Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, 2022

Με προβάδισμα προσεγγίζουν το Εθνικό Απόθεμα νεοεισερχόμενοι και νέοι αγρότες

1-Ethniko-apothema

Σε σκέψεις βάζει φέτος ο εν δυνάµει αυξηµένος συντελεστής πολλαπλασιασµού της αξίας των δικαιωµάτων νεαρών αγροτών και νεοεισερχόµενων, παραγωγούς που υπολογίζουν αν τους συµφέρει να αφήσουν κάποια κτήµατα ώστε να τα δηλώσουν νέα παιδιά και να επωφεληθούν από το Εθνικό Απόθεµα. Η φόρµουλα αυτή είναι γνωστή και µάλιστα ορισµένες φορές προτείνεται και από τους φορείς υποδοχής δηλώσεων αν βγαίνουν «σωστά» τα µαθηµατικά. 

Υπενθυµίζεται ότι για τις αιτήσεις του 2019 το ύψος της ενίσχυσης θα υπολογιστεί, µε τον πολλαπλασιασµό των ενεργοποιηθέντων δικαιωµάτων µε συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό µεταξύ 25% και 50% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης που κατέχει ή µισθώνει ο γεωργός.

∆ικαιούχοι δικαιωµάτων  από το Εθνικό Απόθεµα

Γεωργοί που δικαιούνται της χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης ή την αύξηση της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων τους ως το ύψος του περιφερειακού µέσου όρου εθνικού αποθέµατος 2019 από το εθνικό απόθεµα έτους 2019, είναι οι κάτωθι:

  • Γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που δηµιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης το έτος 2019 ή έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2019 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή µεταξύ των ετών 2014-2018 και είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2019, δηλαδή έχει γεννηθεί από 01/01/1979 έως και τις 31/12/2001. Υπό τους εξής όρους:

Στα Φυσικά Πρόσωπα ως έτος δηµιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκµετάλλευσης νοείται το έτος πρώτης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, π.χ. για το έτος ενίσχυσης 2019 το Φυσικό Πρόσωπο πρέπει να έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2014 ή µεταγενέστερα αυτού και ουδέποτε πριν.

  • Νεοεισερχόµενοι, που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2017 και µετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνοµα τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νοµικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι επιλέξιµες εκτάσεις τους να είναι από 4 στρέµµατα και άνω.

Σηµειώνεται εδώ ότι για τους νεοεισερχόµενους δεν υπάρχει ηλικιακό όριο ως προς τη χορήγηση των δικαιωµάτων. Έτσι, αν κάποιος, ανεξαρτήτου ηλικίας κάνει πρώτη φορά αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, θα του χορηγηθούν δικαιώµατα, ίσα µε τον περιφερειακό µέσο όρο.

Αυτομάτως εξέταση αιτήσεων από το σύστημα των δηλώσεων

Η εξέταση για το αν κάποιος ορίζεται ως δικαιούχος του Εθνικού Αποθέµατος γίνεται αυτόµατα µετά το τέλος των αιτήσεων ενίσχυσης, και το συνολικό ποσό που θα δοθεί προκύπτει από παρακρατήσεις λόγω µεταβίβασης δικαιωµάτων, την οριζόντια µείωση στη βασική ενίσχυση (2% συνήθως) και από µη ενεργοποίηση δικαιωµάτων για περίοδο άνω των δύο ετών.

Σηµειώνεται εδώ πως µη δικαιούχοι εθνικού αποθέµατος έτους 2019 είναι:

  • Οι γεωργοί οι οποίοι δεν αιτήθηκαν τη χορήγηση εθνικού αποθέµατος έτους 2019 µε εµπρόθεσµη ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2019.
  • Οι µη ενεργοί γεωργοί. Υπενθυµίζεται ότι ενεργοί γεωργοί ορίζονται όσοι έλαβαν άµεσες ενισχύσεις έως και 5.000 ευρώ για το έτος 2018 και όσοι έλαβαν άµεσες ενισχύσεις άνω των 5.00 ευρώ και το ετήσιο ποσό των άµεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από µη γεωργικές δραστηριότητες.
  • Οι γεωργοί µε επιλέξιµες εκτάσεις για χορήγηση δικαιωµάτων εθνικού αποθέµατος µικρότερες των 4 στρεµµάτων
  • Οι νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόµενοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν λάβει δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων τους στον περιφερειακό µέσο όρο του εθνικού αποθέµατος ως φυσικά ή ως νοµικά πρόσωπα ή για λογαριασµό κάποιου νοµικού προσώπου (ως διαχειριστές), από το εθνικό απόθεµα το έτος 2015, 2017 και 2018
  • Οι γεωργοί που παραχώρησαν οικειοθελώς µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων τους στο εθνικό απόθεµα τα έτη 2016-2019. Σηµειώνεται εδώ, πως στην αίτηση ΟΣ∆Ε υπάρχει στήλη µε την εκούσια παραχώρηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης (∆ΒΕ) 2019 στο εθνικό απόθεµα, όπου για όσους επιθυµούν να παραχωρήσουν οριστικά τα ∆ΒΕ τους στο εθνικό απόθεµα συµπληρώνουν τον αριθµό των ∆ΒΕ που παραχωρούν και επισυνάπτουν Υπεύθυνη ∆ήλωση που φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Πηγή: https://www.agronews.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!