Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023

Κτηματολόγιο: Έως 5 Οκτωβρίου οι δηλώσεις στην Άνδρο – Οδηγίες

Έως τον Οκτώβριο του 2021 έχουν προθεσμία οι κάτοικοι σε Άνδρο, Ανάφη, Θήρα, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κέα, Κύθνο, Μήλο, Σέριφο, Άνω Μερά, Αμοργό, Νάξο, Αντίπαρο, Πάρο και Τήνο, να υποβάλουν τις δηλώσεις για το κτηματολόγιο.

Με την υπ’ αρίθμ. 143/6/10-06-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 1 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα, επί των ακινήτων που βρίσκονται στους Καλλικρατικούς Δήμους:

A) Άνδρου

B) 1. Ανάφης  2. στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Βόθωνος, Βουρβούλου, Έξω Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Θήρας, Θηρασίας, Καρτεράδου, Μεσαριάς, Οίας του Kαλλικρατικού Δήμου Θήρας 3. Ιητών 4. Σικίνου 5. Φολεγάνδρου

Γ) 1. Κέας 2. Κύθνου

Δ) 1. στον προκαποδιστριακό ΟΤΑ Αδάμαντος του Kαλλικρατικού Δήμου Μήλου 2. Σερίφου

Ε) στον προκαποδιστριακό ΟΤΑ Άνω Μεράς

ΣΤ) 1. Αμοργού 2. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ζ) 1. Αντιπάρου 2. Πάρου

Η) Τήνου

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση, να υποβάλουν δήλωση για το δικαίωμά τους αυτό με αναφορά στην αιτία κτήσης του.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές ξεκίνησε στις 05-07-2021 και λήγει στις 05-10-2021 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 05-01-2022 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Γενικές οδηγίες

Υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Τέτοια δικαιώματα είναι π.χ. η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), η επικαρπία, η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.), η υποθήκη/προσημείωση, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, χρονομεριστικές μισθώσεις (timesharing), χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτου (leasing), μεταλλειοκτησίες, μεταφορά συντελεστή δόμησης. Επίσης στην υπό κτηματογράφηση περιοχή υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα για τις ιδιοκτησίες που συστάθηκαν κατά τους ορισμούς του κυκλαδικού εθίμου και αποτελούν τα Ειδικά Ιδιοκτησιακά Αντικείμενα, όπως π.χ. τα κατώγεια, τα ανώγεια, τα υπόσκαφα, οι μύλοι κλπ. Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

Υποβολή δήλωσης

Για την υποβολή δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο συμπληρώνονται τα ειδικά έντυπα δήλωσης δικαιώματος, που διατίθενται από τα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr(link is external). Υπάρχουν δύο έντυπα, το Δ1, το οποίο συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας και το Δ2, το οποίο κατά κανόνα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέο αγωγή, εγγραπτέο μίσθωση. Για εγγραπτέα δικαιώματα επί των Ειδικών Ιδιοκτησιακών Αντικειμένων συμπληρώνεται πάντα το έντυπο Δ2.

Η δήλωση υποβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr(link is external)Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι τρεις μήνες. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο είναι  έξι μήνες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά νέο δικαίωμα σε ακίνητο πρέπει να υποβάλει δήλωση, εντός ενός μήνα από τη μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο. Πέραν του μήνα, η δήλωση είναι εκπρόθεσμη.

Συνοδευτικά έγγραφα

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
  • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου
  • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
  • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ).

Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

Δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις:

Κληρονομιά: Δικαίωμα που έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

  • Κληρονομιά με διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονομούμενου  (εφόσον υπάρχει), β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
  • Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει), β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Και στις δύο περιπτώσεις: Εφόσον δεν υπάρχει τίτλος θανόντος προσκομίζονται έγγραφα χρησικτησίας του θανόντος (εφόσον υπάρχουν) ή Ε9 του θανόντος ή Ε9 του κληρονόμου. Τα Πιστοποιητικά περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης, περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας και περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης εκδίδονται από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο εφόσον ο θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε μετά την 12/03/2012,  ενώ αν ο θάνατος επήλθε πριν την ανωτέρω ημερομηνία απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών ΚΑΙ από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Έκτακτη χρησικτησία: Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα με έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση  (εφόσον υπάρχει), είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συμβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.). Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη πρόσφατου Ε9 και τοπογραφικού διαγράμματος,  εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεμαχίου μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη της περιοχής.

Σημειωτέον ότι η υπό κτηματογράφηση περιοχή των νήσων των Κυκλάδων δεν καταλαμβάνεται από το «τεκμήριο» κυριότητας του Δημοσίου για τις γαίες καθαρής ιδιοκτησίας (μούλκια). Για την θεμελίωση όμως ιδιωτικού δικαιώματος κυριότητας σε δάση,  βοσκές και αιγιαλούς πρέπει να προσκομισθούν έγγραφα από τα οποία να προκύπτει καλόπιστη νομή επί τριακονταετία, συμπληρωθείσα το αργότερο μέχρι την 11.09.1915.


 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!