Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

Κέντρο Μελισσοκομίας Πειραιά και Κυκλάδων: μέχρι 26/4/2016 αιτήσεις για διευκόλυνση των μετακινήσεων και στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας

melissokomos

Τo Κέντρο Μελισσοκομίας Πειραιά και Κυκλάδων ενημερώνει ότι ξεκίνησε για το έτος 2016 η υλοποίηση των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στα πλαίσια του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 956/60312 (ΦΕΚ 1243/15-5-2014) Υπουργική Απόφαση.

Οι μελισσοκόμοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μία ή και στις δύο παραπάνω δράσεις θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση (η οποία είναι κοινή και για τις δύο δράσεις) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:

α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο)  κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία αποστολής ή  κατάθεσής της. Ως «πιο πρόσφατη» φορολογική δήλωση εισοδήματος νοείται εκείνη που έχει υποβληθεί πιο πρόσφατα σε σχέση με τον χρόνο υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικύρωση του εντύπου Ε1 και Ε3, υποβάλλεται απλό φωτοαντίγραφο αυτού, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία του εντύπου Ε1 ή Ε3 είναι αληθή.

γ) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού

δ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (συνημμένα), στην οποία δηλώνονται τα εξής:
δα) ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στο έντυπο Ε1 και Ε3 είναι αληθή,
δβ) ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης,
δγ) ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές.
δδ) ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης
δε) το δηλωθέν αγροτικό εισόδημα του Ε1 και Ε3 προέρχεται από τις δηλωμένες κυψέλες του θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου.

ε) εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή, σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως.

στ) πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών σύμφωνα με τον ΚΦΒ & συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις και παραστατικά κατάθεσης σε τράπεζα για εξόφληση τιμολογίων αγοράς κυψελών άνω των 500 ευρώ.

2. Για όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά προβλέπεται νόμιμη επικύρωση (π.χ. φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου κλπ), αυτή δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση υποβολής της αίτησης αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός προσκομίζει κατά την υποβολή της αίτησης και τα πρωτότυπα έγγραφα, ούτως ώστε ο παραλαβών την αίτηση να μπορεί να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των φωτοαντιγράφων.

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά και τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη  της νομαδικής μελισσοκομίας», υποβάλλονται επιπλέον:

α) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.

Να σημειωθεί ότι λόγω του φόρτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και προκειμένου για το εμπρόθεσμο όλων των αιτήσεων καλό είναι η αποστολή τους να έχει ολοκληρωθεί μέχρις τις 26 Απριλίου 2016. Αιτήσεις πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές. Διεύθυνση: Κέντρο Μελισσοκομίας Πειραιά και Κυκλάδων, Πύλης 4 – Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς, τηλέφωνο: 2104172108, 2104123885, φαξ: 2104120125

Πηγή: Αγρότυπος

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!