Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023

Μέχρι 1 Δεκεμβρίου στο Παλαιό κτίριο Δημαρχείου στη Χώρα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποστήριξης και ολοκληρωμένης ένταξης των ανέργων στο Νομό Κυκλάδων

ergasia-videotex

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων», υλοποιεί την Πράξη: «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων», η οποία εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Πράξη

Κύριος στόχος της Πράξης

Η εργασιακή/επιχειρηματική και κατ’ επέκταση η κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων της Πράξης μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου υποδείγματος ανάπτυξης αφενός της εξαρτημένης εργασίας, αφετέρου της προώθησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών & σχημάτων, με σαφή αναφορά στις δυνατότητες που δίδονται σε τοπικό επίπεδο (με βάση τις ισχύουσες συνθήκες στο εργασιακό/ επιχειρηματικό περιβάλλον), αλλά και στις ευκαιρίες που παρέχουν οι δράσεις και τα αντικείμενα της κοινωνικής οικονομίας. Σε δεύτερο επίπεδο, η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στη διάδοση και επέκταση αυτού του υποδείγματος προώθησης της απασχόλησης, σε άλλους κλάδους της οικονομίας και κοινωνίας, οι οποίοι θα μπορούν να «αντιγράψουν» και να εφαρμόσουν το υπόδειγμα σε παρόμοιες καταστάσεις για την επίλυση ιδίων προβλημάτων (benchmark).

Οι ωφελούμενοι της Πράξης

Ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • άνεργοι, εγγεγραμμένες/οι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (18 ετών και άνω) και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ,
 • νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη συνέχεια,
 • ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2014, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη συνέχεια.

Αριθμός ωφελουμένων της Πράξης

80 ωφελούμενοι

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης

α) Δήμος Άνδρου/Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου, β) Δήμος Θήρας/Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, γ) Δήμος Ιητών/Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, δ) Δήμος Αμοργού/ Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, ε) Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων/Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, στ) Δήμος Σύρου-Ερμούπολης/Περιφερειακή Ενότητα Σύρου.

        Σύντομη περιγραφή των δράσεων της Πράξης

 • Εκπόνηση μελέτης για τη διάγνωση των τοπικών αναγκών στην αγορά εργασίας.
 • Δράσεις συμβουλευτικής και επιχειρηματικής υποστήριξης των ωφελουμένων σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, επιχειρηματικότητας σε τομείς όπου σε τοπικό επίπεδο (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης) παρουσιάζουν επιχειρηματικές/εργασιακές ευκαιρίες, αλλά και σε τομείς της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και λοιπές δράσεις ενίσχυσης των ατομικών χαρακτηριστικών των ανέργων, αλλά και των επαγγελματικών τους προσδοκιών.
 • Δράσεις κατάρτισης σε εξειδικευμένα πεδία με έμφαση στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας, της προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού και της απόκτησης δεξιοτήτων για την υποστήριξη (εργασιακή ένταξη) στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο (ο οποίος σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζει αναπτυξιακή πορεία).
 •  Δράσεις δικτύωσης των καταρτιζόμενων και των επαγγελματιών στην περιοχή παρέμβασης με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων.
 • Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (για την ενημέρωση του ωφελούμενου πληθυσμού και την ευαισθητοποίηση των φορέων προσφοράς στην περιοχή παρέμβασης), αλλά και για την προώθηση των αποτελεσμάτων των εξειδικευμένων προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής στήριξης.
 • Δράσεις διακρατικότητας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Δράσεις συντονισμού και διαχείρισης της Πράξης.

        Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους της Πράξης

 • αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση: 30 (τομέας εναλλακτικός τουρισμός και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις)
 • αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 40
 • αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 10
 • αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 3 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις & 20 άτομα
 • αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 40 θέσεις απασχόλησης

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων», έχει δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία προσκαλείτις/τους ενδιαφερόμενες/ους που πληρούν την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε μία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δυνητικών ωφελούμενων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι ενός εκ των εξής Δήμων των Κυκλάδων όπου υλοποιούνται οι δράσεις της Πράξης: α) Δήμος Άνδρου/Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου, β) Δήμος Θήρας/Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, γ) Δήμος Ιητών/Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, δ) Δήμος Αμοργού/ Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, ε) Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων/Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, στ) Δήμος Σύρου-Ερμούπολης/Περιφερειακή Ενότητα Σύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου περιλαμβάνονται και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και πρόσθετες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης http://www.cycladespartnership.gr καθώς και στα αναφερόμενα στη συνέχεια σημεία στα οποία γίνεται και η υποβολή των αιτήσεων:

Άνδρος – Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων (Δομή συμβουλευτικής Άνδρου)

Παλαιό κτίριο Δημαρχείου,  Χώρα Άνδρου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2282023063, Ώρες υποβολής αιτήσεων: 10:00 – 12:00

Αρμόδιο πρόσωπο: Αναστασία Περδίκα

Νάξος – Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης (Δομή συμβουλευτικής Νάξου)

Σχολή Ουρσουλινών, Κάστρο, Χώρα Νάξου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2285026678 – 6977387578, Ώρες υποβολής αιτήσεων: 10:00 – 12:00

Αρμόδιο πρόσωπο: Κατερίνα Σιδερή

Σύρος

Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου (Δομή συμβουλευτικής Σύρου)

Στ. Βαφιαδάκη 2, Ερμούπολη Σύρου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281082815, Ώρες υποβολής αιτήσεων: 10:00 – 14:00

Αρμόδιο πρόσωπο: Παπαμακάριος Μανώλης

Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων

Νικηφόρου Μανδηλαρά 11, Ερμούπολη Σύρου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281085354, Ώρες υποβολής αιτήσεων: 10:00 – 14:00

Αρμόδιο πρόσωπο: Σοφικίτου Ζαμπέτη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής και τα λοιπά δικαιολογητικά έως την Δευτέρα 1/12/2014 είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Στην περίπτωση υποβολής είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!