Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023

Χρήστος Βουραζέρης: Επιταγές και πανδημία

Του Λογιστή – Φοροτεχνικού Χρήστου Βουραζέρη

Αρχικά, θα πρέπει να αναφέρω ότι όπου αξιόγραφο, βλέπε: επιταγή, συναλλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή κ.τ.λ. και το σπουδαιότερο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε πλήρη συνεργασία και να ακολουθούν τις οδηγίες του Λογιστή τους, σχετικά με τα διαδικαστικά….

Εννοείται, ότι κανείς δεν εμποδίζει τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης…

Τι ισχύει λοιπόν σήμερα, μετά και την ψήφιση του τελευταίου νομοσχεδίου του Υ.Ο. στις 05/02/2021.…

– ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/01/2021-28/02/2021

Από τις 25/01/2021 και μέχρι την 28/02/2021, για τις επιχειρήσεις που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους, κατ` εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος, θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του έτους 2020, τουλάχιστον 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019.

Περιμένουμε την απόφαση με τους (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 01/01/2020, αρκεί να δραστηριοποιούνται με (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στην απόφαση που περιμένουμε, χωρίς να εξετάζουμε  τον κύκλο εργασιών τους.

Αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από την 02/01/2021 έως τη δημοσίευση της απόφασης που αναμένουμε με την οποία προσδιορίζονται οι (ΚΑΔ), δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από 05/02/2021 και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Τώρα, οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι στις 05/02/2021 δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση που αναμένουμε, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 02/01/2021 έως την 28/02/2021. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από 05/02/2021 και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία.

– ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2020

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 μπορούν να εξοφληθούν αξιόγραφα επιχειρήσεων, οι οποίες  εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το ά εξάμηνο του 2020 τουλάχιστον 70%, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του ά εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020 έως και 22 Αυγούστου του 2020, καθώς και αξιόγραφα επιχειρήσεων, οι οποίες  εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το ά εξάμηνο του 2020 τουλάχιστον 85%, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του ά εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από τις 01 Ιουνίου 2020 έως και 15 Ιουλίου του 2020, χωρίς να καταχωρηθούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών.

Επίσης μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, μπορούν επιχειρήσεις που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το ά εξάμηνο του 2020 τουλάχιστον 85%, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του ά εξαμήνου του έτους 2019 , να εξοφλήσουν αξιόγραφα με ημερομηνία 22 Αυγούστου 2020 έως και 31 Οκτωβρίου 2020, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να  βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 1 Νοεμβρίου 2020 και μετά, χωρίς να καταχωρηθούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών.

Αφορά αποκλειστικά αξιόγραφα επιχειρήσεων  με δραστηριότητες:

 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (55.10),

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής (55.20),

 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (55.30),

 Άλλες δραστηριότητες καταλύματος (55.90.19),

 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων(79.11),

 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών (79.12) και

 Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες (79.90)

Προσοχή, αξιόγραφα  που δεν εξοφλήθηκαν αλλά καταχωρήθηκαν στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από 22/08/2020 και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν μέχρι την 30 Απριλίου 2021. Επίσης, για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα παραπάνω αξιόγραφα, αναστέλλονται έως την 30 Απριλίου 2021 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης  και πληρωμής  κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιόγραφου, για αξιόγραφα με ημερομηνία από 18 Νοεμβρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020 επιχειρήσεων με (ΚΑΔ) που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες 1 και 2 , των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης της Διοίκησης ή δεν έχει ανασταλεί η δραστηριότητας τους, αλλά εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου-Σεπτεμβρίου του 2020 τουλάχιστον 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του 2019. Προσοχή, για τα αξιόγραφα της παραπάνω αποκλειστικά περιόδου, δηλαδή από 18 Νοεμβρίου 2020 και μετά, για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα  έως και 27/11/2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν εξοφληθούν έως και τις 30 Απριλίου 2021.

Αξιόγραφα οφειλόμενα από τις παραπάνω επιχειρήσεις επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 6 Νοεμβρίου 2020 έως και 18 Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την σφράγιση ή λήξη τους.

Προσοχή, αξιόγραφα που δεν εξοφλήθηκαν, αλλά καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από 18/11/2020 και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την σφράγιση ή λήξη τους. Επίσης για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα παραπάνω αξιόγραφα (επιταγές κτλ.) αναστέλλονται κατά  εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την σφράγιση ή λήξη τους, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Εδώ, οι κομιστές αξιόγραφων, οι οποίοι στις 18/11/2020 δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους πίνακες 1 και 2, εάν το σύνολο της αξίας των αξιόγραφων που αναστέλλονται, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, απολαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς, αξιόγραφων, σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 06/11/2020 έως την 31/12/2020. Αξιόγραφα τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από 18/11/2020 και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία.

Πατήστε εδώ για τους πίνακες 1 και 2 με τους ΚΑΔ, που έχουν αναστολή δραστηριότητας, καθώς και τους πληττόμενους ΚΑΔ.


Διαδώστε!

1 Σχόλιο

  1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ

    Η απόφαση που περιμέναμε η οποία αφορά την περίοδο για επιταγές του 2021, εκδόθηκε και είναι η Α.1022/2021.

    Reply

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!