Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Προγραμματικές Συμβάσεις Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τα Λιμενικά Ταμεία Σύρου και Νότιας Δωδεκανήσου για την κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίων σε Σύρο και Ρόδο

unnamed (1)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της Τρίτης 18 Νοεμβρίου 2014, ενέκρινε κατά πλειοψηφία, την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιμενικού Ταμείου Σύρου, για την αδειοδότηση και κατασκευή υδατοδρομίου στη Σύρο, καθώς και την εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Αντιστοίχως, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία  την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, για το έργο μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη Ρόδο.

Υδατοδρόμιο Σύρου

Στην εισήγησή του ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης  ανέφερε πως η ίδρυση υδατοδρομίων δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές κοινωνίες. Επιπλέον, η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια για άρση της απομόνωσης σημαντικών τμημάτων της ελληνικής επικράτειας και θα συμβάλει στο να αντιμετωπιστούν οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των μετακινήσεων, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών και φορτίων.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και θα βαρύνει την ΚΑΕ 9899.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης  είναι η παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την μελέτη, κατασκευή, άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας  υδατοδρομίων.

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και έχει διάρκεια ενός έτους.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  αναλαμβάνει να εκπονήσει όλες τις μελέτες και τις διαδικασίες  που προβλέπονται για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για το σταθμό Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης (Υδατοδρόμια) Υδροπλάνων (Σ.Π.Α.Υ.).

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου αναλαμβάνει  να παραχωρήσει τη χρήση χώρου εντός του λιμένα, καθώς και εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για τη λειτουργία σταθμού Προσθαλάσσωσης- Αποθαλάσσωσης (Yδατοδρομίων) Υδροπλάνων(ΣΠΑΥ),

Επίσης, να συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για
τη λειτουργία Σ.Π.Α.Υ. και να ορίσει υπεύθυνο για τη συνολική εποπτεία της
πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με την ολοκλήρωση και παράδοση του υδατοδρομίου, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να εξετάσουν από κοινού τη δημιουργία φορέα λειτουργίας του Υδατοδρομίου, είτε με την συμμετοχή μόνο των ιδίων είτε και με τη συμμετοχή του οποιουδήποτε τρίτου κρίνουν από κοινού, με την παραπάνω συνεργασία να συμφωνείται ρητά ότι θα υλοποιηθεί μόνο σε περίπτωση ομόφωνης απόφασης που θα ληφθεί από τα αρμόδια όργανα του κάθε φορέα στον χρόνο που θα προκύψει ως ζήτημα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στις  150.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  30.000 € για την άδεια  Ίδρυσης και Λειτουργίας και  120.000 € για την κατασκευή των Υδατοδρομίων

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης θα καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της  Π.Ν.Α. και από τον ΚΑΕ 9899

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση.

Υδατοδρόμιο Ρόδου

«Η ίδρυση Υδατοδρομίου στη Ρόδο, θα λειτουργήσει ευεργετικά για την άρση της απομόνωσης, την σύσφιξη των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών με τον κυρίως εθνικό κορμό της χώρας και την  εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη νησιών και τόπων του Νομού Δωδεκανήσου, που σήμερα δικαιολογημένα αισθάνονται στο περιθώριο. Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων, δύναται να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από την ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές» ανέφερε στην εισήγησή του ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος.

Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης  αφορά στην συνεργασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την μελέτη, κατασκευή, άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας  υδατοδρομίου στη Ρόδο.

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και έχει διάρκεια ενός έτους.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  αναλαμβάνει να εκπονήσει όλες τις μελέτες και τις διαδικασίες  που προβλέπονται για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για το σταθμό Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης (Υδατοδρόμια) Υδροπλάνων (Σ.Π.Α.Υ.).

Το κόστος γι ατην έκδοση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας και κατασκευής Υδατοδρομίου στη Ρόδο θα καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και από τον ΚΑΕ 9779.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου  αναλαμβάνει  να παραχωρήσει τη χρήση χώρου εντός του λιμένα, καθώς και εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για τη λειτουργία σταθμού Προσθαλάσσωσης- Αποθαλάσσωσης (Yδατοδρομίων) Υδροπλάνων(ΣΠΑΥ),

Επίσης, να συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για
τη λειτουργία Σ.Π.Α.Υ. και να ορίσει υπεύθυνο για τη συνολική εποπτεία της
πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με την ολοκλήρωση και παράδοση του υδατοδρομίου, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να εξετάσουν από κοινού τη δημιουργία φορέα λειτουργίας του Υδατοδρομίου, είτε με την συμμετοχή μόνο των ιδίων είτε και με τη συμμετοχή του οποιουδήποτε τρίτου κρίνουν από κοινού, με την παραπάνω συνεργασία να συμφωνείται ρητά ότι θα υλοποιηθεί μόνο σε περίπτωση ομόφωνης απόφασης που θα ληφθεί από τα αρμόδια όργανα του κάθε φορέα στον χρόνο που θα προκύψει ως ζήτημα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στις  150.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  30.000 € για την άδεια  Ίδρυσης και Λειτουργίας και  120.000 € για την κατασκευή του Υδατοδρομίου στη Ρόδο.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης θα καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της  Π.Ν.Α. και από τον ΚΑΕ 9779.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση.

 

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!