Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Συμπληρωματικές αρμοδιότητες στους επάρχους έδωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

PicMonkey-Collage9

Με απόφαση που εξέδωσε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος ανατέθηκαν συμπληρωματικές αρμοδιότητες στους επάρχους.
Πιο συγκεκριμένα:
Σε θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:
– Χορήγηση βεβαιώσεων για την εγγραφή στο μητρώο ελαίας και αμπέλου σε επίπεδο Περιφέρειας με βάση το αντίστοιχο μητρώο που τηρείται από το Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
-Χορήγηση Γνωμάτευσης – Βεβαίωσης για Φ.Ι.Χ. αγροτικά αυτοκίνητα και A.M.Π.Χ.
-Γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις για αποθήκες του άρθρου 2 του από 24-5-1985 π.δ. και του άρθρου 1 της αριθ. 5219/3-2-2004 (ΦΕΚ 114/τ.Δ) Υπουργικής Απόφασης ΠΕΧΩΔΕ.
-Βεβαιώσεις προγραμμάτων μελισσοκομίας,
-Βεβαιώσεις επί των στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας.
-Έκδοση βεβαίωσης ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου.
-Έγκριση διενέργειας αθλητικής αλιείας.
-Απόφαση  έγκρισης  χορήγησης  άδειας  χρήσης  καταδυτικών  συσκευών  σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
-Απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδροβίων.
-Σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.
-Πράξεις που αφορούν στο συντονισμό, την εφαρμογή προγράμματος, τη λήψη υγειονομικών μέτρων, τη σφαγή  ή  θανάτωση αιγοπροβάτων θετικών στη βρουκέλλωση και τον έλεγχο εισαγωγής βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων, καθώς και διακίνησης δερμάτων.
-Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
-Χορήγηση βεβαιώσεων πλην των υγειονομικών για το ζωικό κεφάλαιο της Περιφερειακής Ενότητας.
Σε θέματα Ανάπτυξης, Εμπορίου, Δια Βίου Μάθησης:
-Την εντολή  διενέργειας ελέγχων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές και τη συγκρότηση της οικείας επιτροπής επιβολής προστίμων.
-Την εντολή διενέργειας ελέγχου τιμών, επάρκειας και ομαλής λειτουργίας της αγοράς, καθώς και της κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών.
-Την εξακρίβωση της τήρησης των περί σημάνσεων διατυπώσεων, την τήρηση Μητρώου  των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν τα όργανα  μέτρησης που κατασκευάζονται ή εισάγονται από επιχειρήσεις, καθώς και την εντολή διενέργειας, σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές, εκτάκτων Αγορανομικών Ελέγχων στα μετρικά Όργανα και Σταθμικές Μονάδες.
-Την εντολή διενέργειας του αρχικού ελέγχου και του ετήσιου περιοδικού ελέγχου των  μετρικών οργάνων και  των σταθμικών οργάνων που  προορίζονται για εμπορικές συναλλαγές.
-Την εντολή διενέργειας δειγματοληψιών και τεχνικών ελέγχων για διακρίβωση των ισχυουσών διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή.
-Την επιμέλεια για τον διορισμό μελών της επιτροπής ποιοτικής εξέτασης δειγμάτων άρτου και η παρακολούθηση του έργου αυτής.
-Τη χορήγηση των αδειών παραγωγών και τη θεώρησή τους.
-Την  έκδοση  αποφάσεων   συγκρότησης  των  πάσης  φύσεων  συνεργείων, επιτροπών, και εντολών εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων τους που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα απόφαση, αλλά προβλέπονται από τη σχετική και εν ισχύ με το αντικείμενο νομοθεσία
-Τη συγκρότηση σχολικών εφοριών
-Την έκδοση απόφασης σύστασης κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών υπαίθριου εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

Σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας:
-Την  εφαρμογή  του  υγειονομικού  κανονισμού  και  των  λοιπών  υγειονομικών διατάξεων  (έκδοση    γνωματεύσεων  για  τη  χορήγηση  αδειών  όλων  των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και για την εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος, ιδίως γνωματεύσεις για άδεια διάθεσης αποβλήτων, ηχομετρήσεις, έλεγχο ύδρευσης, ανθυγιεινές εστίες κλπ).
-Την έγκριση άδειας μουσικών οργάνων.
-Πιστοποιητικά  απαλλαγής  μέτρων  υγειονομικού  ελέγχου  θαλασσοπλοούντων πλοίων και υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αυτών.
-Την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας, κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α’).
-Τον υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης, καθώς και οι λοιποί υγειονομικοί έλεγχοι, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
-Τη χορήγηση αδειών για την καταλληλότητα τροφίμων.
-Βεβαίωση καταλληλότητας αυτοκινήτου για μεταφορά τροφίμων.
Στην περίπτωση που στην Περιφερειακή Ενότητα δεν λειτουργεί αποκεντρωμένη υπηρεσία της αντίστοιχης Διεύθυνσης τα ανωτέρω θέματα θα υπογράφονται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ή εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!