Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα στήριξης των ΜμΕ

Οι 36 συχνότερες ερωτήσεις και η τροποποίηση τoυ χρηματοδοτικού προγράμματος «Νησίδα» για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την πρώτη τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου λόγω Covid19» των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Δείτε στα παρακάτω συνημμένα το πλήρες κείμενο της απόφασης καθώς και τις πιο συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την υποβολή των προτάσεων:
Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020»

1. Η επιδότηση που θα χορηγηθεί αφορά σε επιστρεπτέο ποσό;

Απάντηση: Όχι. Η δράση αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης


2. Στον υπολογισμό του κριτηρίου Α1 υπολογίζονται οι ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι επιχειρήσεων;

Απάντηση: Στον υπολογισμό του ως άνω κριτηρίου δεν συνυπολογίζονται οι ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι επιχειρήσεων, ούτε οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης.


3. Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο 5 «Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους», διευκρινίστε σε τι αναφέρεται.

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι η απασχόληση εργαζομένων αφορά Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)


4. Αναφορικά με το δικαιολογητικό Νο 7 του Παραρτήματος ΙΙ απαιτείται οι ισολογισμοί να είναι δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ;
Απάντηση: Όχι, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένοι/σφραγισμένοι από λογιστή ή /και Νομ. Εκπρόσωπο.

5. Επιχείρηση η οποία έχει πάνω από 20.000€ έξοδα εντός του 2019 , όπως προκύπτουν από τους επιλέξιμους κωδικούς του Ε3, δύναται να υποβάλει ή αποκλείεται από την πρόσκληση δεδομένου ότι το μέγιστο κεφάλαιο κίνησης που μπορεί να επιχορηγηθεί είναι έως 10.000€;

Απάντηση: Σύμφωνα με το κεφάλαιο 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης: Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 10.000,00€. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 10.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 10.000,00 €, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 2.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.


6. Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ της αναλυτικής πρόσκλησης, απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών και Πιστοποιητικού περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών. Θα πρέπει να υποβληθεί το σύνολο των ανωτέρων εγγράφων;

Απάντηση: Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από το Πρωτοδικείο τότε απαιτείται να προσκομιστούν και το (α) και το (β).


7. Επιχείρηση έχει ήδη στην κατοχή της τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο για την υποβολή της αίτησης, αλλά έχουν εκδοθεί πριν την προκήρυξη της Δράσης. Είναι αποδεκτά;

Απάντηση: Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο που θα επισυναφθούν στην αίτηση της Δράσης έχουν τρίμηνη ισχύ από την έκδοσή τους και αρκεί να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

Εναλλακτικά, αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ.

8. Οι εντάξεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα;

Απάντηση: Όχι. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη). Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στα κεφάλαια 10.2 και 10.3 του οδηγού.


9. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής «Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής». Επιχειρήσεις που οφείλουν στην Εφορία θα πρέπει να προσέλθουν στην Δ.Ο.Υ. (μετά από ραντεβού) προκειμένου να παραλάβουν βεβαίωση οφειλής. Λόγω φόρτου εργασίας, συνθηκών Covid και ωραρίου λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. θα δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλαβή των βεβαιώσεων με κίνδυνο να μην προλάβουμε τις προθεσμίες. Θα υπάρξει κάποια πρόνοια για το θέμα αυτό;

Απάντηση: Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση βεβαίωσης οφειλής εξαιτίας των χρονοκαθυστερήσεων που περιγράφετε, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής.


10. Ζητείται να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Θα πρέπει να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου ή κάποια άλλη;

Απάντηση: Θα πρέπει να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση η οποία δεν αναφέρει παρακράτηση και η οποία μπορεί να εκδοθεί και μέσω διαδικτύου.


11.Για να συμμετέχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση του προσωπικού για το έτος 2019

Απάντηση: Η διατήρηση του προσωπικού δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στην εν λόγω Δράση. Ωστόσο κατά την επαλήθευση του αιτήματος καταβολής ενίσχυσης (δηλαδή του αιτήματος πληρωμής που θα υποβάλουν όσες επιχειρήσεις εγκριθούν) πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους


12. Σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η υποχρέωση της επιχείρησης κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, θα αφορά το σύνολο των εργαζομένων στο σύνολο των εγκαταστάσεών, δηλαδή και αυτών που λειτουργούν εκτός ΠΝΑ ή η υποχρέωση περιορίζεται στους εργαζόμενους της/των εγκαταστάσεων εντός της ΠΝΑ;

Απάντηση: Υποχρέωση της επιχείρησης είναι την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής (δηλαδή την αίτηση πληρωμής) του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε την ίδια μέρα του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, και αφορά τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης εντός της ΠΝΑ.


13. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση εγκριθεί και προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης τον Φεβρουάριο του 2021, για να ικανοποιηθεί το αίτημα θα πρέπει τον 01/2021 να έχει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων (κλάσμα ΕΜΕ) με τον 01/2020. Η διατήρηση του προσωπικού ελέγχεται αποκλειστικά για αυτούς τους συγκεκριμένους μήνες; Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση τον 02/2021 ή και τον 03/2021 να απασχολεί λιγότερο ή και καθόλου προσωπικό; Το ίδιο ισχύει και για το διάστημα Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2020;

Απάντηση: Κατά την επαλήθευση του αιτήματος καταβολής ενίσχυσης (δηλαδή του αιτήματος πληρωμής που θα υποβάλουν όσες επιχειρήσεις εγκριθούν) πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους. Δηλαδή αν επιχείρηση υποβάλει αίτημα καταβολής ενίσχυσης (πληρωμής δηλαδή) π.χ. 15/2/2021 τότε θα πρέπει στις 31/1/2021 να απασχολούσε τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων (αριθμό, ΟΧΙ ΕΜΕ) με αυτόν που απασχολούσε κατά τις 31/1/2020. Τα στοιχεία απασχόλησης των υπόλοιπων μηνών δεν ελέγχονται.


14. Το αναλογούν κεφάλαιο κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) μίας επιχείρησης υπολογίστηκε με βάση τα δηλωμένα της έξοδά για τη χρήση του 2019, έστω στα πεδία 181 και 485 του Ε3. Το ποσό που θα εισπράξει η επιχείρηση ως δημόσια χρηματοδότηση, θα πρέπει να το αναλώσει εντός του 2021 για να καλύψει έξοδά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους ίδιους κωδικούς από τους οποίους υπολογίσθηκε το ύψος του ποσού που εισέπραξε;

Απάντηση: Στο Ε3 του 2021 θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ποσά σε κάποια από τα οκτώ πεδία (102,202, 181, 281, 481,185, 285, 485) που ορίζει η Πρόσκληση και τα οποία τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.


15. Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο1 «Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.», θα πρέπει η έδρα της επιχείρησης να βρίσκεται εντός της περιφέρειας;
Απάντηση: ΟΧΙ. Επιλέξιμες είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποκατάστημα εντός ΠΝΑ. Σε αυτή την περίπτωση (που επιχείρηση έχει έδρα εκτός περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υποκατάστημα εντός ΠΝΑ) το υποκατάστημα θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα), προκειμένου να είναι εφικτός ο κατ’ αναλογία των συνολικών ημερών ασφάλισης επιμερισμός των εξόδων από τα οποία θα υπολογιστεί η αναλογούσα Δ.Χ.

16. Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο3 «Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.» σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της ΠΝΑ, η προϋπόθεση αυτή αφορά μόνο το/τα υποκαταστήματα που βρίσκονται εντός ΠΝΑ;
Απάντηση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξασφαλίζεται πως ο κύριος κωδικός δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα αφορά έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Ι και στο υποκατάστημα που βρίσκεται εντός ΠΝΑ (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα) να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιείται η επιχείρηση αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Εκτύπωσης Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) για την/τις Εγκαταστάσεις Εσωτερικού στην οποία θα εμφανίζονται απαραιτήτως οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ).

17. Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο3 «Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019», σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της ΠΝΑ της οποίας το μοναδικό υποκατάστημα εντός ΠΝΑ ναι μεν έχει κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 αλλά διέκοψε την λειτουργία του (παύση εργασιών) εντός του 2020 και συγκεκριμένα 17/04/2020, είναι επιλέξιμη για την παρούσα δράση;
Απάντηση: ΟΧΙ, διότι δεν πληρείται η προϋπόθεση να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιείται η επιχείρηση αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

18. Για επιχείρηση την οποία διαχειριστές δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού σύμφωνα με το καταστατικό της, τι απαίτηση υπάρχει όσον αφορά την υποβολή των ΥΔ που περιλαμβάνονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής

Απάντηση: Για τις εν λόγω περιπτώσεις, η επιχείρηση δηλώνει στο αντίστοιχο πεδίο του ΠΣΚΕ (Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου) και τους δύο (με προσθήκη δεύτερου) και το σύνολο των υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει να επισυναφθούν εις διπλούν υπογεγραμμένες και από τους δύο. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι δύο, αλλά δεσμεύουν την εταιρεία ξεχωριστά, στο αντίστοιχο πεδίο του ΠΣΚΕ δηλώνεται ένας εκ των δύο, ο οποίος θα πρέπει να υπογράφει και το σύνολο των ΥΔ που θα επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής.


19. Επιχειρήσεις που η φορολογική τους χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις 30/06, για ποια έτη θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογικά έντυπα και κατ ́ επέκταση να λάβουν υπόψη στην καταχώρηση των στοιχείων

Απάντηση: Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν τα φορολογικά έντυπα για τις κάτωθι χρήσεις:

01/07/2017 με 30/06/2018
01/07/2018 με 30/06/2019.
Ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους
(01/07/2018 έως 30/06/2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Αντίστοιχα για τον υπολογισμό του βαθμολογικού κριτηρίου Α2 (EBITDA/K.E.) θα ληφθούν υπόψη τα πεδία 524 και 500 του εντύπου Ε3. Τα υπόλοιπα δύο (2) βαθμολογικά κριτήρια δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι η χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις 30/06.

20.Μπορεί μία επιχείρηση να υποβάλλει αίτηση σε αυτή τη Δράση, ενώ ταυτόχρονα έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ ή Β’ Κύκλος)» ή «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»; Ο λόγος διατύπωσης της συγκεκριμένης ερώτησης, είναι το ότι οι εν λόγω Δράσεις επιδοτούν λειτουργικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού, ενοίκια, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, κλπ) για το 2021, στην κάλυψη των παραπάνω εξόδων θα κατευθυνθεί και το ποσό επιχορήγησης του προγράμματος.
Απάντηση: Κατά την υποβολή των προτάσεων δεν απαιτείται δήλωση- δέσμευση των επιχειρήσεων για τον ακριβή καθορισμό των εξόδων του 2021 που θα καλύψουν με την επιχορήγηση σε περίπτωση έγκρισης και ως εκ τούτου για την καταβολή της επιχορήγησης δεν προσκομίζονται αναλυτικά παραστατικά εξόδων που να αναλογούν στο ποσό της επιχορήγησης. Ωστόσο βάσει των κανονιστικών διατάξεων των διαρθρωτικών ταμείων η ίδια δαπάνη δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από δύο Ταμεία ή από δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι υπάρχει η υποχρέωση το ποσό της επιχορήγησης να αναλωθεί εντός του έτους 2021 στους κωδικούς εξόδων του φορολογικού εντύπου Ε3 της επιχείρησης από τους οποίους υπολογίστηκε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα των ενισχύσεων από το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί η επιχείρηση για μια συγκεκριμένη δαπάνη (λειτουργικά έξοδα για την περίπτωσή μας) δεν ξεπερνά την συνολική αξία της δαπάνης. Η παραπάνω υποχρέωση αποτελεί ελεγκτικό αντικείμενο των υλοποιούμενων έργων.

21.Στις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα αναγράφετε «κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους» εάν επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το 2019, δύναται να ενταχθεί;
Απάντηση: Ναι, μια επιχείρηση η οποία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το έτος 2019 και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έχει δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δράση.

22. Επιχείρηση που είχε έδρα στο Βόρειο Αιγαίο ως Ιανουάριο του 2020 (άρα όλο το έτος 2019) και έπειτα έχει έδρα στο Νότιο Αιγαίο έως σήμερα, που έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου;

Απάντηση: Μία επιχείρηση είναι επιλέξιμη στη Δράση, αν έχει κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019, έχει ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο δραστηριοποιείται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Πρόσκλησης. Αν μία επιχείρηση, έχει πραγματοποιήσει μεταβολή εγκατάστασης ( έδρας ή/και υποκαταστήματος) στη Δ.Ο.Υ, δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη εφόσον δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, εξακολουθεί να τεκμηριώνει την αδιάλειπτη λειτουργία του επιλέξιμου ΚΑΔ τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης καθώς και να ικανοποιεί το σύνολο των προϋποθέσεων και των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης.

23. Το κριτήριο A1 Μονάδες Εργασίας υπολογίζεται με βάση τις ΕΜΕ ή με βάση απλά τις ημέρες ασφάλισης;
Απάντηση: Σύμφωνα με το κεφ. 10.3 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης για τον υπολογισμό του κριτηρίου A1. Μονάδες Εργασίας υπολογίζονται ως οι Συνολικές ημέρες ασφάλισης εργαζομένων/300 (ΣΕΑ) έτους 2019. Συνεπώς, δεν γίνεται χρήση του ωραρίου των εργαζομένων παρά μόνο των συνολικών ημερών ασφάλισης.

24.Επιχείρηση με έδρα στην περιφέρεια Αττικής και υποκατάστημα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης και στις δύο περιφέρειες;

Απάντηση: Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης και στις δύο περιφέρειες αρκεί να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπαγορεύεται από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούνται αθροιστικά εντός και εκτός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.

25.Ατομική επιχείρηση, η οποία είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα τροποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε3) για την χρήση του 2019 δεν της δίνει τη δυνατότητα το taxisnet να εξάγει την αρχική δήλωση (Ε3) του 2019; Μπορεί να υποβάλλει αίτηση, επισυνάπτοντας μόνο την τροποποιητική δήλωση;
Απάντηση: Μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης μόνο με την τροποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε3) για την χρήση του 2019, όπως εξάγεται από την πλατφόρμα συστημάτων και να χρησιμοποιηθούν τα ποσά των προκαθορισμένων από την Πρόσκληση πεδίων αυτής, με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί χρονικά εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία

26. Μια επιχείρηση η οποία έχει έδρα εκτός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υποκατάστημα εντός Περιφέρειας για το οποίο και θέλει να επιχορηγηθεί. Σημειώνεται πως το υποκατάστημα εντός Περιφέρειας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά δεν απασχολεί σύμφωνα και με την προσκομισθείσα Υπεύθυνη Δήλωση προσωπικό. Μπορεί η επιχείρηση να υποβάλει για τη δράση και να ενταχθεί;

Απάντηση: OXI, δεν μπορεί να ενταχθεί στη Δράση καθώς από την αναλογία βάσει του προσωπικού (ΣΕΑ) που απασχολήθηκε εντός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκύπτει μηδενικός προϋπολογισμός και συνεπώς δεν δύναται να επιχορηγηθεί.

27. Επιχείρηση η οποία διαθέτει δύο και πλέον επιλέξιμες δραστηριότητες μία εκ των οποίων υπόκειται σε καθεστώς Franchise μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη δράση;
Απάντηση: ΟΧΙ, δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής δεδομένου ότι η επιχείρηση εντάσσεται σε οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικής σύμβασης άδεια εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορά συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

28.Επιχείρηση που ήταν ατομική ως τις 01/06/2019 και τον 07/2019 μετατρέπεται σε εταιρία, γίνεται αποδεκτή για να υποβάλει στο πρόγραμμα;
Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης, αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία της ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η νέα αυτή εταιρία αυτή θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της (07/2019) και όχι προγενέστερα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση, καθώς η νέα εταιρία έχει ιδρυθεί μετά τις 1.1.2019. Γενική Αρχή για την εξασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας της επιχείρησης είναι η διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ.

29. Σε ό,τι αφορά στην Επαλήθευση και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη πρόσκληση, στην υποχρέωση της επιχείρησης κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, τι ισχύει για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η υποχρέωση απασχόλησης του προσωπικού θα αφορά το σύνολο των εργαζομένων στο σύνολο των εγκαταστάσεών της, ή περιορίζεται στους εργαζόμενους των εγκαταστάσεων εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου;
Απάντηση: Θα αφορά τον αριθμό των εργαζομένων (όχι ΕΜΕ) της επιχείρησης εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

30. Σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη πρόσκληση, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει Υ/Δ στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Πως θα υπολογίζεται το ύψος του κεφαλαίου κίνησης;
Απάντηση: Έστω επιχείρηση που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κατά το 2019 απασχόλησε συνολικά άτομα με 2.400 ετήσιες ημέρες ασφάλισης και στο υποκατάστημα της το οποίο βρίσκεται εντός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απασχόλησε άτομα με 1.200 ετήσιες ημέρες ασφάλισης. Έστω ότι το σύνολο των εξόδων της (που προκύπτουν από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών στα πεδία 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 του έντυπου Ε3 είναι 20.000 €. Η αναλογία βάσει ΣΕΑ είναι 4/8 =0,5. Πολλαπλασιάζουμε το 20.000 € με το 0,5 και θεωρούμε ότι αναλογικά η επιχείρηση για το υποκατάστημα που βρίσκεται εντός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει κάνει έξοδα ύψους 10.000 €. Σε αυτή την περίπτωση η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση υπολογίζεται ως εξής: 10.000 €*50%=5.000 €.

31. Μπορεί μία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται από το 2010 και έχει προβεί στις 04/03/2020 σε μεταβολή του κύριου ΚΑΔ της (από 46.51 σε 46.52), να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη Δράση;
Απάντηση: Η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση να έχει ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης, καθώς προέβη σε μεταβολή του κύριου ΚΑΔ της από 46.51 σε 46.52, οι οποίοι είναι και οι δύο επιλέξιμοι. Ως εκ τούτου, μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη Δράση. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Εκτύπωσης Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζονται απαραιτήτως οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) και η Ημερομηνία Έναρξης και από την οποία θα διαπιστώνεται στις 04.03.2020 η διακοπή του ενός επιλέξιμου κύριου ΚΑΔ και η ταυτόχρονη έναρξη του άλλου επιλέξιμου κύριου ΚΑΔ.

32.Επιχείρηση με επιλέξιμη κύρια δραστηριότητα ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα στην έδρα της επιχείρησης, μπορεί να υποβάλει πρόταση για το υποκατάστημα στο οποίο δεν έχει επιλέξιμο ΚΑΔ;
Απάντηση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο υποκατάστημα να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιείται η επιχείρηση αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Εκτύπωσης Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) για την/τις Εγκαταστάσεις Εσωτερικού στην οποία θα εμφανίζονται απαραιτήτως οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ).

33.Στα συγκεντρωτικά στοιχεία μεγέθους επιχείρησης υπολογίζονται οι μέτοχοι/εταίροι /ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης στον αριθμό απασχολουμένων (ΕΜΕ);
Απάντηση: Για τον υπολογισμό του ΜΕΓΕΘΟΥΣ της επιχείρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, λαμβάνονται υπόψη :
• Ιδιοκτήτες επιχειρηματίες
• Εταίροι / Μέτοχοι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση, ενώ δεν συνυπολογίζονται στο αριθμό απασχολουμένων οι μαθητευόμενοι / σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση.
Εντούτοις, κανένας από τους παραπάνω (ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι των επιχειρήσεων, μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης) ΔΕΝ συνυπολογίζεται στον αριθμό των εργαζομένων για τον υπολογισμό της βαθμολογίας του κριτηρίου αξιολόγησης Α1

34. Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι πιθανές τροποιητικές αυτών μέχρι ποια ημερομηνία γίνονται αποδεκτές;
Απάντηση: Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιητικές, θα πρέπει έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης και θα επισυναφθεί η αρχική και η τελευταία τροποποιητική για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

35. Σε ποιο καθεστώς ενίσχυσης ανήκει η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στο Νότιο Αιγαίο». Επηρεάζεται από ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση με το καθεστώς DeMinimis;
Απάντηση: Η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» εντάσσεται στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (19.3.2020/C(2020) 1863)και δεν επηρεάζεται (σωρεύει) με ενισχύσεις DeMinimis.
Συγκεκριμένα το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ.

36.Επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ 77.34 ‘‘Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών’’ δεν δηλώνει τα έξοδά της στα αντίστοιχα πεδία του Ε3 που καθορίζονται από την Πρόσκληση της Δράσης, αλλά δηλώνει το σύνολο των εξόδων της στο τέλος του εντύπου Ε3, στις σημειώσεις φορολογούμενου. Μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης υπολογίζοντας το αναλογούν κεφάλαιο κίνησης με βάση το σύνολο των εξόδων που δηλώνει στις σημειώσεις φορολογούμενου ;

Απάντηση: Σύμφωνα με την Πρόσκληση, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102,202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.
Η εν λόγω επιχείρηση, μαζί με το Ε3, πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της και θα κάνει αντιστοίχιση αυτών στους αντίστοιχους κωδικούς που αναφέρει η Πρόσκληση, προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, θα προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα παραδοτέα του παραρτήματος VII “Κατάλογος Παραδοτέων που συνοδεύει το αίτημα ελέγχου” και λογιστικές καταστάσεις από τις οποίες θα επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα κατά την υποβολή.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!