Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την καθαριότητα των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου

wet-floor

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Καθαριότητα Γραφείων και χώρων αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου,  Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου,   προϋπολογισµού 153.489,49 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (16 % και 23 % ανάλογα με τα ισχύοντα ανά Περιφερειακή Ενότητα), προκήρυξε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλαδή με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο.

Η Διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή (πλήρης με όλα τα Παραρτήματά της) αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.pnai.gov.gr (στην διαδρομή : www.pnai.gov.gr ► ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ►) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικ- τυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Επίσης στάλθηκε στα Επιμελητήρια της χώρας και τον ΕΟΜΜΕΧ ή στον καθολικό διάδοχό του, για ενημέρωση.

Document-page-006

Μετά το πέρας της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρ. 6 του Ν.4155/2013 καθώς και στο άρ. 6 της ΥΑ/Π1/2390/16-10-2013.

Η υποβολή εντύπων, όπου αυτή απαιτείται, θα γίνεται στη διεύθυνση του άρθρου 1 του Παραρτήματος Α της πα- ρούσας. Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα της παρούσας Διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται, προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία περισσότερα από ένα Τμήματα ή το σύνολο των Τμημάτων της Διακήρυξης, αλλά και προσφορές για μέρος μόνον Τμήματος ή Τμημάτων. Δεν επιτρέπονται και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

β) ενώσεις / κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά,

γ) συνεταιρισμοί.

Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογ- ραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, που περιγράφεται στο άρθρο 8 του Παραρτήματος Α της παρούσας Διακήρυξης.

Για να κατεβάσετε το αρχείο της διακήρυξης πιέστε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!