Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 2020

Εγκύκλιο σημείωμα του Μητροπολίτη κ.κ. Δωρόθεου Β΄ για τη πανδημία του κορωνοϊού

                                                                                                                 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τούς Εὐσεβεῖς Χριστιανούς

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐλογημένοι Χριστιανοί, 

Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος κλήθηκε, ὡς ἐλεύθερο πρόσωπο, να παραμείνει γιά πάντα σέ κοινωνία μέ τόν Δημιουργό του, τό Θεό.

            Ὅμως, ὁ Ἀδάμ, ἐπέλεξε ἐλεύθερα τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό το Θεό Πατέρα καί ἔτσι ἡ ἀσθένεια καί ὁ θάνατος ἀπό φυσική δυνατότητα, ἔγιναν φυσική πραγματικότητα.

            Δέν εἶναι πλέον δυνατόν νά μή νοσεῖ ἡ ἀνθρώπινη φύση. Ἡ ἀσθένεια ἔγινε φαινόμενο «φυσικό», γιατί ἐκεῖ ὁδήγησε τά πράγματα ἡ κακή διαχείριση τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας.

            Ἀρρωσταίνουμε, γιατί ἡ φύση μας ὑπόκειται στή φθορά.        Ἀρρωσταίνουμε, γιατί ἀντί νά εἴμαστε καλοί φύλακες καἰ διαχειριστές τῆς περιουσίας πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός, τήν ἐκμεταλλευόμαστε χωρίς μέτρο, την ρυπαίνουμε καί τήν καταστρέφουμε.

            Ἔτσι, ἡ ἐπίγειος πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἔχει στιγματισθεῖ ἀπό πλῆθος ἀσθενειῶν, ἐπιδημιῶν καί πανδημιῶν, πού προεκάλεσαν ἑκατόμβες νεκρῶν…

          Ὁ ἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰώνα, ὅμως, μεθυσμένος ἀπό τήν ψευδαίσθηση τῆς αὐτάρκειας, πού τοῦ προσφέρουν τά ὄντως ἰλιγγιώδη ἐπιτεύγματα τῆς Ἐπιστήμης καί τῆς Τεχνολογίας, πίστεψε ὅτι θά δοθεῖ ἐπιτέλους τέλος στήν ἀρρώστεια καί τόν πόνο, μέ τά φάρμακα, τά ἐμβόλια καί τίς διαρκῶς νέες μεθόδους θεραπείας, πού συνεχῶς ἀνακαλύπτει.

       Δυστυχῶς, ὄμως, ὅπως ἀποδεικνύει καί ἡ πανδημία τοῦ περίφημου πλέον κορωνοϊού, πού κλονίζει τίς κοινωνικές καί οἰκονομικές σχέσεις, ὁ ἄνθρωπος παραμένει κεχριαῖος, ἀδύναμος καί ἀνυπεράσπιστος στίς ἐπιθέσεις ἑνός ὀργανισμοῦ, τόσο μικροῦ, πού δέν φαίνεται διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, καί τόσο «δυνατοῦ», πού δέν ξέρει πώς νά ἀμυνθεῖ στίς ἐπιθέσεις του.

     Ἀγαπημένοι μου Χριστιανοί,

            Ἐνώπιόν της καταστάσεως πού ἔχει διαμορφωθεῖ ὄχι μόνο στήν Πατρίδα μας ἀλλά καί παγκοσμίως, ἡ Ἐκκλησία τονίζει τή δύναμη τῆς πίστεως καί τῆς ἑνώσεώς μας μέ τό Χριστό, καί πρός τοῦτο ἡ Θεία Λειτουργία καί οἱ ἱερές Ἀκολουθίες θά τελοῦνται κανονικά στούς Ναούς, γιά ὄσους ἐπιθυμοῦν νά ἐκκλησιασθοῦν!

          Παράλληλα, δέν εἶναι δυνατόν, ἄλλ΄ οὔτε καί ἐπιτρεπτό νά ἀγνοήσουμε τίς συμβουλές τῶν ἰατρῶν γιά πρόληψη καί θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν καί τή διαφύλαξη τῆς ὑγείας τοῦ σώματος, πού, κατά τή Χριστιανική διδασκαλία, εἶναι «ναός τοῦ ἐν ἠμίν Ἁγίου Πνεύματος», καί γι’ αὐτό «ὅστις τόν ναόν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός»!

             Ἡ διαπίστωση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὅτι «ὥσπερ ἑκάστη τῶν τεχνῶν βοήθεια ἡμῑν πρός τό τῆς φύσεως ἀσθενές ὑπό τοῦ Θεοῦ κεχάρισται, οὕτω καί ἰατρική» τονίζει τή βεβαιότητα τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ἡ ἐπιστήμη, καί μάλιστα ἡ ἰατρική, συνεχίζει τό δημιουργικό ἔργο τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ «ὁ Κύριος δημιούργησε τά φάρμακα ἀπό τή γῆ καί ὁ ἄνθρωπος, πού ἔχει φρόνηση, δέν θά διστάσει νά τά χρησιμοποιήσει», «ὁ Ὕψιστος δίνει στό γιατρό τή γνώση νά γιατρεύει» κατά τόν θεόπνευστο συγγραφέα τῆς Σοφίας Σειράχ.

            Γι’ αὐτό, εὑρισκόμενοι ἐνώπιον της πανδημίας, πού προεκάλεσε ἡ διασπορά τοῦ κορωνοϊοῦ καί συναισθανόμενοι τήν εὐθύνη μας γιά τήν προστασία τῆς ὑγείας τῶν πιστῶν, κατόπιν καί τῶν συνεχῶν ὑποδείξεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι γιά προληπτικούς λόγους,  τίς δυό ἑπόμενες ἑβδομάδες, ἀπό 11 ἕως καί 29 Μαρτίου 2020:

  1. Ἀναστέλλεται ἤ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τῶν Σχολείων Γονέων στή Σύρο καί τήν Τῆνο, τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας, τῶν Συνάξεων Νέων καί Κύκλων Συμμελέτης Ἅγιας Γραφῆς
  2. Ἀνεστάλη ἤδη ἡ λειτουργία τοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ, Νηπιαγωγείου καί Παιδικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»,
  3. Ἐπεβλήθησαν οἱ ἀναγκαῖοι περιορισμοί στίς ἐπισκέψεις τῶν περιθαλπομένων στόν Οἶκο  Εὐγηρίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
  4.    Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  θά λειτουργοῦν γιά τό κοινό καθημερινῶς ΜΟΝΟ ἀπό 11-12 καί μόνο γιά ἔκτακτες περιπτώσεις ἤ γιά ὅσες δέν μποροῦν νά διευθετηθοῦν τηλεφωνικά.
  5.      Θά πραγματοποιηθοῦν ἀπολυμάνσεις σέ ὅλους τούς Ἱεροὐς Ναούς καί τά Γραφεῖα καί Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

        Εὐλογημένοι μου Χριστιανοί!

        Στή δοκιμασία αὐτή ἄς κρατήσουμε τήν πίστη μας ζωντανή, τήν προσευχή μας θερμή καί τήν ψυχραιμία μας σταθερή!

         Μέ τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς καί τήν ἀποφυγή ἐκθέσεώς μας σέ πολυσύχναστα μέρη, μέ συναίσθηση εὐθύνης ἀπέναντι στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες τῶν συνανθρώπων μας, τήν οἰκογένειά μας καί τόν ἑαυτό μας, καί μέ αἰσιοδοξία ὅτι γρήγορα καί αὐτό θά περάσει,  ἄς συνειδητοποιήσουμε ὅτι γιά νά νά ἀκούσουμε τό «ἆρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει», εἶναι ἀνάγκη νά ἀκούσουμε πρῶτα τό «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι».

        Καί τότε, αληθινά μετανοιωμένοι καί ἀναγεννημένοι, θά ἀκούσουμε μέ τ’ αὐτιά τῆς ψυχῆς μας τόν Κύριο νά μᾶς  λέει: «Ἴδε, ὑγιής γέγονας! Πορεύου καί μηκέτι ἁμάρτανε»!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

Διαδώστε!

1 Σχόλιο

  1. Ε. Πανταζή

    Κάνετε κάτι χρήσιμο για την ανθρωπότητα και κλείστε τις εκκλησίες! Διαφορετικά το κριμΑ στο λαιμό σας!

    Reply

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Content is protected !!