Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

Διευκρινήσεις για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας αξιολόγησης των δομών του Δήμου Άνδρου ζητά ο κ. Γιάννης Καπάκης

ΓιάννηςΚαπάκης_Ανδριακή1

Παροχή διευκρινίσεων επί της Αποφάσεως Δημάρχου Άνδρου σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας αξιολόγησης των Δομών του Δήμου μας και ανάκληση ανάρτησης στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» Αποφάσεως Δ.Σ. περί εγκρίσεως νέου Ο.Ε.Υ. Δήμου Άνδρου, ζητά ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου κ. Γιάννης Καπάκης.

Αναλυτικότερα:

Γιάννης Καπάκης

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης             Απροβάτου, 24 Μαρτίου 2015                                                                                            

ΠΡΟΣ

τον Δήμαρχο Άνδρου, κ. Θεοδόση Σουσούδη

Κοινοποίηση:

– Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

  1. Γενικό Γραμματέα, κ. Κώστα Πουλάκη
  2. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ

Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

Ελεγκτικό Συνέδριο

Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Κυκλάδων

Πλατεία Αγίου Νικολάου 3, 84100 Ερμούπολη, Σύρος

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων

κ. Νίκο Θεοδωρίδη, Ασκώντα Χρέη Γενικού Γραμματέα

Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ΄αρ. 783/2014 Αποφάσεως Δημάρχου Άνδρου σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας αξιολόγησης των Δομών του Δήμου μας – Ανάκληση ανάρτησης στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» Αποφάσεως Δ.Σ. περί εγκρίσεως νέου Ο.Ε.Υ. Δήμου Άνδρου

Κύριε Δήμαρχε,

Δυνάμει των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 204/22.12.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας συζητήθηκε, εκτός ημερησίας διάταξης και με το καθεστώς του κατεπείγοντος (!), το θέμα της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας της αξιολόγησης των δομών του Δήμου Άνδρου καθώς και της σχετικής προκληθείσης δαπάνης.

Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι η εν λόγω Απόφαση αναρτήθηκε καθυστερημένα (και πάντως όχι «αμελλητί» όπως ο Ν. 3861/2010 ορίζει σαφώς) επτά (7) ημέρες αργότερα στο Πρόγραμμα Διαύγεια, ήτοι στις 29.12.2014 και ώρα 10.24 π.μ. με ΑΔΑ: 67ΖΣΩΨΙ-6ΡΙ, οπότε και κατέστη κατά νόμο έγκυρη και εκτελεστή.

Ακολούθως μια ημέρα μετά τη λήψη της υπ’ αρ. 204/22.12.2014 Απόφασης της Ο.Ε., με την υπ’ αρ. πρωτ. 783/23.12.2014 Απόφασή σας, προβήκατε στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας που αφορά την Αξιολόγηση των Δομών του Δήμου Άνδρου προς την εταιρεία «Redirection Advisors Ε.Π.Ε.». Η σχετική δαπάνη προβλέπεται να ανέρθει μέχρι του ποσού των Ευρώ 23.200,00.-

Ομοίως και στην περίπτωση αυτή, η Απόφασή σας αναρτήθηκε με καθυστέρηση ενός μηνός στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», δηλ. στις 22.01.2015 και ώρα 14.48 μ.μ. με ΑΔΑ: ΩΓΧ7ΩΨΙ-ΓΙ8.

Εκ των προεκτεθέντων, προκύπτει σαφώς σοβαρότατο θέμα νομιμότητας των ενεργειών σας δεδομένου ότι εντός μίας ημέρας από τη λήψη της υπ’ αρ. 204/2014 Απόφασης Ο.Ε. και χωρίς αυτή να έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, εσείς προβήκατε- απολύτως εσπευσμένα και χωρίς ουδεμία διαδικασία διαφάνειας- στην έκδοση της Απόφασής σας περί απ’ ευθείας ανάθεσης στην εν λόγω εταιρεία.

Διερωτώμαι εάν πρόλαβε άραγε να ενημερωθεί και κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος,  εκτός της εταιρείας «Redirection Advisors Ε.Π.Ε.», ώστε να καταθέσει την προσφορά του ή ήταν προαποφασισμένο σε ποιόν θα γινόταν η Ανάθεση. 

Πιστεύω ότι τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου όσο και εσείς προσωπικά γνωρίζατε την υπ’ αρ. πρωτ. ττ42128/30.10.2014 επείγουσα επιστολή του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Αρ. Ντινόπουλου με την οποία ζητούσε από τους Δημάρχους να προβούν σε επαναξιολόγηση των δομών τους με στόχο την επικαιροποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, θέτοντας αποκλειστική προθεσμία απάντησης μέχρι την 15.11.2014. Ταυτόχρονα κοινοποιούνταν προς υποβοήθηση των ΟΤΑ και ένας Οδηγός προσαρμογής των Ο.Ε.Υ.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί παρεμπιπτόντως, ότι ο Δήμος Άνδρου για μια ακόμα φορά έχει πρωτοτυπήσει δυσάρεστα δεδομένου ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή όφειλε εντός του πρώτου εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της, δηλ. μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2011, να είχε προβεί στη σύνταξη νέου Ο.Ε.Υ. του ενιαίου πλέον καλλικρατικού Δήμου Άνδρου βάσει και των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010, αλλά δυστυχώς δεν συμμορφώθηκε και το χειρότερο χωρίς καμία υπερκείμενη εποπτεύουσα Αρχή να τον ενοχλήσει και να του επιβάλει να πράξει τα νόμιμα.

Το ΥΠΕΣ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν ζήτησε από τους ΟΤΑ να αναθέσουν σε γραφεία εξωτερικών συνεργατών και μάλιστα με απ’ ευθείας αναθέσεις, τη διαδικασία της αξιολόγησης των δομών τους, αφού πρόκειται για έργο που ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων από κοινού με τη δημοτική αρχή που χαράζει την πορεία του Δήμου και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ούτε η καταγραφή του προσωπικού, ούτε η εκτίμηση των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων εντός των επομένων τριών ετών κ.α. Έχοντας ως βοηθό τα διάφορα εγχειρίδια-Οδηγούς που έχει συντάξει κατά καιρούς το ΥΠΕΣ, η ΕΕΤΑΑ και το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η διοίκηση του Δήμου από κοινού με τα υπηρεσιακά στελέχη αυτού   μπορούν να εκτελέσουν την αξιολόγηση των δομών του, χωρίς μάλιστα και κανένα επιπλέον κόστος επί του Π/Υ του Δήμου μας. Ουδείς γνωρίζει καλύτερα από τις ίδιες τις υπηρεσίες ενός Δήμου τις ανάγκες του, τα προσόντα των εργαζομένων του, το όραμά του για αποτελεσματική και αξιοκρατική διοίκηση.

Υπενθυμίζω ότι το μόνο που ζήτησε αρχικά (το 2011) το ΥΠΕΣ ήταν η σύνταξη νέων Ο.Ε.Υ. λόγω της ενοποίησης αρκετών Δήμων από την εφαρμογή του Καλλικράτη και μετέπειτα (τον Νοέμβριο του 2014) την επικαιροποίησή τους λόγω των αλλαγών που επήρθαν εξαιτίας των μνημονιακών νόμων (κατάργηση Δημοτικής Αστυνομίας, διαθεσιμότητα σχολικών φυλάκων, πρόγραμμα εθελοντικής αυτοδιοικητικής κινητικότητας κ.λ.π.).

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23.03.2015 μεταξύ των θεμάτων που ήρθαν προς συζήτηση ήταν και η συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης δομών του Δήμου Άνδρου.

Περιέργως, σ’ αυτό το θέμα δεν τέθηκε υπόψη του Σώματος σχετική εισήγηση της Διοίκησης.

Σας ρώτησα βάσει ποιας διάταξης νόμου επιβάλλεται η συγκρότηση αυτής της Επιτροπής, αφού ο Δήμος, επιτέλους μετά από τέσσερα χρόνια διαθέτει  ενοποιημένο Ο.Ε.Υ. δεδομένου ότι σε παλαιότερη συνεδρίαση του Δ.Σ. λάβαμε τη σχετική Απόφαση, αλλά δυστυχώς δεν πήρα κάποια σαφή απάντηση ούτε από εσάς, ούτε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών.

Πρόκειται άραγε για μια νέα Επιτροπή που θα κάνει από μόνη της την αξιολόγηση των Δομών του Δήμου μας, ενώ εκ παραλλήλου θα εργάζεται και η εταιρεία «Redirection Advisors Ε.Π.Ε.» για το ίδιο θέμα; Δύο διαφορετικοί φορείς θα κάνουν την ίδια δουλειά; Ποια η σκοπιμότητα κύριε Δήμαρχε αυτής της Επιτροπής;  Από την μέχρι σήμερα έρευνά μου στο Πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου μας, δεν προκύπτει ότι έχετε ανακαλέσει την Απόφασή σας περί απ’ ευθείας ανάθεσης στην εν λόγω εταιρεία, όπως διατυπώθηκε στο τελευταίο Δ.Σ. Ωστόσο, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, διαβεβαίωσε στο χθεσινό Δ.Σ., ότι  η σύμβαση με την εταιρεία «Redirection Advisors Ε.Π.Ε.» για την αξιολόγηση των δομών των Δήμου, την οποία εσείς ερμηνεύσατε ως κάτι το εξαιρετικά δύσκολο αλλά και κατεπείγον, δεν έχει εκτελεστεί μέχρι στιγμής. Αν πράγματι αυτό συμβαίνει, θα πρέπει άμεσα να προβείτε στην ανάκληση της υπ’ αρ. 783/23.12.2014 Απόφασής σας περί απ’ ευθείας ανάθεσης, καθώς και της δέσμευσης της πίστωσης του ποσού των Ευρώ 23.200,00.- σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 περί τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων, αντίγραφο της οποίας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε.

Γεννά ιδιαίτερη απορία το γεγονός ότι σχεδόν ένα μήνα μετά την εκπνοή της αποκλειστικής προθεσμίας (15.11.2014) απάντησης που έθετε το ΥΠΕΣ με το έγγραφό του περί αξιολόγησης των δομών των Ο. Τ.Α., εσείς εντελώς αδικαιολόγητα προβήκατε σε απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας αξιολόγησης των δομών του Δήμου στην εν λόγω εταιρεία, χωρίς να λάβετε υπόψη σας ότι οι απ’ ευθείας αναθέσεις είναι απολύτως καταδικαστέες και αδιαφανείς διαδικασίες, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος και απρόβλεπτων γεγονότων (βλ. πάγια νομολογία προληπτικού ελέγχου δαπανών των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο). Και μάλιστα προσδιορίσατε το κόστος της συγκεκριμένης δαπάνης σε δυσανάλογα αυθαίρετο ύψος (23.200,00.- Ευρώ) που ουδόλως δικαιολογείται τόσο από το μικρό μέγεθος του Δήμου μας, από τον μικρό αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού αλλά και – πρωτίστως – από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως Δήμος.

Τέλος, παρακαλώ όπως μου παράσχετε επαρκείς εξηγήσεις τόσο εσείς όσο και ο καθ’ ύλην αρμόδιος προς τούτο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για τον λόγο για τον οποίο ανακλήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια η ανάρτηση της Απόφασης που έλαβε πρόσφατα το Δ.Σ. περί σύνταξης-επικαιροποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου (αρχική ανάρτηση στις 6.03.2015 και ανάκληση αυτής στις 16.03.2015).

Παρακαλώ όπως έχω άμεσα τις διευκρινίσεις σας.

Γιάννης Καπάκης

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Διαδώστε!

1 Σχόλιο

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!