Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, 2020

Χ. Βουραζέρης: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα χρηματοδότηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Ξεκίνησε η διαδικασία  υποβολής  αιτήσεων- αξιολόγησης  του νέου μέτρου στήριξης  των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19.

Λίγα λόγια…

Η ¨Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα¨  σε συνεργασία με το ¨Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ  (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)¨ και με  Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς  Οργανισμούς  (ΤΡΑΠΕΖΕΣ), χρηματοδοτεί τις παραπάνω επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης;

Όσες σωρευτικά, ο Κ.Α.Δ. τους περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. των μέτρων στήριξης ,απασχολούν από 0-250 εργαζόμενους και τέλος , διατηρήσουν  για τα πρώτα δύο έτη της αποπληρωμής της χρηματοδότησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19/03/2020.

Ποιος ο σκοπός της χρηματοδότησης;

Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19.

Ποιο το μέγιστο ύψος της χρηματοδότησης;

Έως το 50% του κύκλου εργασιών (ακαθάριστα έσοδα) χρήσης 2019 ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους (προτιμολόγια κτλ.). Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους (προτιμολόγια κτλ.) ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Τέλος, σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, έως και 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Ποια η διάρκεια της χρηματοδότησης;

Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι από 24-60 μήνες.

Υπάρχει περίοδος χάριτος και εάν ναι ποια είναι αυτή;

Ναι υπάρχει περίοδο χάριτος από 6-12 μήνες.

Ποιο θα είναι το επιτόκιο της χρηματοδότησης;

Το επιτόκιο της χρηματοδότησης καθορίζεται από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό (τράπεζα) σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της. Ειδικά όμως για τα δύο πρώτα χρόνια αποπληρωμής της χρηματοδότησης κατά τα οποία το επιτόκιο θα επιδοτείται , σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 8% και θα πρέπει να είναι σταθερό.

Θα επιδοτείται το επιτόκιο και για πόσο χρονικό διάστημα;

Το επιτόκιο το οποίο θα καθορίσει ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός (τράπεζα) θα επιδοτείται 100% για τα δύο πρώτα χρόνια και κατά 40% για το επόμενο διάστημα από πόρους του  Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ  (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Ποιος είναι ο καταληκτικός χρόνος υποβολής-έγκρισης αιτήσεων για την χρηματοδότηση;

Δεν υπάρχει καταληκτικός χρόνος, μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπομένων πόρων.

Πως γίνεται η εκταμίευση της χρηματοδότησης;

Η χρηματοδότηση εκταμιεύεται εφ άπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις στον λογαριασμό της επιχείρησης.

Ποιες οι επιλέξιμες δαπάνες της χρηματοδότησης;

Η χρηματοδότηση θα καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης καθώς και όλες γενικά τις συναλλαγές της συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α..Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από πλευράς επιχείρησης τεκμηρίωσης της χρήσης της χρηματοδότησης.

Είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας;

Ναι είναι , αλλά όχι για «είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο», αλλά «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων» ή για «εκτός μεταβίβασης και εκτός είσπραξης»

Τελικά ποια θα είναι η επιβάρυνση της επιχείρησης ….

Μετά από έρευνα που κάναμε ως γραφείο, προκειμένου να συμβουλέψουμε σωστά τους πελάτες μας , άποψη μας είναι ότι σε καμία περίπτωση το αρχικό επιτόκιο δεν θα ξεπεράσει το 8% σε καμία τράπεζα στο Νησί μας.

Τα δύο πρώτα έτη είναι θα είναι 100% επιδοτούμενο, τα επόμενα θα επιδοτείται κατά 40% άρα δεν θα ξεπερνά το 4,80% και η εισφορά του Ν.128/75 θα ανέρχεται για όλη την διάρκεια της χρηματοδότησης στο 0,36% μιας και αυτή δεν επιδοτείται.

Σε περιπτώσεις που θα υπάρξει μερική η πλήρης κάλυψη το αρχικό επιτόκιο θα πέσει αρκετά , ίσως σε κάποιες τράπεζες φτάσει και στο 4% με τις ανάλογες μειώσεις εν συνεχεία.

Ποια είναι η διαδικασία για να αιτηθούμε την χρηματοδότηση;

Η επιχείρηση υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr  και στο αίτημα αυτό εκτός των άλλων απαραίτητων στοιχείων επιλέγει και τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό (τράπεζα )που επιθυμεί να συνεργαστεί για την χρηματοδότηση. Εν συνεχεία με αντίγραφο της αίτησης απευθύνεται στην τράπεζα για να συνεχίσει τις διαδικασίες.

Αξίζει να μπούμε σε αυτήν την διαδικασία;

Ναι, αδιαμφισβήτητα είναι ένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης της ρευστότητας για όσες επιχειρήσεις  χρηματοδοτηθούν, διότι σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι όποιος αιτείται θα χρηματοδοτείται , μιας και δεν παύει να ισχύει η πολιτική κάθε τράπεζας και οι όροι που θέτει στις χρηματοδοτήσεις γενικά προκειμένου να  διασφαλίσει τα κεφάλαια της.

Ποια θα είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει η επιχείρηση;

Αναφέρω τα δικαιολογητικά γενικά. Οι συνάδελφοι λογιστές εύκολα θα τα αντιστοιχίσουν για όλες τις  νομικές μορφές επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κτλ.)

 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή άλλης αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου περί μη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάρισης κλπ.
 • Ε3 για τις τρεις τελευταίες χρήσεις.
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχουσας χρήσης και προηγούμενου έτους.
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις τρεις τελευταίες χρήσεις.
 • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Α.Π.Δ. τελευταίας κλεισμένης χρήσης
 • Βεβαίωση ενάρξεως εργασιών από τη ΔΟΥ με τυχόν μεταβολές.
 • Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους όλων των φορέων.
 • Ε1 τελευταίου έτους όλων των φορέων.
 • ΕΤΑΚ όλων των φορέων και εταιρείας.
 • Τυχόν αποφάσεις ένταξης σε επιχορηγούμενα προγράμματα κατά τη τελευταία τριετία.
 • Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • Αίτηση πιστοδοτήσεως για φυσικό πρόσωπο υπογεγραμμένα από τον κάθε ένα φορέα χωριστά και τα υπόλοιπα σφραγίδα και υπογραφή .
 • Συμπλήρωση ενδεικτικού συνημμένου cash flow.
 • Επιστολή με εκτίμηση των οικονομικών στοιχείων για το 2019.

Φυσικά ανάλογα με την κάθε περίπτωση ίσως  χρειαστούν και άλλα δικαιολογητικά , όπως π.χ. Ε9 και πιστοποιητικά για την ακίνητη περιουσία.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!