Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Ομιλία βουλευτή Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Μανιού στην Ολομέλεια στη συζήτηση για το Ασφαλιστικό

Ï Íßêïò Ìáíéüò  ìéëÜ  óå êïéíÞ óõíåäñßáóç åðéôñïðþí ôçò ÂïõëÞò. ÔåôÜñôç 22 Éïõëßïõ 2015. ÓõíåäñéÜæåé ç äéáñêÞò åðéôñïðÞ äçìüóéáò äéïßêçóçò, äçìüóéáò ôÜîçò êáé äéêáéïóýíçò, ç äéáñêÞò åðéôñïðÞ ïéêïíïìéêþí õðïèÝóåùí, ç äéáñêÞò åðéôñïðÞ ðáñáãùãÞò êáé åìðïñßïõ êáé ç äéáñêÞò åðéôñïðÞ êïéíùíéêþí õðïèÝóåùí ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: Åðåîåñãáóßá êáé åîÝôáóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ "Åðåßãïíôá ìÝôñá åöáñìïãÞò ôïõ í.4334/2015 (Á´ 80)". ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÚÔÁÓ

Το ασφαλιστικό πρέπει να αλλάξει γιατί καταρρέει. Γίνεται μία μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού που στηρίζεται σε μία άλλη δομή και αντίληψη. Δεν μπορεί να έχουμε τα πρώην ευγενή ταμεία και να τα αναστήσουμε γιατί αφενός δεν θέλουμε, είναι έξω από την πολιτική και τη φιλοσοφία μας και  αφετέρου κανείς από εμάς δεν μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς.

Αυτή η μεταρρύθμιση έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα, όπου το κράτος χρηματοδοτεί τη χαμηλή σύνταξη των 384 ευρώ, αλλά εφαρμόζει διαφορετικές εισφορές με βάση το εισόδημα. Έτσι, από τους 2.600.000 συνταξιούχους στους 2.100.000 δεν θα μειωθεί ούτε ένα ευρώ η κύρια και η επικουρική σύνταξή τους.

Η νεοφιλελεύθερη άποψη είναι οριζόντιες περικοπές όχι μόνο στις συντάξεις αλλά συνολικά στο Κράτος Πρόνοιας, ευνοώντας τους κυρίαρχους, τους υψηλά ιστάμενους και καταδικάζοντας τους μικρομεσαίους.

Συνολικά, δυστυχώς αποτυπώθηκε μία ένδεια επιχειρημάτων και προτάσεων από την αντιπολίτευση, η οποία οδήγησε μέχρι και την Ένωση Κεντρώων να χρησιμοποιεί στη ρητορική της, τα ακροδεξιά «επιχειρήματα» του ρατσιστή υποψηφίου της Αυστρίας.

Επιπλέον ο Βουλευτής τονίζει ότι, όπως αποτυπώθηκε και στο νομοσχέδιο, ο διάλογος με τους αγρότες – κτηνοτρόφους είχε αποτέλεσμα και θα συνεχιστεί καθώς συνδυαστικά με τον τουρισμό για εμάς είναι η κορωνίδα της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!