Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, 2023

Γιάννης Καπάκης: »Προχειρότητα και ερασιτεχνισμός στη λειτουργία του Δήμου και του Δ.Σ»

αρχείο λήψης

Εισηγήσεις επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου – Καταγραφή γνώμης μειοψηφίας στις αποφάσεις του Δ.Σ.

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Δυνάμει των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του πρόσφατου Π.Δ. 28/2015 (βλ. άρθρα 1, 2, 3, 9) και έχοντας υπόψη την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011/τεύχος Β”) περί του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Έχει παρατηρηθεί το συχνό φαινόμενο, οι εισηγήσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που έρχονται πρός συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι οποίες μας γνωστοποιούνται, όχι βεβαίως πάντα εγκαίρως, όπως ορίζει ρητά ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (είναι άραγε τυχαίο γεγονός ότι οι εισηγήσεις επί των πλέον σημαντικών θεμάτων των Δ.Σ. δεν μας γνωστοποιούνται τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ρητά ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 10 του εν λόγω Κανονισμού, προκειμένου εν πλήρη άγνοια να μας αιφνιδιάσετε ώστε να μην έχουμε τον απαραίτητο χρόνο στη διάθεσή μας για προετοιμασία και να καλούμαστε να αποφασίζουμε για σημαντικά θέματα του Δήμου επιπόλαια και βιαστικά), να είναι σε μια απλή κόλλα χαρτί, ανυπόγραφες από τον συντάκτη τους (!!), απρωτοκόλλητες (!!) και ουδόλως να πληρούν τους κανόνες σύνταξης δημοσίων διοικητικών εγγράφων, όπως αυτοί αναφέρονται στις σελ. 43-48 του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Ιανουάριος 2003).

Το γεγονός αυτό εκτός από προχειρότητα και ερασιτεχνισμό στη λειτουργία του Δήμου και του Δ.Σ. καθώς και έλλειψη σεβασμού πρός τα μέλη του Δ.Σ., υποδηλώνει εν τέλει ότι η διαφάνεια, η έγκυρη και κυρίως έγκαιρη πληροφόρηση των μελών του κορυφαίου συλλογικού Οργάνου του Δήμου μας, αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της διοίκησης του Δήμου και του Προεδρείου του Δ.Σ., παραμένει μόνον στα χαρτιά, κενή περιεχομένου και δεν μετουσιώνεται σε πράξη.

Δεν τιμά κανέναν και πολύ περισσότερο τον ανώνυμο συντάκτη αυτών των εισηγήσεων ότι τέτοια έγγραφα, που ούτε καν το εθνόσημο και την επωνυμία του Δήμου δεν φέρουν, να αποτελούν το βασικό έντυπο υλικό των προς συζήτηση θεμάτων του Δ.Σ. του Δήμου μας.

Η ανωνυμία και μάλιστα η έγγραφη, δεν συνάδει με την αποστολή και τις ευθύνες που πρέπει να αναλαμβάνουν τα δημόσια πρόσωπα, ειδικά στη σημερινή εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η ορθή και νόμιμη διαδικασία που τηρείται και από τους υπόλοιπους Δήμους, είναι οι εισηγήσεις να συντάσσονται εμπεριστατωμένα επί επισήμου εγγράφου του Δήμου από τις καθύλην αρμόδιες για κάθε θέμα δημοτικές υπηρεσίες τηρώντας το διαδικαστικό των υπογραφών επί της τετράγωνης σφραγίδας (εισηγητής, τμηματάρχης, δ/ντής, αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή/και Δήμαρχος), να φέρουν ημερομηνία, να πρωτοκολλούνται, και κατόπιν δια του Προέδρου του Δ.Σ. να έρχονται στο Σώμα πρός συζήτηση και ψήφιση αφού προηγουμένως έχουν εγκαίρως τεθεί υπόψη όλων των μελών του Σώματος.

Κάθε άλλη παρεκλίνουσα τακτική είναι και καταδικαστέα και ελεγκτέα.

Ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. σχετικά άρθρο 8 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.) δεν προτίθεμαι να ανεχθώ περαιτέρω το συγκεκριμένο γεγονός που προσβάλλει τη νοημοσύνη όλων μας, και μάλιστα όταν τέτοιες ανυπόγραφες εισηγήσεις εντάσσονται στο σώμα της τελικής Απόφασης κάθε θέματος και παράγουν έννομα αποτελέσματα για τον Δήμο μας.

Παράλληλα παρατηρείται και έτερο –λυπηρό- φαινόμενο που σχετίζεται με την μη αναγραφή στις αποφάσεις του Δ.Σ. της γνώμης της μειοψηφίας των μελών που ψηφίζουν αρνητικά παρότι τούτο αποτελεί υποχρέωση δυνάμει κυρίως της υπ΄αρ. ΣτΕ 199/1944 Αποφάσεως (βλ. Βιβλίο Μάρκου Γ. Καραναστάση περί ερμηνείας Ν. 3463/2006 και νομολογίας, σελ. 667 «Στα πρακτικά του Συμβουλίου και στις αποφάσεις πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρίζεται και η γνώμη της μειοψηφίας των μελών, εφόσον διατυπώθηκε αυτή») καθώς και των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 της Απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ για τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προς τούτο επικαλούμαι ενδεικτικά την αναρτημένη στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» υπ’ αρ. 63/2015 Απόφαση του Δ.Σ. περί σύστασης Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των δομών του Δήμου μας όπου ουδεμία περιληπτική αναφορά γίνεται στην αρνητική μου ψήφο επί του θέματος ώστε ο αναγνώστης, για λόγους πρωτίστως διαφάνειας και σωστής πληροφόρησης, να μπορεί να γνωρίζει και να σχηματίζει αντικειμενικά άποψη για το πώς σκέφτονται και ψηφίζουν εν τέλει οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποί του.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ εφεξής όπως αναγράφεται περιληπτικά στο σώμα κάθε Απόφασης του Δ.Σ,. η γνώμη μου σε περίπτωση μειοψηφίας την οποία διατυπώνω σαφώς ενώπιον του Σώματος.

Τέλος, παρακαλώ όπως λάβω τεκμηριωμένη απάντησή σας, εντός της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας, σε όσα έγγραφα σας έχω μέχρι σήμερα απευθύνει διαμέσω της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Δήμου.

Σε διαφορετική περίπτωση και επειδή οι πληροφορίες που σας ζητώ είναι απαραίτητες για την ομαλή άσκηση των καθηκόντων μου, θα αναγκασθώ να κάνω χρήση της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.

Με τιμή

 Γιάννης Καπάκης

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Διαδώστε!

2 Σχόλια

 1. ΜΠΑΤΣΙΩΤΗΣ

  Λυπάμαι για αυτή την δημοτική αρχή , έβαλε απέναντι της όλους τους κάτοικους του πρώην δήμου υδρουσας και γενικότερα της Άνδρου ,διότι αντί να εξομαλύνει και να βρει λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα των σκουπιδιών για την Άνδρο ,αντίθετα έχουν έναν ξύλινο λόγο ,είναι ψεύτες ,έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία σαν δημοτική αρχή , λένε ασύστολα ψέματα ότι τάχα που θα πάνε τα σκουπίδια εφέτος θα είναι στους δρόμους ειδικότερα ο κ.θωμας τα διαδίδει αυτά λες και ο ΧΥΤΥ μόλις οροθετηθεί θα γίνει και άλας δεν θα μεσολαβήσουν κάποια χρόνια τουλάχιστον 2-3 . μια άλλη αλήθεια που ακούσθηκε από τον δημοτικό σύμβουλο Σύρου , ο ΧΥΤΑ στην Σύρο είναι εντός NATURA ,εντός αρχαιολογικής ζώνης ,εντός ζώνης οικισμού ,και ρωτάω κύριε δήμαρχε γιατί όχι Σταυροπεδα !!! γιατί όχι στενό Τήνου Άνδρου ,μήπως δεν είναι βιομηχανική περιοχή η Σταυροπεδα από το ΥΠΕΚΑ βλέπε χρήσης γης Άνδρου !!!! τη συμβαίνει !!!! γιατί μπήκε η πλουσκα το 2012 στις προτεινόμενες θέσεις !!! αφού δεν ήταν πριν το 2012 στις προιγουμενες μελέτες !!!!! εξαντλήθηκαν οι θέσεις τότε κατά σειρά !!!!!! ο αντιδήμαρχος Άνδρου το 2012 παραδέχεται ότι η πλουσκα ήταν πολιτικοί απόφαση !!!! εσείς το λάθος το συνεχίζεται !!! μήπως υπάρχουν οικονομικά κίνητρα!!!! Ας πούμε ανεμογεννήτριες θα λογοδοτήσετε κύριοι το υπόσχομαι στους συντοπίτες μου , για την Άνδρο ρε γαμώτο

  Reply
 2. ΜΠΑΤΣΙΩΤΗΣ

  Η θαλάσσια μεταφορά των απορριμμάτων από νησιά που δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ σε αυτά όπου λειτουργούν τέτοιοι χώροι επελέγη ως άμεση λύση για την άρση του αδιεξόδου σε νησιά του Αιγαίου.

  Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών, υπό τον υπουργό Νίκο Βούτση με τη συμμετοχή δημάρχων των νησιών που διοικητικά ανήκουν στις περιφέρειες Νότιου και Βόρειου Αιγαίου. Συμφωνήθηκε οι ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) που διαχειρίζονται ΧΥΤΑ και οι δήμαρχοι στους Δήμους των οποίων υπάρχουν ΧΥΤΑ να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους εξυπηρετώντας, προσωρινά, δήμους που δεν διαθέτουν τέτοιους χώρους.

  Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο νότιο Αιγαίο χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων λειτουργούν σε Ρόδο, Καστελόριζο, Τήλο, Αγαθονήσι, Λειψούς, Κάρπαθο, Κω, Αστυπάλαια, Φολέγανδρο, Πάρο, Μύκονο, Αμοργό, Κίμωλο, Ανάφη, Κύθνο, Σέριφο, Ίο και Σύρο. Στο βόρειο Αιγαίο ΧΥΤΑ διαθέτουν η Λέσβος, η Χίος, η Λήμνος, οι Φούρνοι και δύο η Σάμος.

  Ο Νίκος Βούτσης τόνισε ότι η χώρα δεν αντέχει και δεν πρέπει να πληρώνει πρόστιμα λόγω της αδιαφορίας, της ανεπάρκειας, και όποιων άλλων λόγων που διαιώνισαν την απαράδεκτη και ατελέσφορη επί δεκαετίες κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα νησιά, κυρίως του Νότιου Αιγαίου, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η σημερινή σύσκεψη δεν έγινε για να συζητηθούν μια ακόμα φορά τα προβλήματα, αλλά για να δρομολογηθούν και μάλιστα άμεσα λύσεις, που θα στοχεύουν στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, στην ανάκτηση υλικών στην πηγή παραγωγής τους και εν συνεχεία είτε στην επαναχρησιμοποίησή τους, είτε στην ανακύκλωσή τους και ειδικότερα για το οργανικό υλικό την κομποστοποίησή του. Κάλεσε τους δημάρχους αλλά και τους συναρμόδιους της κεντρικής Διοίκησης να τρέξουν, να επισπεύσουν και να κλείσουν εκκρεμότητες και καθυστερήσεις ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος και απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων που μένουν αναξιοποίητοι, είτε καθυστερεί ουσιαστικά η απορρόφησή τους, πόροι που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την ανάσχεση της ανεργίας.

  Σε μακροπρόθεσμη προοπτική, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, εντός 1,5 μήνα να διαμορφωθεί με τη συνεργασία των δήμων και της περιφέρειας σχέδιο δράσης επί της μεταφοράς, προεπεξεργασίας, και ενδιάμεσης μεταβατικής λύσης. Το σχέδιο θα κινείται στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης με πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση με τη μέγιστη διαλογή στην πηγή και προδιαλογή βιοαποβλήτων, ανάκτηση υλικών και ελαχιστοποίηση της διάθεσης

  Reply

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!