Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Δημιουργούνται Τοπικές Ομάδες Υγείας – Με προσλήψεις συμβασιούχων η στελέχωση

829a8f7d11fa22c755addb3bfb18c68f_XL
Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή και εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία, συγκροτούνται Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), με σκοπό την αναβάθμιση και διεύρυνση του έργου που προσφέρουν οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους. Οι Τ.ΟΜ.Υ. συνιστούν τη βασική μονάδα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η συγκρότησή τους είναι το πρώτο βήμα μιας μεταρρύθμισης που στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και ποσοτική επέκταση (ως προς το ποσοστό του καλυπτόμενου πληθυσμού) του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Περιλαμβάνεται συνοπτική παρουσίαση του έργου των Τ.ΟΜ.Υ., στο επίκεντρο του οποίου είναι η δωρεάν καθολική κάλυψη και η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό ευθύνης τους, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενώ καθορίζεται η ελάχιστη σύνθεση που απαιτείται για τη συγκρότηση και λειτουργία των Τ.ΟΜ.Υ..
Σύμφωνα με την τροπολογία η διαδικασία πρόσληψης και μισθοδοσίας του προσωπικού στις Τ.ΟΜ.Υ. εκπληρώνει τις εξής βασικές ανάγκες:
α) Επιταχύνεται η διαδικασία συγκρότησης των τοπικών ομάδων με το απαραίτητο ιατρικό και μη προσωπικό.
β) Επιτυγχάνεται η στελέχωση των ομάδων με προσωπικό εφοδιασμένο με τα απαραίτητα προσόντα και την εξειδικευμένη γνώση στην παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στον πληθυσμό ευθύνης τους.
γ) Θεμελιώνεται η βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία των τοπικών ομάδων, ήτοι η καθολική, δωρεάν και με ίσους όρους κάλυψη του πληθυσμού ευθύνης τους από ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι δεν παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μεμονωμένα και αποσπασματικά αλλά συντονισμένα και ολιστικά, στο πλαίσιο λειτουργίας της Τ.ΟΜ.Υ..
δ) Επισπεύδονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την πιλοτική λειτουργία των Τ.ΟΜ.Υ..
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα οι Τ.ΟΜ.Υ. να στεγάζονται τόσο σε ήδη υφιστάμενες δημόσιες δομές Π.Φ.Υ. (Κέντρα Υγείας, Μονάδες Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία κ.α.) όσο και σε κτήρια του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. ή άλλων φορέων του Δημοσίου που παραχωρούνται δωρεάν και, ελλείψει αυτών, σε ιδιωτικά κτήρια τα οποία μισθώνονται για αυτό το σκοπό. Θεμελιώνεται συνεπώς η συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και των Δ.Υ.Πε. με τους Ο.Τ.Α. στη βάση αφ” ενός της δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό και αφ” ετέρου της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των δαπανών για τη στέγαση των τοπικών ομάδων.
Τέλος, προβλέπεται ότι η μισθοδοσία του προσλαμβανόμενου προσωπικού, τα μισθώματα καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας των Τ.ΟΜ.Υ. καλύπτονται από ενωσιακούς πόρους, υπό τους όρους των Κανονισμών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Οι Τ.ΟΜ.Υ. συγκροτούνται και λειτουργούν στο πλαίσιο τετραετούς συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, με αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η χρηματοδότηση κατά τη πρώτη φάση λειτουργίας των Τ.ΟΜ.Υ. γίνεται συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα: – Οι Τ.ΟΜΥ. αποτελούνται από προσωπικό έως δώδεκα (12) ατόμων. – Παρατίθενται οι ειδικότητες και κλάδοι των επαγγελματιών υγείας και λοιπού προσωπικού των Τ.ΟΜ.Υ. – Η προκήρυξη των θέσεων για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, χωρίς εγκριτική απόφαση της τριμελούς Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. – Το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διάρκειας έως δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο έτη. Οι αποδοχές του καθορίζονται με κ.υ.α. – Προβλέπεται δυνατότητα στέγασης των Τ.ΟΜ.Υ. σε δομές του Π.Ε.Δ.Υ. και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, σε άλλα κτήρια του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων φορέων που παραχωρούνται για χρήση, καθώς και σε κτήρια που μισθώνονται για το σκοπό αυτό. – Η μισθοδοσία του προσωπικού, τα μισθώματα και λοιπά λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από ενωσιακούς πόρους. Από την εν λόγω ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθόσον το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού και τα έξοδα μίσθωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των Τ.ΟΜ.Υ. θα καλυφθούν από ενωσιακούς πόρους.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!