Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Έως 17 Ιουλίου οι αιτήσεις εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό Άνδρου

gallerypic26

Μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, µε πλήρη τα δικαιολογητικά και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις, για την εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό Άνδρου.

Η εγγραφή στον Παιδικό Σταθµό Άνδρου για το σχολικό έτος 2015-2016 αναφέρεται στα νήπια που έχουν συµπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών έως την 30 Σεπτεµβρίου 2015, αυτοεξυπηρετούνται και οι γονείς τους είναι εργαζόµενοι, ενώ οι αιτήσεις κατατίθενται κατά τις ώρες  09:30 µε 13:00, στον χώρο του Σταθμού.

Απαιτούµενα για εγγραφή και επανεγγραφή δικαιολογητικά:

1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από τον παιδικό σταθµό) στην οποία θα αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και τα ονοµατεπώνυµα των ατόµων που θα παραλαµβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθµό.

• σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι διαζευγµένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου,

• σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση)

• σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι ανάδοχη µητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

• σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του .

2. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού

3. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωµατική και πνευµατική υγεία του παιδιού καθώς και για τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε την ηλικία του . Επίσης πρόσφατα (τελευταίου 6µήνου) αποτελέσµατα φυµατοαντίδρασης (ΜΑΝΤΟΥΧ).

4. Σχετικά µε την εργασία των γονέων , ότι ισχύει κατά περίπτωση

Για γονείς µισθωτούς του Ιδιωτικού τοµέα

Α .Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ηµεροµηνία πρόσληψης, το αντικείµενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας &

• Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήµων ή

• Σχετική Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης

Για γονείς µισθωτούς του ∆ηµοσίου τοµέα

• Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ηµεροµηνία πρόσληψης, το αντικείµενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας .

Για γονείς ελεύθερους επαγγελµατίες/ αυτοαπασχολούµενους

• Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύµατος (∆.Ο.Υ.) ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές

• υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί η διακοπής της άσκησης επιτηδεύµατος Για γονείς αγρότες

• Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές

– Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων σε Παιδικό Σταθµό, Εκτός των αναφερόµενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα µας, όπως αυτή αποδεικνύεται.

– Κάθε κοινωνικός ή άλλο λόγος ( ιατρικός κά.) που επιβάλλουν την έγγραφή νηπίου και πιστοποιείται από την κοινωνική υπηρεσία ή ειδικό επιστήµονα κι υπάρχει αιτιολογηµένη απόφαση της ειδικής επιτροπής επιλογής .

Λειτουργία

Η λειτουργία του Παιδικού Σταθµού αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόµενου έτους και είναι 5 ηµέρες από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, από 7.00π.µ. έως 15.30 Οι σταθµοί διακόπτουν την εργασία τους κατά τις επίσηµες αργίες των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και κατά την περίοδο από 24/12 έως και 6/1 (διακοπές Χριστουγέννων) καθώς και από Μ. Πέµπτη έως Κυριακή του Θωµά (διακοπές Πάσχα).

Προσέλευση και αναχώρηση

Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από τις 7.00π.µ.- 9.15π.µ. αυστηρά. Η αποχώρηση των παιδιών ορίζεται από τις 12.30 – 14:15, ενώ για τα παιδιά που παραµένουν για ανάπαυση η αποχώρηση ορίζεται από τις 15.20 µέχρι τις 15.30. Για να είναι η προσαρµογή των νέο-εγγεγραµµένων παιδιών στους Παιδικούς Σταθµούς οµαλή και σύµφωνη µε τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήµης, γίνεται σταδιακά, ακολουθώντας τον προγραµµατισµό της προϊσταµένης του Παιδικού Σταθµού και του παιδαγωγικού προσωπικού.

Μηνιαία Οικονοµική Συµµετοχή (τροφεία)

Η µηνιαία οικονοµική εισφορά καθορίζεται στα 20 ευρώ ,µε την υπ΄αριθ 175/2014 απόφαση του ∆.Σ. της 10ης Οκτωβρίου 2014 µε Α∆Α: 73ΤΣΩΨΙ-Κ20 και καταβάλλεται κάθε µήνα, τις (2) δύο τελευταίες ηµέρες, στο Παιδικό Σταθµό, αφού το παιδί έχει συµπληρώσει πέντε ηµέρες παρουσίας. Σε καµία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονοµική εισφορά που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που οι γονείς επιθυµούν τη διαγραφή του παιδιού τους οφείλουν να µας γνωστοποιήσουν αµέσως , κάνοντας αίτηση διαγραφής οπότε το παιδί τους διαγράφεται την πρώτη µέρα του επόµενου µήνα ,και τα τροφεία του µήνα καταβάλλονται κανονικά. Ο Παιδικός Σταθµός σε περίπτωση µη καταβολής των τροφείων, ζητά µέσω της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου, τη δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας από τη ∆.Ο.Υ. των γονέων ,έως την εξόφληση της οφειλής, σύµφωνα µε το Νόµο(ΚΥΑ 45081/30-10-1997 ΦΕΚ 1029/29-11-1997 Β΄) ∆ιακοπή φιλοξενίας (Σύµφωνα µε τον Πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας ΦΕΚ 497/2002) γίνεται : 1. Κατόπιν αιτήσεων του γονέα ή κηδεµόνα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητείται η διακοπή. 2. Όταν εµφανιστούν σοβαρά προβλήµατα υγείας των παιδιών ή συµπεριφοράς και δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από τον Παιδικό Σταθµό. 3. Όταν δεν καταβάλλεται η µηνιαία οικονοµική συµµετοχή για χρονικό διάστηµα δύο µηνών. 4. Όταν δεν 5 συµµορφώνονται οι γονείς µε το πρόγραµµα και τους όρους λειτουργίας του Παιδικών Σταθµών. 5. Όταν απουσιάζει το παιδί από τον Παιδικό Σταθµό αδικαιολόγητα, πάνω από ένα µήνα. 6.Όταν συµπληρώνουν τη νόµιµη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο (τέλος σχολικής χρονιάς).

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!