Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2021

Χρήστος Βουραζέρης: Αιφνιδιαστική ριζική αλλαγή σκηνικού στην διαχείριση των απορριμμάτων στο Νησί μας…

Και μέσα στην δίνη των μέτρων στήριξης και της αγωνίας όλων μας για το τι μας περιμένει «αύριο» … να και κάτι πολύ ενδιαφέρον οικονομικά για όσους ξέρουν, γιατί όσοι πιστεύεται ότι δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον πίσω από αυτή την είδηση … μάλλον πρέπει να αναθεωρήσετε…

Αιφνιδιαστικά την Παρασκευή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προστέθηκε το άρθρο 93 σύμφωνα με το οποίο καταργούνται οι Φ.Ο.Σ.Δ.Α. και οι φορείς διαχείρισης Δήμων απορριμμάτων των νησιών στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και δημιουργείται ενιαίος φορέας σε κάθε Περιφέρεια, υπό τον έλεγχο του Περιφερειάρχη ουσιαστικά και 7μελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο χωράνε μόνο 5 εκπρόσωποι δήμων από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Σε αυτό το νέο Φορέα περιέρχονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων των δήμων αλλά και τα εκκρεμή έργα…

Αναλυτικά το επίμαχο άρθρο 93:

Άρθρο 93
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά
1. Πριν την παρ. 1 του άρθρου 226 του ν. 4555/2018 (Α΄133) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά, πλην εκείνων που ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ισχύουν τα ακόλουθα:»
2. Η παρ. 10 του άρθρου 226 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:«10. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνιστάται υποχρεωτικά Φορέας Σχεδιασμού ΠΕΣΔΑ (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ), σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 225. Η Περιφέρεια Κρήτης εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος.»
3. Μετά το άρθρο 226 του ν. 4555/2018 προστίθεται νέο άρθρο 226 Α ως εξής:

«Άρθρο 226 Α
1. Για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και
των Ιονίων Νήσων, συστήνεται για κάθε μία από αυτές Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, με έδρα εντός των ορίων  της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φ.Ο.Δ.Σ.Α. μετέχουν υποχρεωτικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας αυτής.

2. Οι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ έχουν τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 8 του άρθρου 225.

3. Οι αρμοδιότητες του άρθρου 228 ασκούνται από τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, οι οικείοι δήμοι δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87) με γειτονικούς νησιωτικούς δήμους ή με τον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ.

4. Η συμμετοχή των Δήμων στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των Ειδικών Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ της παρ. 1 ανέρχεται σε 60%, και κατανέμεται σε αυτούς ανάλογα με τον αριθμό του πληθυσμού τους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ η συμμετοχή της οικείας Περιφέρειας ανέρχεται σε 40% του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι Δήμοι ορίζουν τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και τις σχετικές διατάξεις των ν. 2190/1920 (Α΄216) και4 548/2018 (Α΄104). Στο μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορούν να συμμετέχουν τρίτοι, εκτός των δήμων-μετόχων και της οικείας Περιφέρειας.

5. Όργανα διοίκησης του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φ.Ο.Δ.Σ.Α είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

6. α) Με την εξαίρεση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης της παρ. 11, η Γενική Συνέλευση του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2190/1920 και 4548/2018.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από επτά (7) μέλη. Ειδικότερα, αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και από άλλα δύο (2) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και από τέσσερα (4) μέλη, εκπροσώπους των Δήμων που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Ειδικότερα, αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και από ακόμη ένα (1) μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και από τρία (3) μέλη εκπροσώπους των Δήμων που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

γ) Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται για κάθε Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φ.Ο.Δ.Σ.Α. ο οικείος Περιφερειάρχης ή Αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.

7. Οι δύο νέοι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ καθίστανται καθολικοί διάδοχοι όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ σε κάθε μία από τις δύο ως άνω Περιφέρειες, καθώς και των εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων και λοιπών εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων μελών τους, ενώ υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων. Οι εκκρεμείς δίκες σχετικά με πάσης φύσεως διαφορές που πηγάζουν από εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εξαιρουμένων των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς τους, συνεχίζονται από τον Διαβαθμιδικό Φ.Ο.Δ.Σ.Α. χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

8. Το μόνιμο προσωπικό των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ, καθώς και εκείνο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των δύο Ειδικών Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ με την ίδια σχέση εργασίας.

9. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος Επιτροπή Καταγραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των τυχόν καταργούμενων νομικών προσώπων, αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον Πρόεδρο του καταργούμενου ΦΟΔΣΑ και έναν (1) εκπρόσωπο που ορίζει η οικεία Περιφέρεια με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία σύστασής της και αποστέλλει τη σχετική έκθεση μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης των νομικών προσώπων και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση Επιτροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο δήμο. Οι εκκρεμείς δίκες σχετικά με πάσης φύσεως διαφορές που πηγάζουν από εργασίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, συνεχίζονται από τον οικείο Δήμο, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων ΦΟΔΣΑ στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Η απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.

10. Στις περιπτώσεις λύσης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου δεν ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισης.

11. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ συγκαλείται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία αποστέλλεται προς τους Δήμους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Θέματα της ημερήσιας διάταξης της ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης αποτελούν αποκλειστικά η ψήφιση του καταστατικού, ο ορισμός του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νομιμότητα της σύστασης των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ διαπιστώνεται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α΄87), ενώ ως προς τη δημοσιότητα της πράξης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των ν. 2190/1920 και 4548/2018. Μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., οι ΦΟΔΣΑ που είχαν συσταθεί είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που ασκούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

12. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 236 έως 240 του παρόντος, καθώς και οι διατάξεις των ν. 2190/1920 και 4548/2018.

13. Είναι δυνατή η μεταβολή της νομικής μορφής του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ σε Σύνδεσμο που θα λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 229 έως 235 του παρόντος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση μετατροπής του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ σε Σύνδεσμο, η διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ από τον χρόνο σύστασης του νομικού προσώπου με τη νέα νομική μορφή. Η πράξη κατάταξης σε θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι προβλεπόμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο.»

Χρήστος Βουραζέρης

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!