Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023

Συνεδριάζει … διπλά την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδριάζει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1),  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

1. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Καθαρισµός Χειµάρρων ∆ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου». (Θέµα από Αναβολή) .

2. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρδάµαινα – Κέφαλος Νήσου Κω». (Θέµα από Αναβολή) .

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου». (Θέµα από Αναβολή).

4. Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

5. Έκθεση Αποτελεσµάτων Εκτέλεσης Π/Υ Γ΄ Τριµήνου 2014.

6. Έγκριση τροποποίησης της µελέτης του έργου: «Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Νήσου Σύµης ».

7. Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ορισµού επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Αντιπληµµυρική Προστασία Χειµάρρων Νήσου Ρόδου (Φονιάς)».

8. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, διαγραµµίσεις, τοποθετήσεις ανακλαστήρων οδοστρώµατος κλπ για τα νησιά της Π.Ε. ∆ωδεκανήσου».

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή γραφείων τµήµατος Ασφαλείας Ρόδου».

10. Τροποποίηση µελέτης του έργου «Επαρχιακή οδός Καµπί – Χαβουνά – Κάτω Μεριά νήσου Κέας».

11. Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Οδικού δικτύου ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ (2014)».

12. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο : «Νέο κτίριο πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Κουφονησίου ».

13. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο: «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ν. Σίφνου (2014)».

14. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο: «Συµπληρωµατικές εργασίες στο γήπεδο 5 Χ 5 Κιµώλου».

15. Έγκριση ∆απάνης µόνιµης ηλεκτροδότησης για το έργο: «Κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Κέας».

16. Έγκριση για χορήγηση εξουσιοδότησης στο κτίριο ΙΚΑ ΚΩ για την αναζήτηση προµηθευτού προµήθειας υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης) για την κάλυψη των αναγκών τους για την χειµερινή περίοδο έως 31/12/2014 από ιδίους πόρους του ΝΠ∆∆.

17. Έγκριση πρακτικού Ενστάσεων του διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας «Πλατφόρµα Επιχειρησιακής Ευφυΐας & Παρακολούθησης Υποθέσεων για τον Προγ/σµο και την ∆ιαχείριση της Λειτουργίας της Περιφ. Νοτίου Αιγαίου ».

18. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ‘’προµήθεια ειδικού εξοπλισµού για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα και προβλήµατα όρασης των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου’’ – ΟΜΑ∆Α 2: Εδικός εξοπλισµός για παιδιά µε προβλήµατα όρασης / Εισήγηση έγκρισης ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης .

19. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προµήθεια γραφικής ύλης Περιφερειακής Ενότητας Κέας – Κύθνου, Μήλου – Νάξου.

20. Έγκριση πρακτικού οικονοµικών προσφορών για την προµήθεια γραφικής ύλης της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου.

21. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού για την καταπολέµηση κουνουπιών στην ΠΕ Κυκλάδων Οικονοµικού έτους 2013.

22. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών για την κάλυψη νέων αναγκών ειδικών σχολείων έτους 2014-2015.

23. Έγκριση ∆ιακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου ΠΕ Πάρου.

24. Έγκριση επέκτασης µίσθωσης ακινήτου ΠΕ Άνδρου.

25. Έγκριση τροποποίησης – επέκτασης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2014-2015.

26. Έγκριση ∆ιακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη του Τεχνικού Συµβούλου για τη Στρατηγική Επικοινωνίας Τουριστικής Προβολής για το έτος 2015 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

27. Έγκριση ∆ιακήρυξης και πρακτικού κλήρωσης των µελών της επιτροπής α) παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών β)παραλαβής ενστάσεων γ) παραλαβής της υπηρεσίας Ταχυδροµικών Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ∆ωδ/σου).

28. Έγκριση ∆ιακήρυξης του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ν. ∆ωδ/σου) και πρακτικού κλήρωσης των µελών της επιτροπής α) παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών, β) παραλαβής ενστάσεων.

29 ∆ικαστικές υποθέσεις

30. Έγκριση ∆ράσεων Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

31. Έγκριση ∆ράσεων της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

32. Έγκριση ∆ράσεων Αθλητισµού – Πολιτισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

33. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.

34. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη, κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συµβούλων.

Θα ακολουθήσει και δεύτερη συνεδρίαση στις 14:00 με τα εξής θέματα:

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Λειτουργία της Υφιστάµενης πλωτής µονάδας εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε πλωτούς κλωβούς σε θαλάσσια µισθωµένη έκταση 40 στρεµµάτων στη θέση “ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ” στη Νήσο Λέρο, Νοµού ∆ωδεκανήσου, µε προτεινόµενα έργα α) τον εκσυγχρονισµό των πλωτών εγκαταστάσεων της β) την αύξηση της ετήσιας δυναµικότητας κατά 25% και επιµερισµό αυτής στις δύο υφιστάµενες πλωτές µονάδες στις θέσεις “Μαρκέλλος” και “Παρθένι” Ν. Λέρου και γ) τη µετατροπή των εκτρεφόµενων ειδών σε θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθύες» για λογαριασµό της “MΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.” .

2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Λειτουργία πλωτής µονάδας εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε θαλάσσια έκταση 25 στρεµµάτων στη θέση “ΠΑΡΘΕΝΙ” Νήσου Λέρου Νοµού ∆ωδεκανήσου σε θέση πλησίον των υφιστάµενων θαλάσσιων πάρκων η οποία προκύπτει µετά τη µετατόπιση την αναδιάταξη και τη συνένωση αυτών και τη µετατροπή τους σε παραγωγική µονάδα εκτροφής ιχθύων µε ετήσια δυναµικότητα 250 τόνους, (δυναµικότητα που κατανέµεται σε αυτήν µετά από τον επιµερισµό της ετήσιας δυναµικότητας και µετά την αύξηση κατά 25% της ετήσιας δυναµικότητας της πλωτής µονάδας εκτροφής που διαθέτει η εταιρεία στη θέση “Μαρκέλλος” Νήσου Λέρου), τον εκσυγχρονισµό των πλωτών εγκαταστάσεων και τη µετατροπή των εκτρεφόµενων ειδών σε θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθύες για λογαριασµό της “ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε. ”.

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!