Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

Γιώργος Τρανάκος: Ενημέρωση επί εξελίξεων μελετών – έργων στους λιμένες Άνδρου

Ως μέλος Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου και προκειμένου οι πολίτες της Άνδρου να γνωρίζουν για τα τρέχων θέματα που αφορούν τους λιμένες της νήσου μας, (Γαυρίου, Μπατσίου, Κορθίου, Χώρας), σας ενημερώνω σχετικά για τις τελευταίες εξελίξεις:

ΠΡΩΤΟΝ: Μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ, Τήνου – Άνδρου και του Δήμου Άνδρου, κατά την οποία (η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προς υποβοήθηση και για να υπάρξει επιτέλους ο απεγκλωβισμός των λιμενικών έργων αναλαμβάνει τις μελέτες των έργων και την επιβλεψή τους, ενω το ΔΛΤ αναλαμβάνει την χρηματοδότησή τους), η οποία έχει σταλεί ήδη στις αρμόδιες Υπηρεσίες για έγκριση, σήμερα 04/11/2020 κατά την συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα ενέκριναν την εκτέλεση έργου με θέμα: «Ανάπλαση του λιμένα Γαυρίου».

Στην Τεχνική Έκθεση των Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου η οποία βασίστηκε στην κατά το παρελθόν σχετική μελέτη της εκλιπούσας Υπαλλήλου του Δήμου, ΜΗΛΙΟΥ Ζωής, περιλαμβάνονται :

1. Αντικατάσταση τσιμέντινου οδοστρώματος βορείου προβλήτας
2. Αντικατάσταση δεστρών βορείου προβλήτας
3. Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων και αποπεράτωση περίφραξης λιμένα
4. Αντικατάσταση ελαστικών προσκρουστήρων
5. Τοποθέτηση ανεμοπετασμάτων στα στέγαστρα αναμονής επιβατών
6. Τοποθέτηση αγωγών και φρεατίων για μελλοντική τοποθέτηση Pillar στην βόρεια προβλήτα.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για την ομαλή και ασφαλή μεταβίβαση των επιβατών και των οχημάτων από και προς τα πλοία που προσεγγίζουν τον λιμένα Γαυρίου.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 426.413,39 Ευρώ και θα χρήματοδοτηθεί από τα έσοδα του Δ.Λ.Τ. Τήνου- Άνδρου.
Η σχετική τεχνική έκθεση θα αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υπουργείων από το Δ.Λ.Τ. προς έγκριση και στην συνέχεια θα δημοπρατηθεί άμεσα για να εκτελεσθεί.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ. Τήνου – Άνδρου που πραγματοποιήθηκε την 24/10/2020 ομόφωνα οι παρόντες μέλη του Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ψήφισαν την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δ.Λ.Τ. και Δήμου Άνδρου για την υλοποίηση του υποέργου “Μελέτες και Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λιμένων Άνδρου».
Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του υποέργου που αφορά την νήσο Άνδρο ανέρχεται στο ποσό των 121.529,38 Ευρώ.
Η δαπάνη του Έργου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και Επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων ).
Στο συγκεκριμένο υποέργο που αφορά τους λιμένες της Άνδρου περιλαμβάνονται:

1) Περιβαλλοντικές μελέτες λιμένων νήσου Άνδρου
Σκοπιμότητα: Τα λιμενικά έργα στην Άνδρο κατασκευάσθηκαν αποσπασματικά από τους πρώην Δήμους της Άνδρου ( προ Καλλικράτη) ή την τότε Νομαρχία Κυκάδων χωρίς κάποιο ευρύτερο σχεδιασμό με απουσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, είτε τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων ή και ανανέωσης. Η Μ.Π.Ε θα συνταχθούν σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τον Ν. 4041/11 όπως ισχύει.

2) Πρόγραμμα Χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης Λιμένα Γαυρίου
Σκοπιμότητα: Σκοπός της σύνταξης του προγράμματος είναι η διερεύνηση και αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις ρόλων ( επιβατικό, εμπορικό, τουριστικό, αλιευτικό, ναυταθλητισμού, αεροπλοϊας, κά) που εκτελεί ή θα εκτελεί λαμβάνοντας υπ’ όψη τους περιορισμούς που τίθενται απο περιοριστικούς παράγοντες, όπως οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, ή διοικητικές, ή πολιτιστικές, κά

Οι στόχοι του προγράμματος αυτού εστιάζουν

α) στον εξορθολογισμό της χωροθέτησης των υφιστάμενων χρήσεων,

β) πλήρη εκμετάλλευση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών,

γ) προγραμματισμός – σχεδίαση και κατασκευή των ελάχιστων έργων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των χρήσεων που αναφέρθησαν ( λιμενικών, κτιριακών, χερσαίων χώρων κλπ).

δ) Ανάπτυξη του λιμένα με ορθολογικά κριτήρια που αφορά στη λειτουργικότητα, ταχύτητα εξυπηρέτησης, ασφάλεια και οικονομία,

ε) τακτοποίηση κάθε αυθαίρετης κατασκευής στην χερσαία ζώνη, στ) εναρμόνιση λειτουργίας των έργων με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Το Πρόγραμμα Χωρικής οργάνωσης κ ανάπτυξης λιμένα Γαυρίου, θα εκπονηθεί βάση της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και θα γίνει χρήση σταδίων όπως αναφέρονται στο
εγχειρίδιο «Προδιαγραφές Πλαισίου Εργων Ανάπτυξης Λιμένων»  ΠΠΕΑΛ Εκδοσης ΥΕΝ .

3) Τοπογραφική αποτύπωση λιμένων Άνδρου για φάκελλο Χερσαίων Ζωνών Λιμένων
Σκοπιμότητα: Στους λιμένες της Άνδρου ( Χώρας, Κορθίου, Μπατσίου, Γαυρίου), δεν έχουν χαραχθεί οι χερσαίες ζώνες λιμένων και κάποια λιμενικά έργα που έχουν εκτελεσθεί κατά το παρελθόν έχουν διοικητικά και νομικά προβλήματα με συνέπεια αυτά να μην μπορούν να περάσουν στην αρμοδιότητα του Δ.Λ.Τ.
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η τοπογράφηση και βυθομέτρηση των λιμένων της νήσου με σκοπό την εκπόνηση διαγραμμάτων χερσαίων ζωνών και την εκπόνηση μελετών.

4) Πρόγραμμα Χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης λιμένα Όρμου Κορθίου
Σκοπιμότητα: Ο λιμένας Όρμου Κορθίου έχει παραμείνει ημιτελής. Η χωρική οργάνωση, χωροθέτηση και υπόλοιποι στόχοι όπως αναφέρονται ανωτέρω και για τον λιμένα Γαυρίου θα βοηθήσουν στην αποπεράτωση του, στην πλήρη και ορθολογική χρήση του.

5) Τεχνικός Σύμβουλος ΔΛΤ Τήνου – Άνδρου
Σκοπιμότητα: Σκοπός της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου είναι η
συμβολή στις ακόλουθες ενέργειες για την ωφέλεια του Δ.Λ.Τ.
α) Προγραμματισμός των δράσεων και ωρίμανση προτάσεων που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021- 2025
β) Ανάπτυξη GIS με χρηστικά στοιχεία για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τις υπηρεσίες του Δ.Λ.Τ.
γ) Δημιουργία ναυταθλητικών δραστηριοτήτων
δ) Απογραφή δυσλειτουργιών στους λιμένες
ε) Καταγραφή επιπτώσεων στην διάβρωση των ακτών από τις λιμενικές εγκαταστάσεις, επίδραση κλιματικών αλλαγών σε αυτές, εκπόνηση σχεδίου δράσης.
στ) Υποβοήθηση του ΔΛΤ στην συμβασιοποίηση των υπόλοιπων τεχνικών φακέλλων του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Τέλος, οι εργασίες εκβάθυνσης του λιμένα Γαυρίου συνεχίζονται ενώ λόγω ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, θα συμπεριληφθούν και νέα τμήματα του, όπου θα πραγματοποιηθούν επιπλέον εργασίες εκβάθυνσης για την ασφάλεια των πλοίων που προσεγγίζουν.

Γεώργιος Τρανάκος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Άνδρου
Δημοτικής Ενότητας Κορθίου
Τακτικό Μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Τήνου – Άνδρου


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!