Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

Ενημερωτικό σημείωμα του βουλευτή Κυκλάδων ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νίκου Μανιού για την εφαρμογή και υλοποίηση μέτρων ενίσχυσης στο τομέα της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους

720_c0d8443e56647e201446a0a0d5a6ec1e

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας μας τη περίοδο 2014-2020.

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν:

  • Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους
  • Στην προστασία του περιβάλλοντος και στη προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων στηρίζοντας μέτρα και δράσεις για α) τον τομέα της αλιείας, β) της υδατοκαλλιέργειας, γ) της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δ) την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, ε) την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και στ) την ενίσχυσης της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

 

Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και υλοποίησης των παρακάτω επτά (7) Μέτρων:   

 

  1. Μέτρο 3.4.4: «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Με την αριθ. 931/08-06-2017 ΚΥΑ καθορίζονται οι υπαγόμενες δράσεις, οι δικαιούχοι και τα ποσοστά ενίσχυσης των δράσεων.

Υπαγόμενες δράσεις του μέτρου που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας είναι αυτές που συμβάλλουν στην:

α) Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των αποβλήτων.

β) Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

γ) Μεταποίηση των αλιευμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

δ) Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

ε) Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

στ) Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης και οργάνωσης.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις.

Περιοχές εφαρμογής του μέτρου είναι ολόκληρη η Ελληνική Επικράτεια.

Τα ποσοστά ενίσχυσης – χρηματοδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα:

α) το μέγεθος των επιχειρήσεων,

β) την περιοχή υλοποίησης του μέτρου, δηλαδή αν υλοποιούνται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και

γ) της φύσης του φορέα και της δράσης.

Το ύψος της ενίσχυσης για όλους τους δικαιούχους των απομακρυσμένων ελληνικών νησιών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται όλα τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου είναι 85%.

Με την αριθ. 932/08-06-2017 ΚΥΑ καθορίζονται οι υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι και τα ποσοστά ενίσχυσης των δράσεων των μέτρων :

  1. Μέτρο 3.1.8: «Υγεία και Ασφάλεια»

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη επενδύσεων επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία, η υγιεινή, η ασφάλεια και οι εργασιακές συνθήκες για τους αλιείς.

  1. Μέτρο 4.1.20: «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»

Οι υπαγόμενες δράσεις του μέτρου είναι:

α) επενδύσεις σε εξοπλισμό επί του σκάφους και σε αλιευτικά εργαλεία, 

β) έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης,

γ) μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

Στόχοι των δράσεων του μέτρου είναι να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των Μέτρων 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» είναι  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ – ΚΑΜ), εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.

Περιοχές εφαρμογής των μέτρων είναι ολόκληρη η Ελληνική Επικράτεια.

Τα ποσοστά ενίσχυσης – χρηματοδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα:

α) το μέγεθος των επιχειρήσεων,

β) την περιοχή υλοποίησης των μέτρων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και

γ) αν οι δράσεις σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.

Αναλυτικότερα, στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία των απομακρυσμένων ελληνικών νησιών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται όλα τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 85%, ενώ στις λοιπές επιχειρήσεις μεγέθους μεγαλύτερου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το ποσοστό ενίσχυσης είναι 30%.

  1. Μέτρο 3.1.22: «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Με την αριθ. 933/08-06-2017 ΚΥΑ καθορίζονται οι υπαγόμενες δράσεις, οι δικαιούχοι και τα ποσοστά ενίσχυσης των δράσεων.

Οι υπαγόμενες δράσεις του μέτρου είναι:

α) επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, συγκεκριμένα επιτρέποντας στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων,

β) καινοτόμους επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.  Η στήριξη συναρτάται με τη χρήση επιλεκτικών εργαλείων ώστε να περιορίζεται η αλιεία ανεπιθύμητων ειδών και χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης, τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Στόχοι των δράσεων του μέτρου είναι να βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων και την ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευμάτων τους και η ποιότητα των αλιευόμενων ιχθύων.

Οι δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.1.22: «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» περιγράφονται στα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής».

Οι περιοχές εφαρμογής και τα ποσοστά ενίσχυσης του μέτρου περιγράφονται στα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής».

Με την αριθ. 934/08-06-2017 ΚΥΑ καθορίζονται οι υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι και τα ποσοστά ενίσχυσης των δράσεων των μέτρων :

  1. Μέτρο 3.2.2: «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»

Οι υπαγόμενες δράσεις του μέτρου είναι:

α) παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια,

β) διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών,

γ) εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας,

δ) τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό όσον αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές,

ε) επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας ή στην πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας,

στ) την αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης,

ζ) τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

  1. Μέτρο 4.2.4: «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»
  2. Μέτρο 6.2.3: «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια για αποδοτική χρήση των πόρων, μείωση της χρήσης νερού και χημικών προϊόντων και συστήματα ανακύκλωσης νερού»

Οι υπαγόμενες δράσεις του μέτρου είναι:

α) επενδύσεις για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων ή την ενίσχυση των θετικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων,

β) επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στη χρήση και την ποιότητα του νερού, ιδίως με τη μείωση των ποσοτήτων του χρησιμοποιούμενου νερού ή της ποσότητας χημικών, αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ή τη βελτίωση της ποιότητας του νερού εξόδου, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης πολυτροφικών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας,

γ) την προώθηση των υδατοκαλλιεργειών κλειστού συστήματος, όπου τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας εκτρέφονται σε κλειστά συστήματα ανακύκλωσης του νερού, μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση του.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης.

Περιοχές εφαρμογής των μέτρων 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 είναι ολόκληρη η Ελληνική Επικράτεια.

Τα ποσοστά ενίσχυσης – χρηματοδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα:

α) το μέγεθος των επιχειρήσεων,

β) την περιοχή υλοποίησης των ανωτέρω μέτρων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και

γ) της κατηγορίας του δικαιούχου.

Αναλυτικότερα, στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Οργανώσεις αλιέων & άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι και  Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων με έδρα τα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά (όλα τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), το ποσοστό ενίσχυσηςείναι 85%, στις λοιπές επιχειρήσεις μεγέθους μεγαλύτερου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το ποσοστό ενίσχυσης είναι 30%, ενώ σε Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίουκαι για δράσεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100%.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), για τα παραπάνω Μέτρα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Πηγή: http://www.alieia.gr/articles/programmatiki-periodos-2014-2020/

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!