Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

Ζητούνται συνεργάτες ενημέρωσης για την πλαστική σακούλα στη Σύρο

plastiki-sakoula-thalassa

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης & πληροφόρησης για την πρόληψη- μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον» (“Integrated information and awareness campaign for the reduction of plastic bags in the marine environment”) με ακρωνύμιο «LIFE DEBAG» και κωδικό LIFE14 GIE/GR/001127, που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών Ενημέρωσης πόρτα-πόρτα(εφεξής οι “Συνεργάτες Ενημέρωσης”).

Οι εν λόγω συνεργάτες θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση της Δράσης Β.4 “Information and education campaign in Syros” του Πακέτου Εργασίας B «Core actions» με σκοπό τη συνδρομή στη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας του Έργου στο νησί της Σύρου. To LIFE DEBAG αποσκοπεί στη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Πρόκειται για ένα έργο με επίκαιρα προστιθέμενη αξία, καθώς μερικούς μήνες πριν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε., αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των επιπτώσεων της πιο ευρέως χρησιμοποιούμενης –«λεπτής»- πλαστικής σακούλας μιας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, υπερψήφισαν νέα ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/720, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτάσσονται να τη μειώσουν δραστικά. Κατά τη διάρκεια του Έργου, θα υλοποιηθεί μια ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης με άξονα το τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα των πλαστικών σακουλών στο θαλάσσιο περιβάλλον, φαινόμενο για το οποίο, παρά τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει την τελευταία δεκαετία, η γνώση των πολιτών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ελλειμματική.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Οι Συνεργάτες Ενημέρωσης θα είναι επιφορτισμένοι με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Ενημέρωση συγκεκριμένου αριθμού νοικοκυριών ή/και επιχειρήσεων της Σύρου (προφορική ενημέρωση και διανομή υλικού πόρτα-πόρτα), ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Έργου.

• Συμπλήρωση της ειδικής (ηλεκτρονικής) ημερήσιας φόρμας καταγραφής δεδομένων.

• Διατήρηση σε άριστη κατάσταση και παράδοση στον Υπεύθυνο Συντονιστή του Αρχείου Ενημέρωσης σε έντυπη μορφή (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, καταστάσεις κ.λπ.).

• Διεκπεραίωση επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Συντονιστή για την αναφορά πιθανών έκτακτων γεγονότων, των οποίων η ομάδα πρέπει να επιληφθεί αρμοδίως.

• Συμμετοχή σε άλλες δράσεις επικοινωνίας.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η διάρκεια της απασχόλησης των Συνεργατών Ενημέρωσης μπορεί να είναι έως 160 ώρες, εντός του διαστήματος 9 Μαΐου 2016 – 15 Ιουνίου 2016, και θα προσδιοριστεί κυρίως από τον αριθμό των νοικοκυριών/επιχειρήσεων (και, συνεπώς, των ερωτηματολογίων) που θα τους ανατεθεί. Ο χρόνος συμπλήρωσης κάθε ερωτηματολογίου έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τη δυσκολία της έρευνας, τον αριθμό των μεταβλητών και το χρόνο ελέγχου του ερωτηματολογίου.

Οι Συνεργάτες Ενημέρωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι μεταξύ των όρων 10.00-13.00 & 18:00-20:00.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το σύνολο της αμοιβής του Συνεργάτη Ενημέρωσης ανέρχεται στο ποσό των 4,5 €/ώρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η ανωτέρω αμοιβή εξαρτάται και από τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων (ολοκληρωμένων) ερωτηματολογίων που θα παραδόσει έγκαιρα ο Συνεργάτης Ενημέρωσης. Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Υπεύθυνο Συντονιστή.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Κάτοικος της Σύρου (μόνιμος ή περιστασιακός).

• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.

• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

6. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Εμπειρία σε έρευνες πεδίου με τη μεθοδολογία «πόρτα-πόρτα» (door-to-door).

• Καλή γνώση ξένης γλώσσας.

• Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο.

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων των φορέων και των υποψηφίων που θα επιλεγούν να απασχοληθούν θα υπογραφεί σύμβαση.

Β. Οι Συνεργάτες Ενημέρωσης θα λάβουν ειδική εκπαίδευση από στελέχη των φορέων, η οποία θα περιλαμβάνει:

• Αναλυτική παρουσίαση των στόχων και των δράσεων του LIFE DEBAG, των συμμετεχόντων στο Έργο και του ρόλου του καθενός.

• Πληροφορίες γύρω από το πρόβλημα της ρύπανσης του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλαστικές σακούλες, τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, καθώς και τις λύσεις που προκρίνονται για την αντιμετώπισή του.

• Μεθοδολογία διενέργειας έρευνας πεδίου πόρτα-πόρτα (door-to-door).

• Οδηγίες συμπλήρωσης της ειδικής (ηλεκτρονικής) ημερήσιας φόρμας καταγραφής δεδομένων.

• Βασικές αρχές επικοινωνίας, προσέγγισης και πληροφόρησης κοινού.

Γ. Οι Συνεργάτες Ενημέρωσης θα έχουν την υποχρέωση να ακολουθούν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου, να τηρούν απολύτως όσα θα συμφωνηθούν για το αντικείμενο και τους όρους απασχόλησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο ημερήσιος αριθμός των ωρών απασχόλησης, η προβλεπόμενη αμοιβή, το γνωστικό αντικείμενο και οι ευθύνες που θα αναλάβει ο Συνεργάτης και οι προθεσμίες παράδοσης.

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να αποστείλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τηΔευτέρα 4 Απριλίου 2016 (τέλος προθεσμίας) στο info@medsos.gr, αναγράφοντας στο θέμα του e-mail «Για τη θέση Συνεργάτη Ενημέρωσης – Όνομα και Επώνυμο υποψηφίου».

Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δε θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Για ερωτήματα, που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους κάθε μέρα και ώρες 10:00 – 16:00 στα τηλέφωνα: 210-8228795 (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS) και 212-1044465 (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης).

Διαδώστε!

Αφήστε το Σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!