Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

Προσλήψεις 3 ειδικών συνεργατών στο Δήμο Σερίφου

serifos_aftodioikisi

Ο Δήμαρχος Σερίφου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν:
Α)Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στον Ν.3584/07( άρθρα 11-17) ,
δηλαδή:
1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
3.Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.
5. Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση.
Β)1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
2. Να έχουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3.Να έχουν καλή γνώση άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.Βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένου , β) υπολογιστικά φύλλα , γ) υπηρεσιών διαδικτύου
5.Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις,
συμμετοχή σε συνέδρια , ομάδες εργασίας κτλ ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης , η
ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:

Α)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα
που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού
Β) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.
Γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
Δ) Πρωτότυπους τίτλους σπουδών ή αντίγραφα επικυρωμένα νομίμως
ΣΤ) Αποδεικτικό εμπειρίας

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Σερίφου τηλ 2281051210) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 – 14:30).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία επτά ( 7 ) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα και να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δημοτική Περίοδο.

Πηγή: https://www.aftodioikisi.gr

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!