Τρίτη, 9 Μαρτίου, 2021

Μέχρι 17 Ιουλίου οι αιτήσεις για τον Παιδικό Σταθμό Άνδρου – Τα Δικαιολογητικά εγγραφής προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

paidikoss

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την φοίτηση των νηπίων στο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Άνδρου.

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2015-2016 αναφέρονται στα νήπια που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½  ετών έως την 30 Σεπτεμβρίου 2015, αυτοεξυπηρετούνται και οι γονείς τους είναι εργαζόμενοι. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να υποβάλλουντις αιτήσεις με τα πλήρη δικαιολογητικά κατά τις ώρες 09:30 με 13:00, στον Παιδικό Σταθμό.

Αξίζει να αναφερθεί πως στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη θα τεθούν προς έγκριση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νηπίων αλλά και τα πλαίσια λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση που θα πραγματοποιήσει η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Αθηνά Τσατσομοίρου θα προταθούν τα εξής:

Απαιτούμενα για εγγραφή  και επανεγγραφή δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από τον παιδικό σταθμό) στην οποία θα αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό. 
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου,
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση)
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα,  απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του .
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού
 • Ιατρική βεβαίωση  για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και για τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του . Επίσης πρόσφατα (τελευταίου 6μήνου) αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (ΜΑΝΤΟΥΧ).
 • Σχετικά με την εργασία των γονέων , ότι ισχύει κατά περίπτωση

Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα

Α .Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας &

 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων ή
 • Σχετική Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή
 • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης

Για γονείς μισθωτούς του Δημοσίου τομέα

 • Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας .

Για γονείς  ελεύθερους επαγγελματίες/ αυτοαπασχολούμενους

 • Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος (Δ.Ο.Υ.) ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί η διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος

Για γονείς αγρότες

 • Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
 • Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων σε Παιδικό Σταθμό. εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται.
 • Κάθε κοινωνικός ή άλλο λόγος ( ιατρικός κά.) που επιβάλλουν την έγγραφή νηπίου και πιστοποιείται από την κοινωνική υπηρεσία ή ειδικό επιστήμονα κι υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση της ειδικής επιτροπής επιλογής .

Λειτουργία

Η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους και είναι 5 ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 7.00π.μ. έως 15.30
Οι σταθμοί διακόπτουν την εργασία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών και κατά την περίοδο από 24/12 έως και 6/1 (διακοπές Χριστουγέννων) καθώς και από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (διακοπές Πάσχα).


Προσέλευση και αναχώρηση

Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από τις 7.00π.μ.- 9.15π.μ. αυστηρά. Η αποχώρηση των παιδιών ορίζεται από τις 12.30 – 14:15, ενώ για τα παιδιά που παραμένουν για ανάπαυση η αποχώρηση ορίζεται από τις 15.20 μέχρι τις 15.30.
Για να είναι η προσαρμογή των νέο-εγγεγραμμένων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς ομαλή και σύμφωνη με τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήμης, γίνεται σταδιακά, ακολουθώντας τον προγραμματισμό της προϊσταμένης του Παιδικού Σταθμού και του παιδαγωγικού προσωπικού.

Μηνιαία Οικονομική Συμμετοχή (τροφεία)

Η μηνιαία οικονομική εισφορά καθορίζεται  στα 20 ευρώ ,με την υπ΄αριθ 175/2014 απόφαση του Δ.Σ. της 10ης Οκτωβρίου 2014 με ΑΔΑ: 73ΤΣΩΨΙ-Κ20 και καταβάλλεται κάθε μήνα, τις (2) δύο τελευταίες ημέρες, στο Παιδικό Σταθμό, αφού το παιδί έχει συμπληρώσει πέντε ημέρες παρουσίας.

 Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που οι γονείς επιθυμούν τη διαγραφή του παιδιού τους οφείλουν να μας γνωστοποιήσουν αμέσως , κάνοντας αίτηση διαγραφής οπότε το παιδί τους διαγράφεται την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα ,και τα τροφεία του μήνα καταβάλλονται κανονικά.  Ο Παιδικός Σταθμός  σε περίπτωση μη καταβολής των τροφείων, ζητά μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας από τη Δ.Ο.Υ. των γονέων ,έως την εξόφληση της οφειλής, σύμφωνα με το Νόμο(ΚΥΑ 45081/30-10-1997 ΦΕΚ 1029/29-11-1997 Β΄)

Διακοπή φιλοξενίας (Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας ΦΕΚ 497/2002) γίνεται : 1. Κατόπιν αιτήσεων του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητείται η διακοπή. 2. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα υγείας των παιδιών ή συμπεριφοράς και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον Παιδικό Σταθμό. 3. Όταν δεν καταβάλλεται η μηνιαία οικονομική συμμετοχή για χρονικό διάστημα δύο μηνών. 4. Όταν δεν συμμορφώνονται οι γονείς με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Παιδικών Σταθμών. 5. Όταν απουσιάζει το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό αδικαιολόγητα, πάνω από ένα μήνα.  6.Όταν συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο (τέλος σχολικής χρονιάς).

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!