Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Ο αγροτικός τομέας φτωχός συγγενής στην κατανομή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ως το 2025

Μέσα σε τρείς μήνες από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τα υπουργεία και οι περιφέρειες καλούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, εξειδικεύοντας τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού του ΕΠΑ, σε ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους στον τομέα ευθύνης τους.

Ωστόσο, ο αγροτικός τομέας και εν προκειμένω το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναδεικνύεται σε «φτωχό συγγενή» του εν λόγω Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, με μερίδιο μόλις 28 εκατ. ευρώ, όταν το σύνολο των τομεακών προγραμμάτων ανέρχεται σε 6.845 εκατ. ευρώ (βλέπε σχετικό πίνακα στο άρθρο 4).

Την εν λόγω απόφαση που πήρε ΦΕΚ στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 (Αρ. Φύλλου 3961) υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης.

Αναλυτικά η απόφαση

Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025.

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Καλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 4635/2019, να υποβάλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, εξειδικεύοντας τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού του ΕΠΑ σε ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους στον τομέα ευθύνης τους (Α΄167).

Άρθρο 2

Κατάρτιση, Διαβούλευση και Υποβολή ΤΠΑ/ΠΠΑ

  1. Τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, και τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019 (Α΄167), όπως ισχύει.
  2. Ειδικά για την εξασφάλιση της κατά το δυνατόν μέγιστης δυνατής ενσωμάτωσης του αναπτυξιακού σχεδιασμού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού στα ΤΠΑ/ΠΠΑ του ΕΠΑ και με στόχο την επιλογή και προτεραιοποίηση των μείζονοςσημασίας παρεμβάσεών τους, κατά το στάδιο της κατάρτισης πραγματοποιούνται τομεακές ή/και θεματικές συναντήσεις/ημερίδες/τηλεδιασκέψεις, με τη συμμετοχή όλων των φορέων χάραξης πολιτικής σε τομεακό ή περιφερειακό επίπεδο, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει το σχέδιο του προγράμματος κατά την υποβολή του.
  3. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή τους, τα σχέδια των ΤΠΑ/ΠΠΑ υποβάλλονται με έγγραφο του οικείου Υπουργού ή Περιφερειάρχη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εγκρίνονται, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.), με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός δύο μηνών.
  4. Σε περίπτωση που η Δι.Δι.Ε.Π., κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 5 της παρούσας, διαπιστώσει τη μη συμβατότητα των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων με το ΕΠΑ ή την έλλειψη των κατά νόμο αναγκαίων εγκρίσεων, προτείνει στους φορείς κατάρτισης τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, προσθήκες ή και διορθώσεις, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων.
  5. Εφόσον απαιτείται η επανυποβολή του προγράμματος, η διαδικασία έγκρισης δύναται να παραταθεί κατά ένα μήνα.
  6. Τα ΤΠΑ/ΠΠΑ μετά την έγκρισή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.epa.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο ΤΠΑ/ΠΠΑ

  1. Τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

α) την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του τομέα ή της περιφέρειας, στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το θεσμικό πλαίσιο του φορέα κατάρτισης με βάση το οποίο αναλαμβάνει την κατάρτιση του Προγράμματος, τα εθνικά στρατηγικά κείμενα για τον τομέα ή τα κείμενα στρατηγικής της περιφέρειας με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί, την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ανά τομέα παρέμβασης, την ανάλυση των δυνατοτήτων, των απειλών, των ευκαιριών και των αδυναμιών, και την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης όπως αποτυπώνεται για τον τομέα ή την Περιφέρεια, με βάση τα έργα που εκτελούνται κατά τη φάση της κατάρτισης του προγράμματος, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης,

β) τον αναπτυξιακό προγραμματισμό για την περίοδο 2021-2025, ο οποίος περιλαμβάνει, κυρίως, τη στρατηγική του τομέα ή της περιφέρειας για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με τον προσδιορισμό των ειδικών αναπτυξιακών στόχων του προγράμματος και την αντιστοίχισή τους με τους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ, τους άξονες προτεραιότητας και τη συσχέτισή τους με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ, κατηγορίες δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν ή και συγκεκριμένα έργα, την τεκμηρίωση της ανάγκης χρηματοδότησης από τους πόρους του ΕΠΑ (ενδεικτικά, μη επιλεξιμότητα από συγχρηματοδοτούμενους πόρους κ.λπ.), τους δείκτες εκροών και τους πιθανούς δικαιούχους για χρηματοδότηση των έργων τους.

Ειδικά για την πρώτη προγραμματική περίοδο, μπορεί να δημιουργηθεί άξονας προτεραιότητας υποστήριξης των εποπτευόμενων φορέων του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή υπηρεσιών του φορέα κατάρτισης, ο οποίος δεν συσχετίζεται με προτεραιότητα του ΕΠΑ.

γ) την τεχνική βοήθεια του προγράμματος. Ειδικότερα, σε κάθε Πρόγραμμα δύναται να δημιουργηθεί άξονας τεχνικής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4635/2019, όπως κάθε φορά ισχύει, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας και τους δικαιούχους (Α΄167). Ο άξονας τεχνικής βοήθειας υποστηρίζει την υλοποίηση των στόχων και προτεραιοτήτων του οικείου προγράμματος στο σύνολό τους, καθώς και τη λειτουργία του συστήματος και της δομής διαχείρισής του, και δεν συσχετίζεται με προτεραιότητα του ΕΠΑ.

Εάν το πρόγραμμα δομείται σε υποπρογράμματα, μπορεί να υπάρχει άξονας τεχνικής βοήθειας σε κάθε υποπρόγραμμα.

δ) τον προϋπολογισμό του προγράμματος που περιλαμβάνει τους χρηματοδοτικούς πίνακες με κατανομή ανά έτος, υποπρόγραμμα και άξονα προτεραιότητας,

ε) τη συμβολή του ΤΠΑ/ΠΠΑ στην εφαρμογή δημοσίων πολιτικών, η οποία περιλαμβάνει, κυρίως, τη συμβατότητα ή συμπληρωματικότητα του προγραμματισμού με τις ευρωπαϊκές πολιτικές του αντίστοιχου τομέα, με τις εθνικές στρατηγικές του τομέα ή της περιφέρειας και τις επιπτώσεις από την υλοποίηση προγραμματισμένων μεγάλων έργων,

στ) τις οριζόντιες αρχές, με έμφαση κυρίως, στην παρουσίαση της συμβολής του προγράμματος στην βιώσιμη ανάπτυξη, την ισότητα των ευκαιριών και την κατάργηση των διακρίσεων,

ζ) την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες διαχείρισης του προγράμματος, με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση, τη λειτουργία, την οργάνωση και τις αρμοδιότητές τους,

η) τα βασικά κριτήρια επιλογής των έργων του προγράμματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 129 του ν. 4635/2019 και την εξειδίκευσή τους (Α΄167), εφόσον απαιτείται,

θ) ειδικά και άλλα θέματα και,

ι) τη συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού του προγράμματος (ιδίως τα βήματα που ακολουθήθηκαν για το σχεδιασμό του Προγράμματος με αναφορά στις ενέργειες που έγιναν για την πραγματοποίηση τομεακών ή/και θεματικών συναντήσεων/ημερίδων/τηλεδιασκέψεων, με τη συμμετοχή όλων των φορέων χάραξης πολιτικής σε τομεακό ή περιφερειακό επίπεδο, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Τεύχος B’ 3961/16.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41267

  1. Τα Τομεακά Αναπτυξιακά Προγράμματα δύνανται να διαρθρώνονται σε Υποπρογράμματα και να ορίζεται διακριτή Υπηρεσία Διαχείρισής τους. Σε αυτή την περίπτωση η ανάλυση της στρατηγικής δύναται να δοθεί ανά υποπρόγραμμα. Τα Υποπρογράμματα διαρθρώνονται σε άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες για τον τομέα πολιτικής του Υποπρογράμματος. Τα Υποπρογράμματα είναι αναπόσπαστο μέρος του οικείου Προγράμματος με το οποίο συνυποβάλλονται και εγκρίνονται ενιαία.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός ΤΠΑ/ΠΠΑ

Οι προϋπολογισμοί των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 εγκρίθηκαν με την ΠΥΣ 38/31.08.2020 (Α΄ 174) ως εξής:

Κατανομή πόρων του ΕΠΑ ανά Πρόγραμμα, 2021-2025

Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) – Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 28

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 1 885

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: 18

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: 24

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: 60

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 70

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 500

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ: 60

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 900

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 10

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: 620

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 260

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 150

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: 50

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 60

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 150

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2.600

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 400

Σύνολο ΤΠΑ 6.845

Σημείωση: 1 Οι πόροι για τα αποθεματικά που διαχειρίζονται μέσα από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και τα ειδικά προγράμματα ανάπτυξης δεν περιλαμβάνονται.

Λοιπά Προγράμματα Προϋπολογισμός σε εκατ. ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑ: 750

ΕΙΔΙΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤA ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 155

 

Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ)- Προϋπολογισμός σε εκατ. ευρώ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: 145

ΑΤΤΙΚΗΣ: 404

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 102

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 271

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 105

ΗΠΕΙΡΟΥ: 119

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 185

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 78

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 190

ΚΡΗΤΗΣ: 175

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 91

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 126

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 259

Σύνολο ΠΠΑ 2.250

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑ 10.000

 

Άρθρο 5

Κριτήρια Αξιολόγησης Προγραμμάτων

Τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ), αφού υποβληθούν σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 2, αξιολογούνται αναφορικά με τη συμβατότητά τους με το ΕΠΑ, ιδίως ως προς τα ακόλουθα:

α) Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του άρθρου 4 της παρούσας.

β) Το περιεχόμενο του προγράμματος χαρακτηρίζεται από πληρότητα και σαφήνεια, ιδίως σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

γ) Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του σημείου γ της παρ. 1 του άρθρου 3 καθώς και του τελευταίου εδαφίου του σημείου δ της παρ 1 του άρθρου 3, οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος αντιστοιχούν στις προτεραιότητες του ΕΠΑ 2021-2025, τις οποίες δύνανται να εξειδικεύουν.

δ) Οι στόχοι των ΤΠΑ και ΠΠΑ βρίσκονται σε συνάφεια αντίστοιχα, με τα στρατηγικά κείμενα του οικείου τομέα πολιτικής και τα τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει.

ε) Τηρούνται οι αρχές του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΕΠΑ και οι κανόνες της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 126 του ν. 4635/2019.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!