 151 ψήφων.

Πηγή: https://www.tovima.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!