Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Ανεμογεννήτριες στην Άνδρο: Η αντιπολίτευση προσπαθεί… η Δημοτική Αρχή αγνοεί, αποφεύγει!

Από την Έκθεση Γελοιογραφίας του Φιλοπρόοδου Ομίλου στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Γαυριώτικα 2014″

Αίτημα σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης για το ζήτημα των αιολικών πάρκων στην Άνδρο, υπέβαλαν οι 13 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης σε μία ακόμη προσπάθεια, εν μέσω κορωνοϊού, να διατηρηθεί στο προσκήνιο το ζήτημα των ανεμογεννητριών και να ασκηθεί πίεση προς τη Διοίκηση του Δήμου να προχωρήσει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σήμερα.

Σε μία περίοδο που η πανδημία μονοπωλεί το ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα,  οι εταιρείες – επενδυτές συνεχίζουν τις εργασίες και τους σχεδιασμούς, ενώ τοπικά βλέπουμε την αντιπολίτευση να προσπαθεί ακόμα και υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες και την Δημοτική Αρχή να αγνοεί και να αποφεύγει καθετί που έχει σχέση με τα αιολικά πάρκα. 


 

Το αίτημα των 13 Συμβούλων της Αντιπολίτευσης

 

 

ΑΙΤΗΣΗ                                                                                                                                                                                     Άνδρος, 31.03.2020

Δεκατριών Δημοτικών Συμβούλων για τη σύγκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, κ. Ελ. Μπάλλα

Κοινοποίηση:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

  1. Γραφείο κ. Συντονιστή, Πειραιάς
  2. Τμήμα Διοίκησης Κυκλάδων, Ερμούπολη, Σύρος

Κύριε Πρόεδρε Δ.Σ. Άνδρου,

Με την παρούσα, οι υπογράφοντες δέκα τρείς (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι, αποτελούντες τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού μας Συμβουλίου, έχοντας υπ” όψη τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α” 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α’), αιτούμεθα όπως προσκαλέσετε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της παρούσας αίτησής μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Παρουσίαση – Γνωστοποίηση εκ μέρους της δημοτικής Αρχής της ήδη υποβληθείσας Γνωμοδότησης του δικηγόρου Αθηνών Τρύφωνος Κόλλια σχετικά με την αδειοδοτική κατάσταση των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Άνδρο κατόπιν της υπ΄αρ. 31/2020 Απόφασης του Δ.Σ. Άνδρου και δέσμευση του κ. Δημάρχου, με την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και μέλους της Επιτροπής Αγώνα, ως προς τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, καθ΄ υπόδειξη των υποδεικνυόμενων στην εν λόγω γνωμοδότηση, με πρώτη προτεραιότητα την άσκηση ένδικων μέσων κατά της πρόσφατης απόφασης έγκρισης κατασκευής αιολικού σταθμού στο Φραγκάκι της Δ.Ε. Κορθίου και δευτερευόντως κατά όλων των λοιπών και εν εξελίξει αλλά και μελλοντικών αδειοδοτήσεων για την κατασκευή αιολικών σταθμών στο νησί μας.

Ειδικότερα αιτούμεθα όπως συγκαλέσετε εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (βλ. ΦΕΚ 55 Α΄) για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοιού) καθώς αφενός μεν η συσταθείσα Επιτροπή Αγώνα Άνδρου ενάντια στις ανεμογεννήτριες με την από 19.03.2020 Εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά τη σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης προκειμένου να ανατεθεί στον δικηγόρο κ. Τρ. Κόλλια η υποβολή αίτησης ακύρωσης κατά της αδειοδότησηςως και για την αναστολή εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης αναφορικά με τον αιολικό σταθμό στο Φραγκάκι (κατασκευαστής εταιρεία Greek WindPower A.E.), αφετέρου δε περιήλθε εις γνώση μας ότι προσφάτως υπεβλήθη υπόψη του κ. Δημάρχου η πολυαναμενόμενη γνωμοδότηση του κ. Κόλλια κατ’ ακολουθία της υπ΄αρ. 31/2020 Απόφασης Δ.Σ.

Σας υπενθυμίζουμε επιπλέον:

Α) Την ομόφωνη απόφαση 278/2019 σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Άνδρου συντάσσεται με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και ζητά από την Κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να ανασταλούν οποιεσδήποτε αδειοδοτήσεις και εργασίες για τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων που επιχειρούνται να εγκατασταθούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Β) Την ομόφωνη απόφαση 22/2020 σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Άνδρου ανέθεσε στον δικηγόρο κ. Τρ. Κόλλια τη σύνταξη Γνωμοδότησης με αντικείμενο την περιγραφή: α)της υφιστάμενης (κατά το χρόνο σύνταξης της Γνωμοδότησης)αδειοδοτικής κατάστασης (status) ενός εκάστου των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής ΗλεκτρικήςΕνέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) που έχουν λάβει τουλάχιστον Άδεια Παραγωγής και πουσκοπεύουν να εγκατασταθούν στη νήσο της Άνδρου, β) των βάσει της κείμενηςνομοθεσίας Αδειών και Εγκρίσεων που έκαστος εκ των ως άνω Α.Σ.Π.Η.Ε. πρόκειται ναεπιδιώξει να λάβει στο μέλλον προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του και γ)των ένδικων μέσων που ο Δήμος Άνδρου δύναται να ασκήσει είτε κατά τωνυφιστάμενων Αδειών και Εγκρίσεων είτε κατά εκείνων που πρόκειται να εκδοθούν στομέλλον.

Γ) Την ομόφωνη απόφαση 69/2020 σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Άνδρου συνέστησε Επιτροπή Αγώνα για τις ανεμογεννήτριες με σκοπότην υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή οποιονδήποτε αδειοδοτήσεων και εργασιών για τα αιολικά πάρκα μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο, σε συντονισμό και με τις Επιτροπές των άλλων Κυκλαδίτικων νησιών για τον ίδιο σκοπό.

Περαιτέρω, πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Δήμαρχος απέστειλε την υπ΄αρ. πρωτ. 2509/23.03.2020 επιστολή προς την εταιρεία GWP A.E. που έχει αναλάβει την κατασκευή του αιολικού πάρκου στο Φραγκάκι, το περιεχόμενο ωστόσο της οποίας αγνοούμε, όπως και η αρμόδια Επιτροπή Αγώνασε αντιδιαστολή με τις δημόσιες δεσμεύσεις του Δημάρχου για πολιτική συναίνεση στο μείζον αυτό ζήτημα.

Για όλους τους παραπάνω βάσιμους και τεκμηριωμένους λόγους, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη, λόγω της μείζονος σπουδαιότητας που έχει για το νησί μας η αποτροπή εγκατάστασης ανεμογεννητριών χωρίς την πρότερη ύπαρξη ειδικού χωροταξικού σχεδίου που θα σέβεται το περιβάλλον, τις ανάγκες και ιδιομορφίες του νησιού μας και στα πλαίσια ταύτισης της πολιτικής του Δήμου μας στο θέμα της εγκατάστασης ΑΠΕ με τις ενέργειες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως και των γειτονικών μας νησιών (Τήνος, Πάρος κ.α.), όπως συγκαλέσετε τάχιστα το ανώτατο συλλογικό όργανο του Δήμου μας ώστε να καθοριστεί περαιτέρω και διευκρινιστεί με βάση πραγματικά πλέον δεδομένα κατόπιν της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κόλλια, η τακτική, ο χρονοπρογραμματισμός και οι νομικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει εμπροθέσμως να προβεί ο Δήμος μας διαμέσου του Δημάρχου και της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία αυτός προεδρεύει, προκειμένου να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος και τυχόν παρέλθουν οι νόμιμες χρονικές προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων.

Περαιτέρω δε κρίνεται απαραίτητο για λόγους απρόσκοπτης ενημέρωσης της τοπικής μας κοινωνίας αλλά και διαφάνειας της διοικητικής δράσης όπως ο κ. Δήμαρχος ενημερώσει το Σώμα για την πάσης φύσεως αλληλογραφία που έχει ανταλλάξει με εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί και αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν την κατασκευή και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί μας.

Με τιμή,

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Άνδρου

Αδάμης Βασίλειος

Αντώνογλου Αντώνιος

Βάμβουκας Εμμανουήλ

Βιδάλης Νικόλαος

Θεοδωράκης Διαμαντής

Καπάκης Ιωάννης

Μαμάη Νίκη

Μαμάη Αναστασία

Μπακέλας Ιωάννης

Σουσούδης Θεοδόσης

Τρανάκος Γεώργιος

Τσαούσης Σπυρίδων

Ψωμάς Γεώργιος


Στο αίτημα των 13 συμβούλων δόθηκε απάντηση (όχι επί της ουσίας) σχεδόν αστραπιαία αφού λίγη ώρα αργότερα παρότι ήταν σχεδόν μεσάνυχτα έλαβαν email ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποια γνωμοδότηση από το Δικηγόρο κ. Κόλλια και θα γίνει ενημέρωση μόλις αποσταλεί… Για τακτική συνεδρίαση, φυσικά ούτε λόγος…

Στην ίδια απάντηση κοινοποιήθηκε και το κάτωθι έγγραφο του Δημάρχου Άνδρου προς την Greek Wind Power ΑΕ για το Φραγκάκι:


 

Διαδώστε!

1 Σχόλιο

  1. Μαστα μαστα

    Κάπως έτσι αποκαλύπτεται ο ρόλος του κυρίου Λοτσάρη .

    Reply

Αφήστε μια Απάντηση στο Μαστα μαστα Ακύρωση Απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!