Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Με εισηγητή τον Έπαρχο κ. Δημήτρη Λοτσάρη: Προς έγκριση έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για την Άνδρο στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο

PicMonkey Collage

Ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Άνδρο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου. Πρόκειται για την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Άνδρου η οποία αφορά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για το νησί προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, όπου την εισήγηση θα πραγματοποιήσει ο Έπαρχος κ. Δημήτρης Λοτσάρης. 

Αναλυτικά η ατζέντα της συνεδρίασης έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ 1ο : 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015 Εισηγητής: Αν. Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης 4η Τροποποίηση Προϋπολογισµού & Τεχνικού Προγράµµατος ∆ωδεκανήσου 2015 Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 2ο : Κατάρτιση, Επεξεργασία, Προέλεγχος Απολογισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014 Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής ΠΝΑ κ. Φιλήµονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 3ο : Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Π/Υ ∆΄ Τριµήνου 2014 και Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Π/Υ Α΄ Τριµήνου 2015 Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής ΠΝΑ κ. Φιλήµονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Άνδρου για έργα Αντιπληµµυρικής Προστασίας Άνδρου Εισηγητής : Έπαρχος Άνδρου κ. ∆ηµήτριος Λοτσάρης

ΘΕΜΑ 5ο : Σύναψη Προγραµµατικής µεταξύ της ΠΝΑ και του ∆ήµου Σύρου Ερµούπολης για την Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου ∆ήµου Σύρου Ερµούπολης ΄΄∆ηµήτριος Βικέλας΄΄ – Κλειστή Αίθουσα Β. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέµησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής ∆ιακρίσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Εισηγητής: Προϊστάµενος ΕΥ∆ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Αντώνης Βουτσίνος

ΘΕΜΑ 7ο : Μεταφορά Μαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης µε Eιδικά Μαθητικά ∆ελτία και µε επίδοµα Γονέων Σχολ. Έτους 2015-2016. Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 8ο : Τροποποίηση ως προς την χρονική διάρκεια (παράταση) της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού (ΕΛΓΟ) «∆ήµητρα» και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚοινΣΕΠ) µε το διακριτικό τίτλο «Ελίχρυσος» για τη δηµιουργία Βοτανικού Κήπου στη περιοχή Χρούσσα της ν. Σύρου. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για εγγραφή δυο (2) νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραµµα ΠΕ Κυκλάδων, στον Πίνακα 6: «Εργα µε Φορέα Υλοποίησης την ΠΝΑ & Χρηµατοδότηση από τρίτου» µε τίτλους: – ΠΣ ΠΝΑ & ∆ήµου Μυκόνου για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ν. Μυκόνου – ΠΣ ΠΝΑ & ∆ήµου Μυκόνου για την αποπεράτωση κλειστού Γυµναστηρίου ν. Μυκόνου και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΝΑ για την εξειδίκευση και συµφωνία των όρων των σχετικών Προγραµµατικών Συµβάσεων µεταξύ της ΠΝΑ και του ∆ήµου Μυκόνου. Εισηγητής: Αν. Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης Π.Σ. µεταξύ ΠΝΑΙ και Υπ. Πολιτισµού για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Φωτισµός Βράχου Λίνδου» Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 11ο : «Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου» . Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριµνας Νοτίου Αιγαίου Ηλίας Γ. Ζωγραφίδης

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισµός εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε τον αναπληρωτή του για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π.Ν.Α.-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ, που θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου 2015. Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Νήσο Κάσο» Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Νήσο Τήλο» Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Νήσο Κέα» Εισηγητής : Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γεώργιος Λεονταρίτης.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑΙ και ∆ήµου Αγαθονησίου για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Ανάπλαση Μεγάλου και µικρού οικισµού στο Αγαθονήσι» Εισηγητής : Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή – συντήρηση παλαιού Νοσοκοµείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών ∆ιοίκησης – µεταστέγαση Υπηρεσιών Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 18ο Τροποποίηση ως προς την ισχύ και τον Π/Υ της Π.Σ. «Πλακόστρωση Τ.Κ. Μεσαναγρού και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και µόνωση δώµατος Μουσείου» Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση σύναψης Π.Σ. µεταξύ ΠΝΑΙ , ΤΕΕ και Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Συστηµατική καταγραφή και διάσωση της Βιοµηχανικής κληρονοµιάς της ∆ωδεκανήσου» Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 20ο : Αντιπυρική Προστασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πρόταση παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ µε εισηγητή τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Λουκά Κωτσαδάµ.

ΘΕΜΑ 21ο : Επικύρωση πρακτικών 6ης/23-5-2015 και 7ης/14-7-2015 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ 22ο : Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!