Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Διαγωνισμός για το κυλικείο του Γυμνασίου Λ.Τ. Κορθίου

Η Β” Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Άνδρου με σχετική απόφασή της, προκήρυξε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου Γυμνασίου Λ.Τ Κορθίου.

Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Άνδρου,  έως την Παρασκευή 13/11/2019 και ώρα 12:30 π. μ. μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού (13:30 π. μ.). 

Οι όροι του διαγωνισμού:

Α. Τόπος και χώρος που θα λειτουργήσει το κυλικείο:
Το κυλικείο θα λειτουργήσει στον όροφο του κτιρίου σε χώρο που ήδη υφίσταται.

Β. Χρονική διάρκεια εκμίσθωσης :
Η διάρκεια της σύμβασης για την εκμίσθωση του κυλικείου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια (9) ετών οπότε λήγει και η σύμβαση. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το κυλικείο ελεύθερο και απαλλαγμένο πάσης υποχρέωσης προς τη Σχολική Επιτροπή.

Γ. Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ετησίως :
Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 2,00 (δύο) ευρώ ανά μαθητή, αφού ο μαθητικός πληθυσμός δεν υπερβαίνει τους 250, ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1.Φυσικά,δημοτικά, κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
2.Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης γνώστες της ελληνικής γλώσσας.
3.ΚοιΣΠΕ βάση του Νόμου 2716/1999
Το επίπεδο γλωσσομάθειας διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεν γίνονται Δεκτοί :
1.Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
2.Συνταξιούχοι.
3.Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρο 4[ παρ, 1,2,3,5,7,8,9] του Ν.3528\2007 ΦΕΚ 26Α 9-2-2007.
4.Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου η ιδιωτικού σχολείου.

Ε. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό :
Για να γίνει δεκτός κάποιος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της
δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β. Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό ανά μαθητή σε κλειστό αδιαφανή φάκελο.
γ. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή (εάν υπάρχει).
δ. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα (εάν υπάρχει).
ε. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ. Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, η έκδοση του οποίου γίνεται από υπηρεσίες του Δήμου.
ζ. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, η έκδοση του οποίου γίνεται από υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. ΚΕΠ).
η. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τριακοσίων [300] ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερομένους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψήφιου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του
κυλικείου ,ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης .
Το ποσό αυτό ή εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη την διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα , πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή πρόωρου λήξης της σύμβασης , οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής .
θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού και ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή συνταξιούχος.
ι. Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου και θα πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν θα γίνονται δεκτοί.

Στ. Λοιποί όροι :
1.Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ιδία διαδικασία με συμμετοχή και ατόμων του σχολικού περιβάλλοντος εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
2.Σε περίπτωση αποτυχίας του επαναληπτικού διαγωνισμού γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της διακήρυξης.
3.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Στην επιτροπή συμμετέχουν με πράξη του προέδρου της , ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής, ο διευθυντής του σχολείου και ο εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Η ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερομένους ως εκπρόθεσμες.
4.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
5.Ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των 2,00 (δύο), ευρώ.
6.Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι την επομένη εργάσιμη ήμερα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη σχολική επιτροπή που είναι και η αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψη της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
7.Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η επιτροπή τους ζητεί να προσκομίσουν την επομένη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε επομένη μέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
8.Η μοριοδότηση προσφορών γίνεται ως έξης:
α. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
β. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση κυλικείου υπολογίζεται ένα [1] μόριο.
Το σύνολο των μορίων προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ [8] μόρια.
γ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε [5] μόρια (πολύτεκνος υποψήφιος).
δ. Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια τρία (3) μόρια.
ε. Μονογονεϊκή ιδιότητα τέσσερα (4) μόρια.
στ. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου επιπλέον ένα (1) μόριο.
ζ. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ) δύο (2) μόρια.
Για την συμμετοχή δημοτικών ή κοινοτικών προσώπων απαιτείται η δυνατότητα λειτουργίας κυλικείων εκ του καταστατικού τους καθώς και εξουσιοδότηση στο άτομο που συμμετέχει.
9.Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η σχολική επιτροπή. Η σχολική επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
10. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ., υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη σχολική επιτροπή μετά την υπογραφή της σύμβασης όντως ευλόγου χρονικού διαστήματος.
11.Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα
με την Υιγ/ΓΠ/οικ.81025/27-08-2013/ΦΕΚ 2135/29-08-2013 απόφαση του υπουργείου Υγείας όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
12. Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη, δύναται να επικουρείται από πρόσωπο που θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.
13 .Η μίσθωση των κυλικείων δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
14.Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν το ποσόν που συμφωνήθηκε κατά έτος σε τρεις δόσεις, την πρώτη την 30 Νοεμβρίου, την δεύτερη την 28 Φεβρουαρίου και την τρίτη την 31 Μαΐου.
15.Για την λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από το Δήμο.
16.Ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου γίνεται από την επιτροπή ελέγχου του κυλικείου.
17.Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος.
18.Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει
συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.
19.Κατά την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλοι όροι, όλοι οι όροι θεωρούνται και είναι ουσιώδεις η δε παράβαση ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
20.Η σχολική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα υπολογίζεται ως εξής :
Συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα «κιλοβατώρες (KWH) που κατανάλωσε το κυλικείο , προς το σύνολο των KWH του σχολείου».
21. Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου , σε εμφανές σημείο μπροστά στην είσοδο της σχολικής μονάδας , στο Δημαρχείο Άνδρου , ενώ θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Άνδρου. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.
22.Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της σύναψης της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προσκόμιση από τον μισθωτή του κυλικείου όλων των αποδεικτικών στοιχείων που τον βαραίνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω (εξόφληση εφημερίδων , εγγύηση καλής λειτουργίας κυλικείου κ.λ.π) .
23.Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άνδρου-Νέο Δημαρχείο ή στην Δ/ντρια του Γυμνασίου με Λ.Τ. Γαυρίου, καθημερινά έως την Παρασκευή 13/11/2020 και στις ώρες από 9:00 π. μ. έως 12:30 μ. μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου Άνδρου www.andros.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!