Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Παρατείνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

21s1ep-thumb-large

Από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει ανακοινωθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών». Η δράση στοχεύει στη ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων, για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση και επ’ ευκαιρία της παράτασης που δόθηκε, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της στοιχεία.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι τις 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) 1 μισθωτής εργασίας. Διευκρινίζεται ότι:

• Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν από την πρώτη εκταμίευση.

• Ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης.

Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.

Οπως αναφέρεται στον οδηγό, για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογίαν, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο τη διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος, εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:

• Να λειτουργεί νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

• Να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο περιφέρεια.

• Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύι άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής, για τις επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες.

• Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, απορρίπτονται εξαρχής από τη δράση.

• Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. ή Ε.Ε., ΙΚΕ, ατομικές επιχειρήσεις και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, συνεταιρισμοί.

• Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.

• Να μην είναι προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2014/C 249/01 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.

• Να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.

• Να υποβάλει στο επενδυτικό της σχέδιο δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να δεσμευθεί ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν σωρευτικά απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μιας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης ενισχύονται:

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

• Μηχανήματα – εξοπλισμός.

• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος.

• Ανάπτυξη & πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών.

• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, μέχρι 20.000 ευρώ.

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού), 40% και μέχρι 24.000 ευρώ [12.000 ευρώ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ].

• Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδήλατα κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.

• Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μεικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα θέσεων, μέχρι 15.000 ευρώ.

• Δαπάνες προβολής – προώθησης, μέχρι 15.000 ευρώ

• Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, μέχρι 2.500 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11/2/2016).

Προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 17.00.

Πόσο μπορούν να επιδοτηθούν

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 ευρώ), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από 150.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 ευρώ).

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Πηγή: Καθημερινή

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!