Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

Υποβολή προτάσεων ένταξης Δομών Αστέγων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»,

Με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών δομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης  Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο

«Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Δομές Αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η συγχρηματοδοτουμένη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 550.000,00 € .

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι:

  • ΟΤΑ Α’ βαθμού́ και διαδημοτικά́ σχήματα συνεργασίας αυτών, Δημοτικά́ ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού́, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού́ τους 
  • ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού́ χαρακτήρα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/1988 τ. Α’) ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού́ χαρακτήρα του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/2013 τ. Α’) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπογράψει συμφωνητικό́ συνεργασίας με το Δήμο στον οποίο ενδιαφέρεται να υποβάλει σχετική́ πρόταση χρηματοδότησης. 


Η δράση στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Η προκηρυσσόμενη δράση αφορά τη λειτουργία από τους δυνητικούς δικαιούχους των παρακάτω δομών που θα παρέχουν τις περιγραφόμενες υπηρεσίες σε αστέγους:

Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ):Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων» είναι ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Υπνωτήρια:Τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στον δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης

Επίσης, στο πλαίσιο λειτουργίας των παραπάνω δομών των δύο κατηγοριών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και δράσεις διασύνδεσης και συνεργασίας με φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και εργασιακής επανένταξης σε τοπικό επίπεδο, και με την τοπική κοινότητα ευρύτερα, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα:
Με τη συνεργασία και τη σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου εκπονείται από το επιστημονικό προσωπικό της Δομής το Ατομικό (ή Οικογενειακό) Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό ενεργειών για τις διαδικασίες διασύνδεσης του ωφελούμενου με συγκεκριμένους φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, υγείας πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης, καθώς και τις διαδικασίες μεταπαρακολούθησής του. Η παρακολούθηση, εξέλιξη και αξιολόγηση του ατομικού σχεδίου γίνεται σε συνεργασία με τον ωφελούμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι χρήστης ουσιών επιδιώκεται συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ), οι οποίες συμβάλλουν στην αποτύπωση του ατομικού ιστορικού. Οι εν λόγω υπηρεσίες ενημερώνουν τον κοινωνικό λειτουργό της Δομής για το προφίλ του ωφελούμενου και συνεργάζονται για τον σχεδιασμό υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Στόχοι της προκηρυσσόμενης δράσης είναι:
• η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων, και • η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 01/06/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)έως την 30/07/2021 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Το Γραφείο Τύπου


 

 

 

 

 

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!